ARCHIV PÍSNÍ Spojeného mužského sboru Církve bratrské z let 1956-1993 s notovým zápisem
Některé z písní lze slyšet v audio nahrávkách na vzpomínkových stránkách sboru

Adoramus te 201l
Aj Beránek Boží 184
Aj Lékař velký přítomen (pásmo Adlofových písní I) 109
Aj stojím u dveří 17
Also hat Gott 91a
Amen (Amen, ó Pane) 169
Až boje pozemské ukončíme (pásmo Adlofových písní I) 109

Bdí nad námi vždy věrná stráž 25
Beránku Boží, k tobě jdu (Tak, jaký jsem) 6
Bezpečnější nikdo není 170a
Běž, řekni to na horách (Když jsem jako hříšník) 119
Blíž tobě Bože můj 171 a 109
Bouře (Hle, Genezaret sténá) 14
Bouře (S jakým hrozným hukotem) 127
Bože, dík ti nesu (pásmo Hochmanových písní) 77
Boží vlak (Tu slyším jak se již blíží) 22
Bratři moji drazí 151
Buď Bohu všechna chvála 197
Budiž chválen Ježíš král 172
Bůh buď s tebou, bratře milý 166
Bůh je tvým otcem 11
Bůh s vámi, blahoslavení 193
Buóh všemohúcí 161
Byl jsi tam, když byl křižován můj Pán 46
Byls kotvou milionů 15

Cantate Domino 26
Confession (And we have known) 107a
Což v Galád léku nemají 50

Davide, hraj na harfu svou 42
Duše nám zemdlívá žízní (pásmo Adlofových písní I) 109

Flétny, housle a šalmaje 126
Fuga quator vocum (Hosana in excelsis) 157

Gloria Patri et Filio (V soumraku světa se zastavím) 20

Haleluja amen (pásmo Adlofových písní I) 109
Halelujah, nechť sláva, čest (pásmo Adlofových písní II) 163
Heslo (Jeden je mistr náš) 8
Heslo (Ve světě) 136
Heslo 1967 (A my jsme poznali) 107
Heslo evangeliz.večera (Kříž je mostem) 132a
Heslo jednoty (Zvítězil Beránek) 159
Hle, anděl kámen odvalil 61
Hledáme mládež 24
Hosanna synu Davidovu73
Hřmí, Jordán hřmí 48

Chci sloužit (Chtěl bych jak sluneční záře) 103
Chvalozpěv (Chvalte Boha silného) 198
Chvalte Hospodina všichni národové (Šest krátkých sborů) 90

Já jsem s vámi 189-5
Já jsem zpěvák 144
Já radost mám (Duše moje chválu stále zpívá) 137
Já roucho mám 47
Jak rád bych zpíval 10
Jaké místo máš pro Krista (pásmo Adlofových písní I) 109
Jako choť Krista (Kdo jako choť je Krista) 134
Jakou radost v srdci cítím 164
Jásej siónská dcero 189-6
Je smutno v duši (pásmo Adlofových písní I) 109
Je v ní moc (Chceš býti svoboden hřícha) (Divotvorná moc) 66
Jednoho jest potřebí (Mezi lidmi není nikoho) 75
Jen za to prosím Pane 150
Jesus calls 4a
Jezu Kriste, synu Boží 16
Ježíš hříšné přijímá 58
Ježíš Kristus žije 199
Ježíš volá tebe duše 4
Ježíši mne nepomíjej 29
Jist v loktech Ježíšových 84
Jitřní hvězda (Krásná ty jitřenko) 54
Jméno Ježíš nevybledne13

K Bohu blíž (Jen k Bohu svému) 101
K spasení víc třeba není 162
Kam půjdeš ty 40
Kantáta o Štěpánovi (Tehdy Štěpán, svědek věrný) 69
Kdo chce věrný křestan být 153
Kdož v Pánu zesnuli 28
Když mě souží hříchy mé (pásmo Adlofových písní II) 163
Když mne povoláš Ty, Pán a Bůh (Ohne Gott) 100
Když nebeský (Šťasten jsem v Bohu svém) (pásmo Hochmanových písní) 77
Když tam svatí kráčejí (Jsem poutník) 122
Králi slavný, Kriste dobrý 152
Krásná vlast 94
Krásná země (Vyprávět slyšel jsem) 18
Kristus (Na skalách mrtvých) 68
Kristův kříž (Až k nebi pne se kříž) 115
Kto za pravdu horí (Kdo za pravdu hoří) 97
Kyrie elejson (Jak bouře) 114
Kyrie - Sanctus - Benedictus 202

