Poslání, cíle principy

» Naše poslání

» Jsme nezisková organizace, která poskytuje denní odbornou péči lidem s mentálním, smyslovým, tělesným či kombinovaným postižením anebo s postižením autistického spektra.

» Usilujeme o co největší spolupráci s rodinou.

» V rámci možností vycházíme vstříc individuálním potřebám každého klienta (např. doprovod klientů ze škol do našeho zařízení, asistence při převlékání při příchodu a odchodu klienta v zařízení apod.).

» Naše cíle

» S pomocí klientů vytvářet přátelské a podnětné prostředí rodinného typu;

» umožnit klientům kontakt s vrstevníky a začlenění v malém kolektivu (max. 8 osob);

» všestranný rozvoj klientů dle jejich individuálních plánů: rozvíjení a udržování osvojených rozumových schopností (upevňování dosaženého vzdělání), motorických, komunikačních a sociálních dovedností, podporovat klienty v činnostech, které jim umožní stát se užitečným;

» podporovat a vést klienty k soběstačnosti (pomoc při stolování, drobném úklidu apod.) a vytvářet podmínky pro smysluplné trávení volného času;

» podporovat samostatné rozhodování klientů a vést je k tomu, aby dokázali vyjadřovat svá přání a potřeby;

» umožnit klientům využívat běžné zdroje společnosti v rámci jejich schopností a dovedností (využití MHD, pošta, nákupy, výlety, oběd v restauraci apod.) a vést je k osvojení a upevnění přiměřeného vhodného chování na veřejnosti;

» včleňování klientů do společnosti prostřednictvím kulturních akcí;

» vzájemná spolupráce s rodinou při tvorbě individuálních plánů a následné konzultace;

» snížit psychickou a fyzickou zátěž zákonných zástupců/opatrovníků klientů.

» Základní principy poskytování služby

 • Individuální přístup

  » Vytváříme individuální podmínky pro harmonický rozvoj osobnosti.

  » Malý kolektiv (max. 8 klientů v pracovní skupině) simuluje rodinné prostředí a dává klientovi pocit bezpečí.

  » Vycházíme z jednotlivých potřeb a přání klientů a jejich zákonných zástupců/opatrovníků.

 • Respektování osobnosti

  » Při všech činnostech s klientem respektujeme jeho jedinečnost, možnosti, rozumové a motorické schopnosti, vůli, limity a specifika (momentální stav, nálada, chuť a rodinná situace).

  » S dospělými klienty jednáme jako s našimi rovnocennými partnery.

 • Respektování volby a potřeb

  » Respektujeme přání klienta při volbě relaxace, ve volném čase, při osvojování a rozvíjení schopností a dovedností, při výběru stravy apod.

  » Nasloucháme jeho přání a potřebám.

 • Princip partnerství

  » Jednáme s klienty a jejich zákonnými zástupci/opatrovníky v každé situaci dle zásad partnerství.

  » Klient a jeho zákonný zástupce/opatrovník je pro nás partnerem, který se spolu s námi podílí na plánování služby.

 • Rovný přístup

  » Ke všem klientům přistupujeme nestranně.

  » Vedeme je též k vzájemnému respektu a podpoře.

 • Naplňování duševních, duchovních i fyzických potřeb

  » Jako pracovníci křesťanského zařízení respektujeme svobodu vyznání každého klienta i pracovníka.

  » V přístupu ke klientům bereme ohled na jejich jedinečnost v duševních, duchovních a fyzických potřebách.

 • Preferování podpory před péčí

  » Snažíme se o dosažení co největší nezávislosti a samostatnosti klienta.

 • Týmový způsob práce

  » Jednotný přístup pracovníků ke klientovi.

  » Klademe důraz na vzájemnou informovanost a spolupráci s rodinou.

 • Flexibilita

  » Nabízená služba reaguje na potřeby klienta – s tím souvisí např.:

  » možnost změny či doplnění individuálního plánu;

  » přizpůsobení režimu dne vzhledem k aktuálnímu zdravotnímu a psychickému stavu klienta;

  » časový posun vyzvednutí klienta ze školy;

  » podle aktuální kapacity předání klienta rodičům/opatrovníkům mimo stacionář na smluveném místě;

  » časový posun příchodu a odchodu klienta v rámci provozní doby.