KATEGORIE: Kázání

Kázání

 • Strach a Boží pomoc na cestě životem.

  6. 10. 2011 | Kázání

  Izajáš 43:1-3  Nyní toto praví Hospodin, tvůj stvořitel, Jákobe, tvůrce tvůj, Izraeli: „Neboj se, já jsem tě vykoupil, povolal jsem tě tvým jménem, jsi můj. Půjdeš-li přes vody, já budu s tebou, půjdeš-li přes řeky, nestrhne tě proud, půjdeš-li ohněm, nespálíš se, plamen tě nepopálí. Neboť já Hospodin jsem tvůj Bůh, Svatý Izraele, tvůj spasitel. Jako výkupné jsem dal za tebe Egypt, Kúš a Sebu dal jsem místo tebe.

  Lukáš 12;32…neboj se, malé stádce,neboť vašemu Otci se zalíbilo, dát vám království… 

  Strach provází člověka od jeho samého prvopočátku. Strach přišel když člověk poprvé, zhřešil. Čteme o tom v 1. knize Mojžíšově čteme ve 3. kap. v 10.verši:… Hospodin Bůh zavolal na člověka: „kde jsi?“ on odpověděl: uslyšel jsem v zahradě tvůj hlas a bál jsem seAdam se skryl, protože se bál… Člověk poprvé poznal pocit strachu. „Bál jsem se“ říká Adam. Strach byl a dodnes je důsledkem lidského selhání. Od té doby prvního hříchu je strach na zemi a provází člověka dodnes a je to tedy jeden z důsledků Adamova prvotního hříchu. Strach, který dokáže člověka ovládnout, negativně ovlivní i jeho chování, způsob života, vztah ke svému okolí. Strach nezná hranic, a samozřejmě může proniknout i do církve, může se šířit i mezi křesťany.  Strach je však něco, co by nemělo křesťana ovládnout. Člověk, který věří v Boha nesmí podlehnout strachu. Protože to není v souladu s Božím záměrem. Strach narušuje společenství člověka s Bohem. Pán Bůh nechce, aby jeho lid žil ve strachu. Naopak v Božím slově se táhne jako červená nit Hospodinova snaha zbavit člověka strachu. „Neboj se… čteme na mnoha místech v Bibli. Tato slova slyší Boží proroci,  ta slova slyší Zachariáš, Marie, ap. Pavel i nakonec i církvi Kristově jsou určena slova u  Luk. 12:32: Neboj se, ó maličké stádce, neboť se zalíbilo Otci vašemu dát vám království. (Pokračování textu…)

  Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Strach a Boží pomoc na cestě životem.
 • Na čem skutečně záleží

  22. 9. 2011 | Kázání

  Filipským 1:9-10 A za to se modlím, aby se vaše láska ještě víc a více rozhojňovala a s ní i poznání a hluboká vnímavost; abyste rozpoznali, na čem záleží, a byli ryzí a bezúhonní pro den Kristův,

   Narazil jsem při čtení Písmana krásná slova apoštola Pavla Filip., která se týkají modliteb. Za co se apoštol modlil, když myslel na Filipínské bratry a sestry? Modlil se zato, aby se vedlo dobře a bezpečně mezi nevěřícími lidmi? Aby byli úspěšní ve svém podnikání?Aby byli uzdraveni ze svých nemocí? To možná také. Modlí se za jejich službu, děkuje za jejich spasení? To jistě také.   (Pokračování textu…)

  Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Na čem skutečně záleží
 • Kristův atlet

  15. 9. 2011 | Kázání

  Filipským 3:12-16  Nemyslím, že bych již byl u cíle anebo již dosáhl dokonalosti; běžím však, abych se jí zmocnil, protože mne se zmocnil Kristus Ježíš. Bratří, já nemám za to, že jsem již u cíle; jen to mohu říci: zapomínaje na to, co je za mnou, upřen k tomu, co je přede mnou, běžím k cíli, abych získal nebeskou cenu, jíž je Boží povolání v Kristu Ježíši. Kdo je dokonalý, ať smýšlí jako my; a jestliže v něčem smýšlíte jinak, i to vám Bůh objasní. Jen k čemu jsme již dospěli, toho se držme.

