Burza nápadů

Podělte se s námi o své osvědčené nápady a materiály pro práci s dětmi.
Máte-li materiál, obrázek, recenzi nebo nějaký text, který bychom zde mohli uveřejnit, budeme rádi, když nám jej zašlete prostřednictvím tohoto formuláře. Vyplňte prosím popis materiálu a kategorii, do kterého byste jej zařadili. Nebo můžete svůj nápad poslat na deti@cb.cz
Děkujeme.

Historie Dětské misie v ČR

První misionáři CEF přišli do Evropy už v r. 1946. Mezi nimi byla i Mildred Droppová (Loucká). Působila v Československu od r. 1947 do r. 1948. Potom musela naši zemi opustit. Mnoho toho však, díky Pánu, stihla. Bylo přeloženo velké množství textů, dovezeny první názorné materiály, navázány první kontakty.

Na její práci mohla v r. 1967 navázat Trudy Kuhlmanová, která začala navštěvovat Československo a také jiné východoevropské země. Trudy stihla vykonat hodně práce. I přes nebezpečí na hranicích k nám dopravila mnoho literatury, pomůcek, navazovala kontakty, organizovala tajné kurzy. Jedna příhoda velmi přesně vystihuje Trudinu službu, kterou konala s láskou ke ztraceným dětem. Když jednou přejížděla naši hranici s autem naloženým flanelografy a jinou literaturou, celník ji samozřejmě zastavil a chtěl vidět kufr. Trudy ho otevřela a celník začal prohlídku. Velmi pečlivě si prohlížel materiály. „To je propaganda!“ zvolal. Trudy, skoro o polovinu menší než on, se na něj podívala svýma upřímnýma očima a sladce řekla: „Ale to je dobrá propaganda!“

Lidé v naší zemi byli přímo hladoví po všem, co přivezla, a co jim o práci s dětmi předala. A co tak uspořádat pořádný kurz! Ale kde? V naší zemi to tehdy nebylo možné. Psal se totiž rok 1968. Tak tedy v Rakousku! Trudy sehnala pro všechny zvané a ověřené lidi pozvání od rakouských spoluvěřících. Kurz se měl konat v Saltzerbadu. Nebylo to jednoduché, ale nakonec se čtrnáctidenní kurz uskutečnil. Účastníků bylo asi kolem 90! Mezi vyučujícími byl evropský ředitel CEF Sam Doherty, David McQuilken, Frances Furnell, br. Hofman, a další. Vynikající překlad během celého kurzu zajišťovali manželé Korbelovi. Mezi studenty, kteří hned získané vědomosti převáděli do života, byli i Jan Valeš, Stanislav Kaczmarczyk a Irena Zemanová.

David McQuilken (bývalý národní ředitel DM v Irsku) později řekl, že nikdy v životě nezažil něco podobného: „Ti lidé byli hladoví slyšet každé slovo, které jsme jim přinesli. Nikdy jsem neměl lepší posluchače!“

Na kurzu v Saltzerbadu vznikla myšlenka zorganizovat něco podobného u nás. Musí to přece jít! A šlo to! O rok později do hotelu „Rudá hvězda“ v Hrubé Vodě u Olomouce přišlo účastníků ještě více. Nakonec se musely uspořádat dva týdenní kurzy pro celkem asi 150 zájemců. Trudy, David a Sam tam nemohli chybět! K překladatelům, kteří se během těch dvou týdnů střídali, patřila i Marie Rafajová. Mezi účastníky byli opět také Irena Zemanová, Stanislav Kaczmarczyk a bratr Daniel Coufal, který kurz také společně s manželi Galatovými organizačně zajišťoval.

Sam Doherty vzpomínal na jeden konkrétní večer, kdy se hovořilo o tom, jak se práce s dětmi může rozvíjet. Kdykoliv něco řekl o určité práci, odpověď účastníků byla: „To u nás nepůjde!“. „Zkuste kluby.“ „To u nás nepůjde!“ „Tak 5-denní kluby – evangelizace – korespondenční kurzy.“ „To u nás nepůjde!“‚ byla vždy stejná odpověď. Ale když začal hovořit o modlitebních skupinkách, sálem projelo nadšení: „To u nás půjde!“ Tehdy se mnoho lidí zavázalo modlit se za duchovní probuzení dětí v Československu. A Pán ten zázrak učinil! V té době mohlo mnoho dětí poznat Pána Ježíše jako svého osobního Pána a Spasitele!