Lass wehen, Herr 124
Lead, kindly light 123

Má domů pouť 160
Má duše nic se nelekej (pásmo Hochmanových písní) 77
Má zde někdo mezi vámi Ježíše rád 165
Mám v Ježíši mír (Mne Ježíš miluje) 65
Mám v nebi Pána (Mám v nebi Otce) 44
Marnotratným synům (Prošel jsi světem a mnoho toho víš) 145
Mé srdce jako hrouda 182
Media vita (Když nejvíc žijeme) 133
Memento mori (Kostelíček v horské stráni) 86
Město v ulicích (Hučí jako vodopád) 108
Mezi hvězdami 147
Milosti ještě brány (pásmo Adlofových písní I) 109
Miluji Pána 80
Mistr Jeroným (Smělým křídlem, duchu, vznes se výš) 142
Mně Ježíš je dražší než drahokam 36
Modlitba (Bože věčný, mocný králi) 30
Modlitba (Ó zazni prosbo vroucí) 154
Můj Pán zvítězil (Můj Pán byl dlouhý čas na poušti) 167
My sémě rozséváme 179
Myslete na Kanán (Jak zdlouhavě se vlekly dny) 92

Na dveře někdo klepá tvé 31
Na nebi Král svatbu chystá (pásmo Adlofových písní II) 163
Nad všechny klenoty 43
Naděje (Je pro mě ještě naděje) 180
Naše lidské lopocení 140
Naše snahy (My chceme život žít) 35
Naší písni (Pánu písni společná) 23
Nebo tak Bůh miloval svět 91
Neboj se (Ježíš tě v péči má, proč by ses bál) 121
Nedej Pane zapomínat 12
Nedejte se k spánku svésti 102
Nejmilejší, milujme jedni druhé 205
Nejsem sám (Proč by duše má se bála) 64
Největší jestit láska 143
Nespi, nespi, vzbuď se k žití37
Nezahynul (Prach jeho nesl) 93
Novoroční (Ježíš heslo naše) 89

Ó chvalte Pána 168
Ó jak věrný přítel Ježíš (pásmo Adlofových písní I a II) 109 a 163
Ó nechoď světem sám a sám (pásmo Adlofových písní I a II) 109 a 163
O lieber Jesu 203n
Od malička splnil táta146
Oddej se cele Pánu 21
Oheň Ducha (Slyš Pane naší touhy hlas) 99
Ohně (Jak bývá studeno) 173
On je živ (Každému dím to, On je živ) 85
Oslavuj Pána vší slávy (pásmo Adlofových písní I) 109
Otázky tvé nezodpoví (Spravedlnost v světě není) 187b
Otče náš, otče náš, otče náš, kterýž jsi 81
Otče náš, jenž jsi 82
Otevřeš (U tvých dveří tiše stojí) 1
Ovečka (Ovečko má, kde bloudíš jen) 41

Pane, ať otevrou se oči naše (Šest krátkých sborů) 90
Píseň díků, píseň chvály (Veleb, duše, nebes krále) 135
Píseň poutníků (Pouštěmi i po kvetoucích nivách) 76
Písnička o Jonášovi (Zvědavě Jonáš rozhlíží se) 79
Pojď dnes k Spasiteli 19
Pojď a padni směle 96
Pojď k Pánu dnes (pásmo Hochmanových písní) 77
Pokušení na poušti (Nuž poslyš Synu Boží) 138
Poslední hodina (Pomoz nám odejít potichu) 200
Poslední píseň (V záplavě tónů) 45
Poslední píseň (Mou duší zní) 174
Potká tě touha 189-2
Poznání (Víme, že Syn Boží přišel) 112
Poznání země (Aj byl to Olav Trygvason) 33
Pozvání (Slyšíš, synu) 38
Povolání (Nebe i země Stvořitel) 195
Pozvání k hostině (Věříme tvému slovu, Pane) 191
Prázdný hrob 98
Prosba za víru (Nechtěl bych víc) 87
Prostý verš (Stavím se, Pane, pod tvůj kříž) 204
Přijď (Plujeme v času) 156
Přijď duchu pravdy v nebeském ohni 67
Přijdiž opět duchu svatý 196
Půjdu kam ty chceš (Do příkrých míst jsem zašel) 2
Půjdu rád 49