  Apoštol se nám představuje jako běžec. Na nějaké fysické běžecké výkony nemá, už je to pán v létech, ale je přesto dobrým běžcem. Nejednou viděl závody v běhu a ony mu posloužily jako příklad pro běh víry. Nedovedl si představit, že by sprinter, nebo maratónec běžel úspěšně s nějakou zátěží na zádech. Kdesi pořádali přespolní běh. Každý dostal do baťohu podle pravidel zátěž písku. Jeden ze závodníků si udělal do baťohu dírku (Pokračování textu…)

  Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Kristův atlet
 • Zlí vinaři

  23. 10. 2009 | Kázání

  Marek 12:1  Začal k nim mluvit v podobenstvích: „Jeden člověk vysadil vinici, obehnal ji zdí, vykopal nádrž k lisu a vystavěl strážní věž; pak ji pronajal vinařům a odcestoval.  2  V stanovený čas poslal k vinařům služebníka, aby od nich vybral podíl z výnosu vinice. 3  Ale oni ho chytili, zbili a poslali zpět s prázdnou. 4  Opět k nim poslal jiného služebníka. Toho zpolíčkovali a zneuctili. 5  Poslal dalšího, toho zabili; a mnoho jiných – jedny zbili, jiné zabili. 6  Měl ještě jednoho: svého milovaného syna. Toho k nim poslal nakonec a říkal si: `Na mého syna budou mít přece ohled.´ 7  Ale ti vinaři si mezi sebou řekli: `To je dědic. Pojďme a zabijme ho a dědictví bude naše!´ 8  A chytili ho, zabili a vyhodili ven z vinice. 9  Co udělá pán vinice? Přijde, zahubí vinaře a vinici dá jiným. 10  Nečetli jste v Písmu slovo: `Kámen, který stavitelé zavrhli, stal se kamenem úhelným; 11  Hospodin to učinil a je to podivuhodné v našich očích´?“ 12  Nepřátelé se chtěli Ježíše zmocnit, neboť poznali, že to podobenství řekl proti nim, ale báli se lidu. I nechali ho a odešli.

  To podobenství Pána Ježíše Krista bylo tehdejším posluchačům zcela srozumitelné. Pán Ježíš použil obrazu z běžného života svého lidu. Pro nás ale bude dobré, když si některé věci ujasníme. Především – vlastníkem vinice v podobenství je sám Bůh. Vinice sama, to je izraelský lid.

  (Pokračování textu…)

  Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Zlí vinaři
 • Velikonoční radostná zvěst

  15. 3. 2009 | Kázání

  Skutky 8, 25-40    25Apoštolové i potom vydávali svědectví a kázali slovo Páně. Pak se vraceli do Jeruzaléma a ještě cestou zvěstovali evangelium v mnoha samařských vesnicích. 26Anděl Páně řekl Filipovi: „Vydej se na jih k cestě, která vede z Jeruzaléma do Gázy.“ Ta cesta je opuštěná. 27Filip se vydal k té cestě a hle, právě přijížděl etiopský dvořan, správce všech pokladů kandaky, to jest etiopské královny. Ten vykonal pouť do Jeruzaléma 28a nyní se vracel na svém voze a četl proroka Izaiáše. 29Duch řekl Filipovi: „Běž k tomu vozu a jdi vedle něho!“ 30Filip k němu přiběhl, a když uslyšel, že ten člověk čte proroka Izaiáše, zeptal se: „Rozumíš tomu, co čteš?“ 31On odpověděl: „Jak bych mohl, když mi to nikdo nevyloží!“ A pozval Filipa, aby nastoupil a sedl si vedle něho. 32To místo Písma, které četl, znělo: ‚Jako ovce vedená na porážku, jako beránek, němý, když ho stříhají, ani on neotevřel ústa. 33Ponížil se, a proto byl soud nad ním zrušen; kdo bude moci vypravovat o jeho potomcích? Vždyť jeho život na této zemi byl ukončen.‘ 34Dvořan se obrátil k Filipovi: „Vylož mi, prosím, o kom to prorok mluví – sám o sobě, či o někom jiném?“ 35Tu Filip začal u toho slova Písma a zvěstoval mu Ježíše. 36Jak pokračovali v cestě, přijeli k místu, kde byla voda. Dvořan řekl: „Zde je voda. Co brání, abych byl pokřtěn?“ 38Dal zastavit vůz a oba, Filip i dvořan, sestoupili do vody a Filip jej pokřtil. 39Když vystoupili z vody, Duch Páně se Filipa zmocnil a dvořan ho už neviděl, ale radoval se a jel dál svou cestou. 40Filip se pak ocitl v Azótu. Procházel všemi městy a přinášel jim radostnou zvěst, až se dostal do Cesareje.

