Ochrana osobních údajů

» Pro účely poskytování naší sociální služby zpracováváme osobní údaje na základě:

» zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách;
» vyhlášky č. 505/2006 Sb., kterou se provádí zákon o sociálních službách;
» zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku;
» zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku práce;
» zákona č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení;
» zákona č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociální zabezpečení;
» zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění;
» zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví;
» zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů;
» zákona č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků;
» zákona č. 499/2004 Sb., o archivnictví;
» vyhlášky č. 259/2012 Sb., o podrobnostech výkonu spisové služby.

» Je-li to nezbytné, předáváme na vyžádání osobní údaje orgánům veřejné moci.

» Správce osobních údajů: Pobočka Diakonie Církve bratrské v Praze 3 (dále „stacionář“),
» zastoupený ředitelkou: Mgr. Bc. Petrou Fausovou

» Ve věci uplatnění práv v oblasti osobních údajů (přístup k osobním údajům, jejich oprava, výmaz, omezení zpracování, přenositelnost, odvolání souhlasu s jejich zpracováním apod. podle zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů) můžete stacionář kontaktovat:

» poštou na adrese: Pobočka Diakonie Církve bratrské v Praze 3, Koněvova 151/24, 130 00 Praha 3;
» e-mailem na adrese: stacionar@volny.cz.

» Pro bližší informace ke zpracování osobních údajů se obraťte na ředitelku Mgr. Bc. Petru Fausovou (stacionar@volny.cz, tel. 222 584 355).