Čemu věříme

CB logoCírkev bratrská je státem uznaná evangelikální církev, která vychází z tradice české reformace.

Věříme základním křesťanským pravdám, jak jsou zachyceny v apoštolském vyznáním víry prvních křesťanů.

Církev bratrská

  • je společenstvím lidí, kteří vyznávají osobní křesťanskou víru v trojjedinného Boha jako svého Spasitele a Pána
  • přijímá Bibli jako zjevené Boží Slovo za jediné měřítko víry, učení a života
  • hlásí se k základním starokřesťanským vyznáním víry, k dědictví světové i domácí reformace, zvláště pak k odkazu Jednoty bratrské a k zásadám evangelikálního hnutí
  • tvoří svazek samostatných sborů, do kterých může kdokoliv přijít a hledat odpovědi na základní životní otázky
  • vidí své poslání ve zřetelném vyznávání křesťanské víry a ve vedení lidí k poznání toho, co tato víra znamená v současném světě
  • svou víru uskutečňuje zvěstováním evangelia, misijní činností, praktickou službou potřebným lidem různého věku v rozmanitých životních situacích a budováním Sborů podle příkladu novozákonní církve.


Apoštolské
vyznání víry (Kredo)

Věřím
v Boha, Otce všemohoucího, Stvořitele nebe i
země, i
v Ježíše Krista, Syna jeho jediného,
Pána našeho, jenž se počal z Ducha
svatého, narodil se z Marie Panny, trpěl pod
Pontským Pilátem, byl ukřižován,
umřel a byl pohřben, sestoupil do pekel, třetího dne vstal z
mrtvých, vstoupil
na nebesa, sedí na pravici Boha, Otce
všemohoucího, odkud přijde soudit živé
i
mrtvé. Věřím v Ducha svatého, svatou
církev obecnou, společenství svatých,
hříchů odpuštění, těla z
mrtvých vzkříšení a život
věčný. Amen

Podrobné informace o Církvi Bratrské naleznete na celocírkevním webu CB.