Pojďte dále - kudy k nám (mapa)

Verše pro rok 2022

Verše pro rok 2022 jak byly vytaženy během první lednové bohoslužby.

Verš pro sbor:

Velmi se veselím z Hospodina, má duše jásá k chvále mého Boha.

Izajáš 61:10

Verš pro staršovstvo:

Velkou cenu v hospodinových očích oddanost jeho věrných.

 

Žalm 116:15

Verš pro rada CB:

Celým srdcem volám: Odpověz mi Hospodine, chci tvá nařízení zachovávat.

 

Žalm 119:145

Verš pro mládež:

Kdo doufají v Hospodin, jasou jako hora Sijón: nepohne se, stojí věčně.

Žalm 125,1

Verš pro minimládež:

Hospodine rozpomeň se na mě pro přízeň, již lid tvůj zahrnuješ, navštiv mě svou spásou, abych směl spatřit dobro tvých vyvolených, abych se radoval radosti národa tvého, abych společně s tvým dědictvím o tobě s chloubou mluvil.

 

Žalm 106:4-5

Verš pro besídku:

Ježíš jí odpověděl: Každý, kdo pije tuto vodu, bude mít opět žízeň. Kdo by se však napil vody, kterou mu dám já, nebude žíznit navěky. Voda, kterou mu dám, stane se v něm pramenem, vyvěrajícím k životu věčnému.

 

 Jan 4:13-14

Verše pro rok 2021 jak byly vytaženy během první lednové bohoslužby.

Verš pro domácí skupinky:

Odpověděl jsi mi v den, kdy jsem tě volal, dodal jsi mé duši sílu

Žalm 138:3

Verš pro chválicí skupinku:

Kdyby mi tvůj Zákon nebyl potěšením, dávno bych v svém pokoření zhynul.

 

Žalm 119:92

Verš pro půst:

Dobrořeč má duše, Hospodinu, celé nitro mé, jeho svatému jménu. Dobrořeč, má duše, Hospodinu, nezapomínej na žádné jeho dobrodiní.

 

Žalm 103:1-2

Verš pro přimlouvací modlitby:

Odvrať ode mne cesty klamu, podle mého Zákona se nade mnou smiluj. Zvolil jsem si cestu věrnosti, stavím si před oči tvé soudy.

 

Žalm 119:29-30
 

Archiv

YouTube – online kázání

Instagram

Profil sboru na Google