• Přijď království Tvé

  Jako křesťané se modlíme slovy, která nás učí Pán Ježíš: … „přijď království Tvé…“ Jak tomu rozumíme? Copak Boží království není, neexistuje? Mnohé z toho, co prožíváme a vidíme kolem sebe a ve světě nás skutečně může naplňovat přesvědčením, že Boží království je jen mýtus.

  V evangeliích na mnoha místech čteme o Božím království. P.Ježíš v podobenstvích, aby to lépe vysvětlil sděluje svým posluchačům co mají chápat pod pojmem „království Boží“.

    Přijď tvé království. Staň se tvá vůle jako v nebi, tak i na zemi. Matouš 6:10

  Jan uslyšel ve vězení o činech Kristových; poslal k němu vzkaz po svých služebnících:
  „Jsi ten, který má přijít, nebo máme čekat jiného?“
  Ježíš jim odpověděl: „Jděte, zvěstujte Janovi, co vidíte a slyšíte:
  Slepí vidí, chromí chodí, malomocní jsou očišťováni, hluší slyší, mrtví vstávají, chudým se zvěstuje evangelium.
  A blaze tomu, kdo se nade mnou neuráží.“ Matouš 11:2-6

  Boží království je především pojem v oblasti duchovní. Je všude tam, kde vládne Bůh. Je tam, kde se člověk podrobuje Jeho vůli. A je také tam, kde se lidské vztahy řídí Božími normami lásky a odpuštění, protože není jenom vztah – já a Bůh. Je také vztah – já a můj bližní.

  Bible nás učí, že …království Boží, je mezi námi. V Kristu je blízké, je dostupné, je člověku dosažitelné. Potvrzuje to i např. text u Mt. 12:28:

  Jestliže však vyháním démony Duchem Božím, pak už vás zastihlo Boží království.

  Když se modlíme: „přijď království tvé“ prosíme, aby se toto království Boží zjevilo v našem životě, aby naplnilo i náš život.

  Modlitbou „přijď království tvénás Pán Ježíš především učí, myslet na budoucnost. Nebát se přítomnosti a hrozeb tohoto světa, ale radostně očekávat mnohá zaslíbení.

  Je to také prosba za člověka. Je to prosba o Boží zásah v lidský prospěch. Aby člověk přestal být tím tragickým velikánem a tvůrcem své budoucnosti. Pán Bůh k tomu, aby se mohlo šířit na zemi Boží království, potřebuje člověka. Člověka se všemi svými slabostmi a pochybnostmi, ale člověka ochotného a věrného ke službě.

  Boží království je realita. Jednou a my nevíme kdy se to stane, ono přijde v plné slávě, a to má náš život naplňovat radostnou nadějí. Každý člověk potřebuje žít s nějakou nadějí.

  Jako církev Kristova bychom měli na základě té skutečnosti, že Boží království přijde, žít touto radostnou nadějí. Lidé se dnes ptají: jak žít radostně i uprostřed těžkých dnů? Cožpak je to možné? Skutečně, člověk, který žije bez Krista, je slabý na problémy, starosti a hrozby tohoto světa. Ale s Kristem si můžeš být jist, že tam na konci všech těžkostí a utrpení tě čeká krásná budoucnost.

  Tak to čteme v Knize Zjevení 22. kap.5: … A noci tam nebude, aniž budou potřebovat svíce, ani světla slunečného; nebo Pán Bůh je osvěcuje, a kralovat budou na věky věků…

  Lidé bez Krista také přemýšlí o své budoucnosti. Fantazírují, co bude. Mnozí věří astrologům. A to všechno má za následek, že lidé si kreslí budoucnost tak, jako bychom šli vstříc nějakým démonským silám. Že to, co člověka čeká je jedna velká nejistota a tma.

  Ale toto všechno nesmí a nemůže změnit naši jistotu, přesvědčení, které pramení z víry v Pána Ježíše. Máme se denně modlit a prosit tak za svou budoucnost : …„přijď království Tvé“.

  Jako křesťané máme jedno veliké privilegium. Že uprostřed tohoto světa, kdy nevíme co bude zítra, nevíme, kdy může nastat katastrofa, smíme prožívat tu vzácnou jistotu, která pramení z víry v Pána Ježíše. Ta jistota je, že ať se stane cokoliv, na konci všeho je nádherná budoucnost, Boží království.

  A naší povinností je lidem o tom říct. Někdy možná máme pochybnosti. I Jan Křtitel také neměl jistotu a tak se ptal: Jsi ten který má přijít? Jsi Mesiáš?

  Pán Ježíš říká:… „jděte a povězte Janovi, co slyšíte a vidíte: slepí vidí, chromí chodí, malomocní jsou očišťováni, hluší slyší, mrtví vstávají, chudým se zvěstuje evangelium.“

  To Jan potřeboval slyšet, potřeboval ujištění. I my to potřebujeme slyšet. Tak si to připomeňme:

  1. Mezi těmi, kteří slyší Jeho slovo a uvěří platí, že slepí vidí. Kolik lidí je kolem nás i mezi mladou generací, kteří vám řeknou, já nevidím smysl života. Ale je tu světlo naděje, světlo nového dne:…“až přijmeš Pána Ježíše, najednou uvidíš věci jinak, že život má smysl a nastává ten zázrak, kdy začínáš rozumět a Pán Ježíš otevře Tvůj zrak. A ty začínáš vidět, chápat, souvislosti a poznáváš, že všechno to co prožíváš, má smysl. V rodině, v zaměstnání, ve vztazích. Pán Ježíš ti otevírá oči, abys poznal, že právě tady, na tomto místě máš žít a tady tě potřebuje.
  2. Chromí a kulhaví tělesně i mravně, se zvedají a chodí. Kolikrát se pokoušeli změnit svůj život a nešlo to. Ale s Pánem Ježíšem poznávají, že to jde. Vítězí nad svými slabostmi. Zvedají se a v Boží síle vykročí po nové cestě svého života.
  3. Hluší slyší. Pán Ježíš neměl na mysli ty tělesně hluché. Ale myslí zvláště na ty, kteří neslyší Boží slovo. Slyší hluk tohoto světa. Ale tichý, Boží hlas neslyší. A najednou Duch svatý zapůsobí a oni slyší. Slyší Boží slovo, které má moc měnit a tvořit nové věci.

  Víra v přicházející království Boží nás tak naplňuje silou, abychom dokázali jít vstříc i těžké a neznámé budoucnosti. Protože duchovním zrakem můžeme vidět z této nesnadné přítomnosti „za obzor“. Vidíme to slavné, věčné.

  Pán Ježíš přichází. Jeden bratr kazatel to tak vyjádřil:… „On přijde, On stále přichází. Všichni mocní a silní tohoto světa tu určitou dobu byli, vládli a pak odešli. On jediný, Pán Ježíš Kristus je stále přicházející a nikdy neodchází“.

  My nevíme, kdy P.J. přijde znovu na tuto zem. Ten čas je v Božích rukou, ale všechno k tomu směřuje. K té nové zemi i novému nebi.

   

  Zj.22;20:  Ten, od něhož je to svědectví, praví: „Ano, přijdu brzo.“ Amen, přijď, Pane Ježíši!

  Jiří Havránek

Comments are closed.