Od roku 1970 se mohly, díky Pánu, pořádat podzimní jednodenní konference (semináře) pro pracovníky s dětmi v Praze. Byly organizovány pod hlavičkou Kostnické jednoty. Účastníků bylo zpočátku kolem 70, v polovině osmdesátých let až přes 200. Sjížděli se z celé republiky. V naší kartotéce jsou lidé, kteří se těchto setkání po dobu 20 let účastnili každý rok. Ani jednou nechyběli.

Bezprostředně po revoluci, když se naskytla možnost uspořádat týdenní kurz opět u nás, br. Coufal a br. Kaczmarczyk pozvali br. Samuele Dohertvho opět do Olomouce. S nadšením pozvání přijal. Účastníků bylo kolem 170. Na kurzu se potom ustanovila sekce pro práci s dětmi při Misijní snaze – zvaná „Evangelium dětem“. Misijní snahu tehdy vedl br. Daniel Coufal.

V roce 1991 se pak vytvořily podmínky k tomu, aby byla Dětská misie registrována jako samostatná organizace, napojená na světovou organizaci zvanou Child Evangelism Fellowship® (Dětské evangelizační společenství). Centrum vzniklo v Bratislavě pod vedením manželů Jozefa a Ľubicy Kováčových.

Když byla v roce 1993 republika rozdělena, dohodli jsme se také na rozdělení misie. Centrem pro Českou republiku se stal Příbor, kde bylo již dříve ústředí pro Čechy a Moravu. Vedením služby DM v ČR byli pověřeni manželé František a Libuše Pavelkovi, kteří obětavě rozvíjeli misijní dílo až do konce roku 2008.

Společný česko-slovenský tříměsíční kurz, zvaný „Výchovný a vzdělávací institut Dětské misie“, který se konal v roce 1993 v Horním Žlebu u Šternberka, připravil dobrou základnu jak pro DM v ČR, tak pro DM na Slovensku. Ze 13 účastníků z naší republiky začali po ukončení institutu v misii pracovat 4 pracovníci.

Na činnosti Dětské misie v ČR se v různých obdobích podílelo 16 pracovníků, kteří pracovali na plný úvazek. Od 1. září 2010 jsou v DM na plný úvazek zaměstnáni čtyři pracovníci a na částečný úvazek další čtyři. Práci vede Národní rada DM, která je nositelkou vize a cílů, určuje další směr a dohlíží na to, aby se pracovníci od něj neodchylovali. V korespondenčních kurzech je v současné době zapojeno pět dobrovolných spolupracovníků, kteří oslovují děti písemnou formou.

Od roku 1991, kdy se v Kynšperku nad Ohří konal první kurz EVD, prošlo tímto kurzem 1200 učitelů a mnozí z nich kromě práce ve svých sborech vedou Kluby dobré naděje. Další spolupracovníci vyučují na kurzech, věrně slouží skrze korespondenční kurzy, jsou dobrými instruktory na táborech, pomáhají jako letní misionáři, překládají a slouží Pánu při celé řadě dalších nezbytných činností. Do týmu DM počítáme i ty, kteří naši službu nesou na modlitbách a rovněž ty, bez jejichž finanční obětavosti by nebyla možná (DM je financována z darů věřících).

Za dvacet let bylo s pomocí Ducha svatého a práce velkého týmu spolupracovníků osloveno více než 100 tisíc dětí, z čehož asi 600 dětí přijalo Pána Ježíše během osobních rozhovorů či korespondenčních kurzů. Bylo rozdáno přes 130.000 evangelizačních traktátů, které obsahovaly celé evangelium, rozdáno bylo na 30 tisíc „Knih otázek“, které podrobněji vysvětlují zvěst evangelia.

Zdroj: http://detskamisie.cz

Anketa

Nyní ve své službě dětem nejvíce potřebuji
Povzbuzení
18%
Materiály
22%
Spolupracovníka
14%
Modlitební podporu
12%
Osobní růst
34%
Celkem hlasů: 125