Věrný pravdě i za cenu nejvyšší

Mistr Jan Hus zemřel mučednickou smrtí proto, že neodvolal to,
o čem byl přesvědčen, že je pravda. Kdyby to udělal, zapřel by sám
sebe a především svého Mistra Ježíše Krista. Jan se nepovažoval za
majitele pravdy. Jako pravdivé prezentoval Boží slovo. Učil, že církev
má dbát na kristovské etické normy, jako jsou: Věrnost, poctivost,
vzájemná úcta, solidarita, milosrdenství. Chtěl církev čistou
a spravedlivou. Učil lidi, aby podle těchto norem žili a kněží aby šli
ve všem příkladem.

Jistě, některé jeho myšlenky předčily dobu a tak se ve své době mohl
jevit jako heretik. To však jen těm, kteří si nedali práci přemýšlet nad
jeho učením a ochotně přijímali lživá nařčen í postavená na
úmyslném, či neúmyslném nepochopení jeho učení. Trochu to
připomíná dnešní dobu, kdy mnozí lidé snadno přijímají a na
sociálních sítích prezentují neověřené informace. I v dnešní době, se
někteří lidé snaží překroutit pravdu, dokonce i zpochybnit pravdivost
historických událostí.

Dnes žijeme ve svobodné zemi a máme svobodu projevu. Ale i ve
svobodě se můžeme dostat do situace, kdy říci pravdu, postavit se za
spravedlnost, zastat se utlačovaného, může znamenat vážné
komplikace, vystavení psychickému nátlaku, ztrátu zaměstnání, nebo
dokonce v ojedinělých případech ohrožení na životě. Kéž je nám náš
Mistr Jan Hus příkladem odvahy. Pravdy a své cti si vážil více, než
vlastního života.
Prof. ThDr. Jan Milíč Lochman, významný český exilový protestantský
teolog a filozof minulého století napsal: „Jde o to, nejenom správně
učit, ale především poslušně žít. Nejenom pravdu poznávat, ale i
zastávat.“

Proč nemohu odvolat

Neodvažuji se podrobit koncilu podle znění, které mi nabídli,
jednak proto, že bych musel zavrhnout mnohé pravdy, které,
jak jsem od nich slyšel, nazývají pohoršujícími, jednak proto,
že bych se musel snížit na křivopřísežníka tím, že bych odvolal.
Doznal bych tak, že jsem hlásal bludy, čímž bych velice
pohoršil Boží lid, který ode mne při kázáních slyšel opak…
Hřešil bych předně tím, že bych odstoupil od pravdy, za druhé
bych křivě přísahal, za třetí, že bych dával pohoršení. Věřte,
že je pro mne lepší zemřít, než padnout do ruky Páně, a snad
do ohně a hanby věčné, kdybych se vyhýbal okamžitému
trestu.

List neznámému člověku, kterého Hus nazívá „otcem“,
v Kostnici kolem 20. Června 1415