   Apoštol Filip se vracel spolu s Petrem a Janem  z úspěšné misijní výpravy do Samaří, kde se děla řada zázraků a mocných činů na svědectví jejich zvěstování evangelia. Nejspíš myslel, že nejdůležitější část svého úkolu pro tuto chvíli má už za sebou. Najednou se však stalo něco nečekaného, promlvil k němu anděl a změnil směr jeho cesty. Text neříká, že by Filip byl nějak překvapen tím, že k němu promluvil anděl a prostě a jednoduše poslechl a šel. Nečteme ani, že by Filip anděla viděl, zkrátka věděl, že je to od Pána a šel.

  Jsme ochotni poslechnout Boží vůli bezodkladně a samozřejmě, ikdyž zrovna máme v plánu něco jiného? (Pokračování textu…)

  Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Velikonoční radostná zvěst
 • Peníze, štědrost a dávání

  8. 3. 2009 | Kázání

  V dnešním kázání bych rád navázal na to, co jsme slyšeli minulou neděli od bratra kazatele. Bratr kazatel mluvil o našem postoji k majetku a zdůrazňoval, že potřebujeme vidět svůj majetek ve správné perspektivě. Boháč, který si myslel, že jeho život je zabezpečený velkou úrodou na mnoho let dopředu, byl samotným Bohem prohlášen za blázna. Ještě stejné noci, kdy říkal své duši: „teď máš velké zásoby, klidně si žij, jez a pij, buď veselé mysli!“, Bůh řekl: „Ještě této noci si vyžádají tvou duši“. Ježíš toto podobenství končí slovy: „ Tak je to s každým, kdo si hromadí poklady a není bohatý před Bohem.“ Být bohatý před Bohem je to nejdůležitější bohatství, které člověk může kdy nashromáždit. Druhá věc, které si zde musíme všimnout se týka vlastnictví. Nejen majetek, ale ani vlastní duše nepatří tomu, kdo ji má a není schopen ji mít ve své moci. Jednoho dne budeme předkládat účty ze svého života a o tom dni nerozhodujeme my. Náš život tady na Zemi se rovná času, který nám Pán vyměřil. A ten čas běží a na nás záleží, jak ho dokážeme investovat, jak dokážeme zbohatnout před Bohem. Žalm 24 říká: Hospodinova je země se vším, co je na ní, svět i ti, kdo na něm sídlí.  Všechno, co je stvořeno, je stvořeno Bohem a patří jemu. Náš život je mince, se kterou podnikáme tak, aby vynesla co největší zisk. Toto je pohled, který nám umožní udržovat věci ve správné perspektivě. V této perspektivě chci dnes pokračovat. (Pokračování textu…)

  Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Peníze, štědrost a dávání
 • Cena za naše spasení

  22. 2. 2009 | Kázání

  1. list Petrův 1, 17-25
  17Jestliže ‚vzýváte jako Otce‘ toho, kdo nestranně soudí každého podle jeho činů, v bázni před ním žijte dny svého pozemského života. 18Víte přece, že jste z prázdnoty svého způsobu života, jak jste jej přejali od otců, nebyli vykoupeni pomíjitelnými věcmi, stříbrem nebo zlatem, 19nýbrž převzácnou krví Kristovou. On jako beránek bez vady a bez poskvrny 20byl k tomu předem vyhlédnut před stvořením světa a přišel kvůli vám na konci časů. 21Skrze něho věříte v Boha, který ho vzkřísil z mrtvých a dal mu slávu, takže se vaše víra i naděje upíná k Bohu. 22Když jste nyní přijali pravdu a tak očistili své duše k nepředstírané bratrské lásce, z upřímného srdce vytrvale se navzájem milujte. 23Vždyť jste se znovu narodili, nikoli z pomíjitelného semene, nýbrž z nepomíjitelného, skrze živé a věčné slovo Boží. 24Neboť ‚všichni lidé jako tráva a všechna jejich krása jako květ trávy. Uschne tráva, květ opadne, ale slovo Hospodinovo zůstává na věky‘ – 25to je to slovo, které vám bylo zvěstováno v evangeliu.

