• Apoštolské učení

  Tento oddíl (Skutky 2 – viz. níže) nám dává nahlédnout do prvního křesťanského sboru, který vznikl po letnicích. Jeho členové byli židé a tzv. prozelyté (ti, kdo jsou obráceni na židovskou víru). Už na první pohled je patrné, že všichni byli jednotní – drželi v každé záležitosti pohromadě. Všechno měli společné, o všechno se dělili. Nikdo nepovažoval nic jen za své. Nejvíce ale vyniká skutečnost, že „vytrvale poslouchali učení apoštolů, byli spolu, lámali chléb a modlili se“. Čtyři velmi důležité věci, které jsou i dnes znamením zdravého života církve.

  Učení „apoštolské“, anebo jinými slovy zvěstování Božího slova. I dnes má své přední a hlavní místo ve sborovém i církevním životě křesťanů. Apoštolé zvěstovali Boha Stvořitele a milujícího Otce skrze Pána Ježíše Krista, kterého poslal Bůh na svět, aby spasil hříšné lidi. Protože: „Tak Bůh miloval svět …“

  Apoštolé zvěstovali i Pána Ježíše Krista. Zvěstovali Jeho život, skutky, které činil, divy a zázraky, které konal mezi lidmi, Jeho oběť na kříži, kde umíral za všechny lidi, aby je smířil s nebeským Otcem. Zvěstovali tu velikou pravdu, že člověk se dostane k Bohu jen skrze Pána Ježíše a Jeho oběť, protože nebyl dán lidem jiný spasitel, než jedině On, Boží Syn. A to platí i dnes. „Věř v Pána Ježíše Krista a budeš spasen ty i dům tvůj.“

  Apoštolské učení je též zvěst o Duchu svatém. O práci Ducha svatého v lidských životech, jeho darech a moci v životech těch, kteří se jím nechají stále naplňovat. Mezi apoštolské důrazy o Duchu svatém patří i to, že Duch svatý nikdy věřící nerozděluje, ale spojuje, nečiní nic, co by nemělo smysl, anebo co by bylo zbytečné.

  Apoštolské učení je tedy zvěstování o Bohu Otci, Pánu Ježíši Kristu a Duchu svatém, tak, jak to čteme v Bibli.

  Od prvního křesťanského sboru se můžeme a máme mnoho co učit. Zároveň v nás pohled na tento sbor vyvolává nejednu otázku. Jsme i my takovými radostnými a prostými křesťany? Pokud ne, tak proč tomu tak není? Ptejme se každý sám sebe, jaký je náš podíl na tom, že sbor, ve kterém žijeme se tak málo podobá tomu prvnímu křesťanskému sboru v Jeruzalémě.

  Ve Skutcích, 2. kapitole jsme četli, že v prvním křesťanském sboru všichni poslouchali učení apoštolů. To znamená, že se všichni zúčastňovali všech shromáždění. V žádném případě to nebyli sóloví křesťané.

   Vojtech Asszonyi Béla

   Skutky 2:

