• Hesla Církve bratrské v Ostravě na rok 2009

   31. 12. 2008 na silvestra jsme společně vylosovali biblické verše pro následující rok 2009.

  Sbor   Ať tě neopouští milosrdenství a věrnost! Přivaž si je na tabulku svého srdce.
  Přísloví 3,3
  Staršovstvo   Hospodin tě povede neustále, bude tě sytit i v krajinách vyprahlých, zdatnost dodá tvým kostem; budeš jako zahrada zavlažovaná, jako vodní zřídlo, jemuž se vody neztrácejí.
  Iz 58:11
  Stanice: Bohumín Sleduj stopy svých nohou, všechny tvé cesty ať jsou pevné. Napravo ani nalevo se neuchyluj, odvrať od zlého svou nohu.
  Přísloví 4:26-27
    Frenštát p.R. Má spása a sláva je v Bohu, on je má mocná skála, v Bohu mám útočiště.
  Žalm 62:8
    Loučky n.O. Vlídná odpověď odvrací rozhořčení, kdežto slovo, které ubližuje, popouzí k hněvu.
  Přísloví 15:1
    Poruba Hospodin nedopustí, aby hladověl spravedlivý, kdežto choutkám svévolníků činí přítrž.
  Přísloví 10:3
    Suchdol n.O. Toto praví Hospodin, král Izraele, jeho vykupitel, Hospodin zástupů: „Já jsem první i poslední, kromě mne žádného Boha není.
  Izajáš 44:6
  Besídka   Závěr všeho, co jsi slyšel: Boha se boj a jeho přikázání zachovávej; na tom u člověka všechno závisí. Veškeré dílo Bůh postaví před soud, i vše, co je utajeno, ať dobré či zlé.
  Kazatel 12,13-14
  Dorost   Dotázal jsem se Hospodina a odpověděl mi, vysvobodil mě od všeho, čeho jsem se lekal.
  Žalmy 34:5
  Mládež   Nechlub se zítřejším dnem, vždyť nevíš, co den zrodí. Ať tě chválí cizí a ne tvá vlastní ústa, cizinec a ne tvoje rty.
  Přísloví 27:1-2
  Klub seniorů   Hospodine, toužím po tvé spáse, tvůj Zákon je pro mne potěšením. Kéž má duše žije a může tě chválit; kéž mi pomáhají tvoje soudy.
  Žalmy 119:174-175
  ELIM   Neboť moudrost dává Hospodin, poznání i rozumnost pochází z jeho úst.
  Přísloví 2:6
  Zpěváci   Toto praví Hospodin, král Izraele, jeho vykupitel, Hospodin zástupů: „Já jsem první i poslední, kromě mne žádného Boha není.
  Izajáš 44:6
  Doprovodná skupina   Ať tě neopouští milosrdenství a věrnost! Přivaž si je na hrdlo, napiš je na tabulku svého srdce.
  Přísloví 3:3
  Maminec   Obraťte se, když vám domlouvám. Hle, nechám na vás proudit svého ducha, uvedu vám ve známost svá slova.
  Přísloví 1:23
  Vězeňská služba v Ostravě br. Jan Kočnar Nad hukot mohutných vodstev, nad vznosné příboje mořské je vznešenější Hospodin na výšině.
  Žalmy 93:4

  Hesla z roku 2008.

  Hesla z roku 2007.

  Hesla z roku 2006.

  Hesla z roku 2005.

  Hesla z roku 2004.