• O zázracích

  Milé seniorky a milí senioři,

  srdečně vás zdravím zase po delší době. Letos jsme s manželkou nebyli s vámi ani na podzimním pobytu v Malenovicích. Vešly nám do toho do toho všelijaké rodinné povinnosti, i když to byly vesměs příjemné věci, např. svatba našeho vnuka v Praze. To chápete, že jsme si jako babička a dědeček nemohli u toho scházet.

  Měl jsem dnes v úmyslu povědět něco o zázracích. V Písmu svatém máme popsáno řadu zázraků, i když je pravda, že Bible není jenom o zázracích. Myslím, že největším zázrakem, o kterém čteme v Bibli je oběť Pána Ježíše Krista, Božího Syna na kříži na Golgotě, a to za nás hříšníky. Kdykoliv se podívám na kříž a vzpomenu si na oběť PJK nemohu jinak než mu zato děkovat. Že za takového hříšníka jako jsem já Pán Ježíš, svatý Boží Syn, obětoval svůj život, abych i já , ale i my všichni měli naději Boží slávy. To je zázrak nad všechny zázraky.

  Samozřejmě jedinečným zázrakem je vzkříšení PJK z mrtvých, když třetí den po svém ukřižování PJ vstal z mrtvých a pak se pak se po 40 dnů ukazoval svým učedníkům, dokonce s nimi jedl. A ukazoval se i dalším lidem. Apoštol Pavel hovoří např. o 500 dalších svědcích, kteří se osobně setkali s PJK. Není náhodou, že jeden z historiků napsal, že vzkříšení PJK z mrtvých je nejlépe doloženou událostí starověkých dějin. Kdysi jsem na zázraky také nevěřil. Říkal jsem si, tak učení PJK to je výborné , objevné, po 2 tis. letech na něm nemusí změnit ani čárka. To beru. Ale s takovými zázraky na mně nechoďte. Přece mám svůj rozum.

  Ale pak se stala se mnou veliká věc. Když DS posvítil do mého života a já jsem poznal , že jsem hříšník a že se budu jednou muset za svůj život zodpovídat Pánu Bohu. A navíc ke všem mým hříchům Pán Bůh ještě přičte i to, že jsem odmítl oběť Pána Ježíše Krista za moje viny. Tu jsem kapituloval před ním a a přijal jeho milost a jeho odpuštění. A pak ty ostatní zázraky, které činil PJ se mi zdály už jenom takovou maličkostí, když jsem uvěřil v ten zázrak největší, že mne Pán Bůh miluje a obětoval pro moji naší spásu na Golgotě svého jednorozeného Syna. Tak spolu vyznává celá křesťanská církev, všechny denominace, katolíci i evangelíci. Pán Bůh je všemohoucí, on tedy může dělat všechno, i zázraky.

  Ale chci dnes také dodat, že zázraky může konat nejen Pán Bůh, ale můžeme je konat i my lidé. Když pilně a poctivě pracujeme a jsme laskaví k lidem a máme lidi rádi. Dovolte mi povědět jeden příběh.

  Občas jezdívám kázat do Orlové. Asi před dvěma léty přišla do toho orlovského shromáždění jedna elegantní dáma, seniorského věku. To shromáždění v Orlové není velké, chodí tam asi takových 40 lidí , ale jsou tam i děti mládež. Hned jsem si té dámy ve shromáždění všiml. Bylo vidět, že naslouchá velmi pozorně a soustředěně. Po shromáždění jsem se jí ptal, zda je v Orlové na návštěvě, nebo zda patří k nějaké jiné církvi a přišla se tam náhodou podívat. Ale ona mi řekla, že je tam na výzvědách. – Za komunistů jsme byli na to zvykli, že do shromáždění přicházeli někdy tajní na výzvědy. Ale dnes? Paní mi vysvětlila, že má neteř, která bydlí ve Štrasburku, tj. ve Francii, kde je evropský parlament, a ta neteř je věřící a uvěřila kdysi v Havířově v našem sboru. Její neteř zjistila na internetu, že v Orlové jsou pobožnosti Církve bratrské a vyzvala svou babičku, aby se tam zašla podívat. Ale její babička je už prý velmi těžce nemocná, proto požádala svou sestru, aby se tam šla podívat místo ní. A to byla ta paní, která, jak říkala, tam byla na výzvědách.

