• Hesla Církve bratrské v Ostravě na rok 2022

  V neděli 02. 01. 2022 jsme společně vylosovali biblické verše pro následující rok 2022.

  Sbor Láska nechť je bez přetvářky. Ošklivte si zlo, lněte k dobrému.
  Římanům 12, 9
  Staršovstvo Neboj se, vždyť já jsem s tebou, nerozhlížej se úzkostlivě, já jsem tvůj Bůh.
  Dodám ti odvahu, pomocí ti budu, budu tě podpírat pravicí své spravedlnosti.
  Izajáš 41, 10 
  Sesterstvo Hle, já vás posílám jako ovce mezi vlky. Buďte tedy obezřetní jako hadi
  a bezelstní jako holubice.
  Matouš 10, 16 
  Malá Besídka Ti, za něž Hospodin zaplatil, se vrátí, přijdou na Sijón s plesáním a věčná radost bude na jejich hlavě. Dojdou veselí a radosti, na útěk se dají starosti a nářek.
  Izajáš 51, 11
  Velká Besídka Netrapte se žádnou starostí, ale v každé modlitbě a prosbě děkujte a předkládejte své žádosti Bohu. A pokoj Boží, převyšující každé pomyšlení, bude střežit vaše srdce i mysl v Kristu Ježíši.
  Filipským 4, 6-7
  Dorost Žijte proto jako děti světla – ovocem světla je vždy dobrota, spravedlnost
  a pravda. Zkoumejte, co se líbí Pánu.
  Efezským 5, 9-10 
  Mládež Jednejte moudře ve styku s okolním světem a využijte čas vám svěřený.
  Koloským 4, 5 
  Klub seniorů Láska nezná strach. Dokonalá láska strach zahání, vždyť strach působí muka, a kdo se bojí, nedošel dokonalosti v lásce.
  1. list Janův 4, 18 
  Hudební skupina Všechno, co máš vykonat, konej podle svých sil, neboť není díla ani myšlenky ani poznání ani moudrosti v říši mrtvých, kam odejdeš.
  Kazatel 9, 10  
  KOPR Mějte z toho jen radost, moji bratří, když na vás přicházejí rozličné zkoušky. Vždyť víte, že osvědčí-li se v nich vaše víra, povede to k vytrvalosti.
  List Jakubův 1, 2-3 
  Vězeňská péče

  Hesla na rok 2020

Comments are closed.