   Všechno má svoji cenu. Když jdeme nakupovat, zvažujeme co má pro nás jakou cenu a podle toho se rozhodujeme. Jsou věci, které chceme nebo potřebujeme a jsme ochotni za ně zaplatit jejich cenu. Mohlo by se zdát, že cenu určuje prodávající. Ve skutečnosti to je kupující, ten, kdo platí, ten určuje cenu. Všechno má svoji cenu, nejen zboží. Například, tím, kolik času jsme ochotni někomu věnovat ukazujeme, jakou má pro nás cenu. Co jsme ochotni pro někoho obětovat ukazuje, jakou má pro nás cenu. (příklad Abraham a Izák – Abaraham byl ochoten dát bohu to nejdražší; ) (Pokračování textu…)

  Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Cena za naše spasení
 • Mocné jméno Ježíše Krista – Skutky 3

  8. 2. 2009 | Kázání

   Kniha Skutků má zvláštní postavení v Novém zákoně. Jmenuje se Skutky apoštolů, ale není  předně o apoštolech a tím méně o  jejich skutcích. Výstižnější název by byl název jednoho komentáře k této knize, která se jmenuje Zápas mladé církve. Kniha skutků je svědectvím o Božím jednání skrze rodící se církev ve světě, který ji obklopoval. Hlavním záměrem je ukázat, že církev nebojuje proti existenci Římské říše, dnes bychom řekli, že není illegální odbojovou organizací, ale je Bohem ustanoveným společenstvím, překonávajícím všechny kulturní, rasové a sociální překážky. Vznikla na základě intervence nikoliv podzemní, ale nadzemské. Tento nadpřirozený původ církve je od počátku její historie dotvrzován mimořádnými událostmi a mocnými činy. Uzdravení chromého je jedním z nich. (Pokračování textu…)

  Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Mocné jméno Ježíše Krista – Skutky 3
 • TĚŽIŠTĚ TVÉHO ŽIVOTA

  1. 2. 2009 | Kázání

  Už jako malého kluka mne fascinovala v žalmech jedna věta.

  Žalmy 15:5  … Ten, kdo takto jedná, nikdy se nezhroutí.

  Tato věta, zdálo se mi, v sobě skrývá cestu, jak získat v životě pevnost, stabilitu, vyrovnanost… tak abych se nezhroutil, když přijdou těžkosti, zkoušky, možná nástrahy a pasti,….? Asi každý po něčem takové touží, být pevný, nenechat se hned tak něčím rozhodit, umět překonávat krize,…

  Zkusme se porozhlédnout kolem sebe, jestli se něco o stabilitě můžeme naučit pozorováním svého okolí:

  Tak třeba naše kazatelna. Ta je určitě dostatečně pevná a stabilní, ta se jen tak nezhroutí.
  I kdybychom se my všichni rozhodli, že ji odsuneme někam bokem, povalíme ze schodů dolů. Nebo s ní jakkoli pohneme, neuspějeme.

  (Pokračování textu…)

  Komentáře nejsou povolené u textu s názvem TĚŽIŠTĚ TVÉHO ŽIVOTA
 • Moc slova

  25. 1. 2009 | Kázání

  1. list Petrův 3, 8-17 8Nakonec pak: Všichni buďte jedné mysli, soucitní, plní bratrské lásky, milosrdní a pokorní, 9neodplácejte zlým za zlé ani urážkou za urážku, naopak žehnejte; vždyť jste byli povoláni k tomu, abyste se stali dědici požehnání. 10‚Chceš-li milovat život a vidět dobré dny, zdržuj jazyk od zlého a rty od lstivých slov, 11odvrať se od zlého a čiň dobré, hledej pokoj a usiluj o něj. 12Vždyť oči Páně hledí na spravedlivé a jeho uši jsou otevřeny jejich prosbám, ale tvář Páně je proti těm, kteří činí zlo.‘ 13Kdo vám ublíží, budete-li horlit pro dobro? 14Ale i kdybyste pro spravedlnost měli trpět, jste blahoslaveni. ‚Strach z nich ať vás neděsí ani nezviklá 15a Pán, Kristus, budiž svatý‘ ve vašich srdcích. Buďte vždy připraveni dát odpověď každému, kdo by vás vyslýchal o naději, kterou máte, 16ale čiňte to s tichostí a s uctivostí. 17Je přece lépe, abyste trpěli za dobré jednání, bude-li to snad vůle Boží, než za zlé činy.

   Apoštol Petr mluví k bratrům a sestrám, kteří procházeli pronásledováním. Ve svém listě je ujišťuje, že utrpení a pronásledování, kterému čelí, není důkazem nesprávné víry, ale naopak, potvrzením víry. Kristus, kterého Petr zvěstoval, není nějaká abstraktní bytost. Naopak, je vzkříšený a živý.

  (Pokračování textu…)

  Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Moc slova