  Od té doby kdykoliv sloužím v Orlové, vždycky tam tu milou paní vidím, jak se už přátelsky vítá s těmi ostatními sestrami. A jak je také vždycky velmi nadšena ze slyšeného poselství. Nebývám tam příliš často, tak zhruba 1x za ¼ roku, za 2 měsíce. Asi před rokem, to jsem tam nebyl, ale slyšel jsem o tom, ta milá paní se svěřila ve shromáždění, že má těžce nemocného syna, který už leží na smrtelné posteli a má ukrutné bolesti. Lékaři už odmítají s ním cokoliv dělat , že to je poslední stadium rakoviny a že oni už s ním nemohou nic dělat.

  Když se o tom zase dověděla její neteř ze Štrasburku, začala ji povzbuzovat a vyzývat své přátelé po celé Evropě, aby se jeho uzdravení modlili. A tak se začalo i celé orlovské shromáždění za něho modlit.

  A pak jsem tam zase jednou sloužil po nějaké době, a ta milá elegantní paní v tom shromáždění před modlitbami povstala, všem děkovala za modlitby a řekla doslova, že se stal zázrak, že jejímu synovi pominuly bolesti a že se rapidně jeho stav zlepšuje. A také vyzvala shromáždění, aby za ten očividný zázrak Pánu Bohu děkovali.

  Když bylo po shromáždění, tak jsem šel za tou milou paní a poprosil jsem ji, zda by mi mohla trochu popsat, jak k tomu zázraku došlo. A tak ona mi vyprávěla, že se tam v té krajské nemocnici v Ostravě objevil z ničeho nic na visitaci nějaký nový doktor, který nedal na ty výsledky, které zjistili jeho předchůdci. Sám si toho pacienta pečlivě vyšetřil a na základě svého vyšetření rozhodl o jeho okamžité operaci, kterou sám provedl. Byla to velmi těžká operace, která trvala několik hodin. Ten doktor totiž zjistil, že kromě té rakoviny má ten pacient také prasklé tenké střevo a celé tělo už bylo ve vysokém stupni sepse. Proto se rozhodl hned přistoupit k operaci. Když se pak ten její syn probral z narkózy, okamžitě poznal, že mu ty ukrutné bolesti zmizely. A pak mu bylo stále lépe a lépe.

  Ptal jsem se paní, jak se ten doktor, který jej operoval a rozpoznal příčinu jeho bolestí,  jmenuje. Ona mi řekla, že to je nějaký Mudr. P. Z. Tak jsem se jí rád přiznal, že to je náš zeť, že je věřící a že chodí také do našeho sboru, pokud je s rodinou v Ostravě. Měla z toho velikou radost a mluvila o žehnala nahlas jemu i celé jeho rodině.

  Neříkám to proto, milé seniorky a senioři, abych se chlubil cizím peřím.Říkám to hlavně proto, že i my lidé můžeme být takovými anděly, kteří dělají zázraky. Když s láskou lidem pomáháme, modlíme se za ně a někdy děláme svědomitě

  i věci, které se jiným už zdají zbytečné. Možná, že máte také nějakého takového anděla ve svém okolí? Pokud ano, děkujte za něj Pánu Bohu.

  A pokud máte i vy možnost občas někomu takový nečekaný dobrý skutek udělat, udělejte to. Vím, že mnozí lidé dovedou být vděční i za takové malé zázraky, když jim posloužíme třeba drobným činem nebo jenom tím, že je vyslechneme. Pak budou i za vás vaší přátelé a blízcí děkovat Pánu Bohu a svolávat na vaší hlavu Boží milost a požehnání.

  Ano, Pán Bůh koná opravdové zázraky. Zázrak spasení, odpuštění hříchů, vzkříšení a nového života. To jsou všechno veliké Boží zázraky. Díky Pánu Bohu za ně, díky mu zato, že On dosud koná tyto zázraky. Je to pro nás mnohdy jediná naděje. Ale díky, Pánu Bohu i za ty malé zázraky, které můžeme konat z lásky k lidem i my sami. Kéž by jich bylo jenom více.

  Klub seniorů
  Ostrava 22. 10. 2014
  J.Orawski

Comments are closed.