Radujte se v Pánu vždycky (Šest krátkých sborů) 90
Ranní píseň (V den nový, Pane, uveď svého sluhu) 105
Rezponzoriální žalm (Jděte do celého světa) 189-7
Roll, Jordan, roll 48a
Rozsévač (Krajině sklizené, pusté a šedé) 181

Setkání na cestě (Učedníci Ježíšovi řekli mezi sebou) 189-4
Sláva na výsostech Bohu 125
Slavná zvěst o Tobě 60
Slepý Bartimeus (Chápeme všichni, pročpak u Jericha) 1.verze 185
Slepý Bartimeus (Chápeme všichni, pročpak u Jericha) 2.verze 185b
Slovo Boží (Čím chléb je lačným ústům) 139
Slyším Pane, jak déšť z nebe (pásmo Hochmanových písní) 77
Slyším Spasitel jak volá (pásmo Hochmanových písní) 77
Smět žít pro Krista 62
Spása světa (Dlouhá léta spása světa očekávaná) 129
Stvoření Boží zazpívej 192
Svatý, svatý, svatý zpíváme 72

Ten hlad je tichá, naříkavá píseň 141
Ten nejlepší přítel je Ježíš (pásmo Hochmanových písní) 77
Tichá noc se k němu sklání 190
To jméno miluji (To jméno, které miluji) 162a
Toto je den, který připravil Pán 189-1
Toužíš Boží pravdu znát 188
Ty mého srdce králi 53
Tys radost má 71

Ústy i srdcem radostně zpívejte (Šest krátkých sborů) 90

V Ježíši zůstaň, duše má (pásmo Adlofových písní II) 163
V náruči Boží 128
V zahradě getsemanské 149
Vánoční antifona (Veselte se nebesa) 120
Vánoční prosba (Zástupy kol jeslí hluché) 131
Vánoční ukolébavka (Vánoční stromek zazářil světly) 83
Ve zdroji prýštícím se z ran (pásmo Adlofových písní II) 163
Večerní píseň (Den už se skončil) 63
Velikonoční (A již zima pomíjí) 155
Velikonoční ráno (Když den se zrodil z mrákot noci) 70
Veni sancte spiritus 196l
Veselé vánoční hody 130
Vím, naději že mám 55
Viz tvář se krví potící (pásmo Adlofových písní II) 163
Vítej milý Jezukriste 117
Vítej nám, o krásné jitro 194
Vojáku, ty, jenž do nebe jdeš 148
Vstal Ježíš Kristus z mrtvých (To je ten slavný Boží čin) 110
Vstal slavně Kristus 116
Všecko tobě, Pane dáti 9
Výzva (Nás Mistr volá k práci) 88
Vzácná milost (Tvá vzácná milost) 111

Zda znáš tu vlast 34
Zdali není jeden Otec všech nás (Šest krátkých sborů) 90
Znám tě, Jezu, mé ty nebe (pásmo Adlofových písní I) 109
Znám velikou řeku 56
Zpívám, Pane, meč v ruce mám 51
Zpívati budu Hospodinu (Šest krátkých sborů) 90
Zpívej, děkuj, Pána chval (Svět nepoznal Boží lásku) 189-3
Zřím k tobě výš 78
Zvedněte brány 74
Zvěst slyšte v širou dáli 118

Žádost zebedeovců (Chtěli by prvá místa) 186
Žalm 102 (Hospodine slyš modlitbu mou) 59
Žalm 112 (Chvalte Hospodáře Všehomíra) 106
Žalm 117 (Chvalte Hospodina všichni národové) 113
Žalm 121 (Já pozdvihuji očí svých) 27
Žalm 121 (Pozdvihuji očí svých k horám) 158
Žalm 130 (V stínu smrti) 39
Žalm 19 (Nebesa vypravují slávu Boží) 32
Žalm 23 (Hospodin jest můj pastýř) 3
Žalm 42 (Jako jelen žízní) 52
Žalm 77 (Hlas můj k Bohu) 57
Žalm 92 (Dobré je slaviti Pána) 7
Život plyne jako sen 104


Zazipovaný notový archiv ke stažení (každá píseň zvlášť)
Notový archiv ke stažení v jednom pdf souboru
Zpět na vzpomínkové stránky sboru
Spojený mužský sbor Církve bratrské. Mužský sbor Jednoty Českobratrské. Mužský sbor Církve bratrské. Archiv písní mužského sboru Církve bratrské. JUDr. Kejř. Bohumil Kejř. Jiří Novák. Blahoslav Košťák. Bohumír Toušek. Miroslav Raus. Zpěváci Církve bratrské. Sborový zpěv Církve bratrské.