  Skutky apoštolské 2:1  Když nastal den letnic, byli všichni shromážděni na jednom místě.
  2  Náhle se strhl hukot z nebe, jako když se žene prudký vichr, a naplnil celý dům, kde byli.
  3  A ukázaly se jim jakoby ohnivé jazyky, rozdělily se a na každém z nich spočinul jeden;
  4  všichni byli naplněni Duchem svatým a začali ve vytržení mluvit jinými jazyky, jak jim Duch dával promlouvat.
  5  V Jeruzalémě byli zbožní židé ze všech národů na světě,
  6  a když se ozval ten zvuk, sešlo se jich mnoho a užasli, protože každý z nich je slyšel mluvit svou vlastní řečí.
  7  Byli ohromeni a divili se: „Což nejsou všichni, kteří tu mluví, z Galileje?
  8  Jak to, že je slyšíme každý ve své rodné řeči:
  9  Parthové, Médové a Elamité, obyvatelé Mezopotámie, Judeje a Kappadokie, Pontu a Asie,
  10  Frygie a Pamfylie, Egypta a krajů Libye u Kyrény a přistěhovalí Římané,
  11  židé i obrácení pohané, Kréťané i Arabové; všichni je slyšíme mluvit v našich jazycích o velikých skutcích Božích!“
  12  Žasli a v rozpacích říkali jeden druhému: „Co to má znamenat?“
  13  Ale jiní říkali s posměškem: „Jsou opilí!“
  14  Tu vystoupil Petr spolu s jedenácti, pozvedl hlas a oslovil je: „Muži judští a všichni, kdo bydlíte v Jeruzalémě, toto vám chci oznámit, poslouchejte mě pozorně:
  15  Tito lidé nejsou, jak se domníváte, opilí – vždyť je teprve devět hodin ráno.
  16  Ale děje se, co bylo řečeno ústy proroka Jóele:
  17  `A stane se v posledních dnech, praví Bůh, sešlu svého Ducha na všechny lidi, synové vaši a vaše dcery budou mluvit v prorockém vytržení, vaši mládenci budou mít vidění a vaši starci budou mít sny.
  18  I na své služebníky a na své služebnice v oněch dnech sešlu svého Ducha, a budou prorokovat.
  19  A učiním divy nahoře na nebi a znamení dole na zemi: krev a oheň a oblaka dýmu.
  20  Slunce se obrátí v temnotu a měsíc se změní v krev, než přijde den Páně, velký a slavný;
  21  a každý, kdo vzývá jméno Páně, bude zachráněn.´
  22  Muži izraelští, slyšte tato slova: Ježíše Nazaretského Bůh potvrdil před vašimi zraky mocnými činy, divy a znameními, která mezi vámi skrze něho činil, jak sami víte.
  23  Bůh předem rozhodl, aby byl vydán, a vy jste ho rukou bezbožných přibili na kříž a zabili.
  24  Ale Bůh ho vzkřísil; vytrhl jej z bolestí smrti, a smrt ho nemohla udržet ve své moci.
  25  David o něm praví: `Viděl jsem Pána stále před sebou, je mi po pravici, abych nezakolísal;
  26  proto se mé srdce zaradovalo a jazyk můj se rozjásal, nadto i tělo mé odpočine v naději,
  27  neboť mě nezanecháš v říši smrti a nedopustíš, aby se tvůj Svatý rozpadl v prach.
  28  Dal jsi mi poznat cesty života a blízkost tvé tváře mne naplní radostí.´
  29  Bratří, o praotci Davidovi vám mohu směle říci, že zemřel a byl pohřben; jeho hrob tu máme až dodnes.
  30  Byl to však prorok a věděl o přísaze, kterou se mu Bůh zavázal, že jeho potomka nastolí na jeho trůn;
  31  viděl do budoucnosti a mluvil tedy o vzkříšení Kristově, když řekl, že nezůstane v říši smrti a jeho tělo se nerozpadne v prach.
  32  Tohoto Ježíše Bůh vzkřísil a my všichni to můžeme dosvědčit.
  33  Byl vyvýšen na pravici Boží a přijal Ducha svatého, kterého Otec slíbil; nyní jej seslal na nás, jak to vidíte a slyšíte.
  34  David nevstoupil na nebe, ale sám říká: `Řekl Hospodin mému Pánu: Usedni po mé pravici,
  35  dokud ti nepoložím nepřátele pod nohy.´
  36  Ať tedy všechen Izrael s jistotou ví, že toho Ježíše, kterého vy jste ukřižovali, učinil Bůh Pánem a Mesiášem.“
  37  Když to slyšeli, byli zasaženi v srdci a řekli Petrovi i ostatním apoštolům: „Co máme dělat, bratří?“
  38  Petr jim odpověděl: „Obraťte se a každý z vás ať přijme křest ve jménu Ježíše Krista na odpuštění svých hříchů, a dostanete dar Ducha svatého.
  39  Neboť to zaslíbení platí vám a vašim dětem i všem daleko široko, které si povolá Pán, náš Bůh.“
  40  A ještě mnoha jinými slovy je Petr zapřísahal a napomínal: „Zachraňte se z tohoto zvráceného pokolení!“
  41  Ti, kteří přijali jeho slovo, byli pokřtěni a přidalo se k nim toho dne na tři tisíce lidí.
  42  Vytrvale poslouchali učení apoštolů, byli spolu, lámali chléb a modlili se.
  43  Všech se zmocnila bázeň, neboť skrze apoštoly se stalo mnoho zázraků a znamení.
  44  Všichni, kteří uvěřili, byli pospolu a měli všechno společné.
  45  Prodávali svůj majetek a rozdělovali všem podle toho, jak kdo potřeboval.
  46  Každého dne pobývali svorně v chrámu, po domech lámali chléb a dělili se o jídlo s radostí a s upřímným srdcem.
  47  Chválili Boha a byli všemu lidu milí. A Pán denně přidával k jejich společenství ty, které povolával ke spáse.

Comments are closed.