ČESKÝ EKUMENICKÝ PŘEKLAD BIBLE

Exodus (druhá kniha Mojžíšova) 40


Exodus 40:1 Hospodin promluvil k Mojžíšovi:

Exodus 40:2 "Prvního dne prvního měsíce postavíš příbytek stanu setkávání.

Exodus 40:3 Tam umístíš schránu svědectví a zastřeš schránu oponou.

Exodus 40:4 Přineseš také stůl a všechno na něm uspořádáš, přineseš i svícen a nasadíš na něj kahánky.

Exodus 40:5 Zlatý kadidlový oltář dáš před schránu svědectví a pověsíš závěs ke vchodu do příbytku.

Exodus 40:6 Oltář pro zápalnou oběť postavíš před vchod do příbytku stanu setkávání.

Exodus 40:7 Mezi stan setkávání a oltář umístíš nádrž a naleješ do ní vodu.

Exodus 40:8 Dokola postavíš nádvoří a do brány k nádvoří pověsíš závěs.

Exodus 40:9 Potom vezmeš olej pomazání a pomažeš příbytek a všechno, co je v něm, a posvětíš jej i s veškerým náčiním, a bude svatý.

Exodus 40:10 Pomažeš také oltář pro zápalnou oběť i s veškerým náčiním a posvětíš jej; a oltář bude velesvatý.

Exodus 40:11 Pomažeš také nádrž s podstavcem a posvětíš ji.

Exodus 40:12 Pak přivedeš Árona a jeho syny ke vchodu do stanu setkávání a omyješ je vodou.

Exodus 40:13 Nato oblékneš Áronovi svatá roucha, pomažeš ho a posvětíš a bude mi sloužit jako kněz.

Exodus 40:14 Přivedeš i jeho syny a oblékneš do suknic.

Exodus 40:15 Pomažeš je, jako jsi pomazal jejich otce, a budou mi sloužit jako kněží. Toto pomazání je uvede v trvalé kněžství po všechna pokolení."

Exodus 40:16 Mojžíš učinil všechno přesně tak, jak mu Hospodin přikázal.

Exodus 40:17 Příbytek byl postaven první den prvního měsíce druhého roku.

Exodus 40:18 Mojžíš postavil příbytek: rozmístil jeho patky, zasadil desky, přiložil svlaky a postavil sloupy.

Exodus 40:19 Nad příbytkem rozprostřel stan a nahoru na stan položil příkrývku, jak Hospodin Mojžíšovi přikázal.

Exodus 40:20 Potom vzal svědectví a dal je do schrány; podél schrány zasunul tyče a nahoru na schránu položil příkrov.

Exodus 40:21 Schránu vnesl do příbytku, zavěsil vnitřní oponu a zastřel schránu svědectví, jak Hospodin Mojžíšovi přikázal.

Exodus 40:22 Stůl postavil do stanu setkávání ke straně příbytku na sever, vně před oponu.

Exodus 40:23 Uspořádal na něm chléb před Hospodinem, jak Hospodin Mojžíšovi přikázal.

Exodus 40:24 Svícen postavil do stanu setkávání naproti stolu ke straně příbytku na jih

Exodus 40:25 a nasadil kahánky před Hospodinem, jak Hospodin Mojžíšovi přikázal.

Exodus 40:26 Zlatý oltář umístil ve stanu setkávání před oponu.

Exodus 40:27 Pálil na něm kadidlo z vonných látek, jak Hospodin Mojžíšovi přikázal.

Exodus 40:28 Na vchod do příbytku pověsil závěs.

Exodus 40:29 Oltář pro zápalnou oběť postavil u vchodu do příbytku stanu setkávání. Na něm obětoval zápalnou a přídavnou oběť, jak Hospodin Mojžíšovi přikázal.

Exodus 40:30 Mezi stan setkávání a oltář umístil nádrž a nalil do ní vodu k omývání.

Exodus 40:31 Mojžíš, Áron a jeho synové si z ní omyli ruce a nohy.

Exodus 40:32 Když přistupovali ke stanu setkávání a když se přibližovali k oltáři, omývali se, jak Hospodin Mojžíšovi přikázal.

Exodus 40:33 Kolem příbytku a oltáře postavil nádvoří a do brány nádvoří pověsil závěs. Tak Mojžíš dokončil celé to dílo.

Exodus 40:34 Tu oblak zahalil stan setkávání a příbytek naplnila Hospodinova sláva.

Exodus 40:35 Mojžíš nemohl přistoupit ke stanu setkávání, neboť nad ním přebýval oblak a příbytek naplňovala Hospodinova sláva.

Exodus 40:36 Kdykoli se oblak z příbytku zvedl, vytáhli Izraelci ze všech svých stanovišť.

Exodus 40:37 Jestliže se oblak nezvedal, nevytáhli, dokud se nezvedl.

Exodus 40:38 Hospodinův oblak býval nad příbytkem ve dne a v noci v něm planul oheň před očima celého domu izraelského na všech jejich stanovištích.


[INDEX] [EXODUS]:  [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40]