ČESKÝ EKUMENICKÝ PŘEKLAD BIBLE

1.Královská 4


1 Královská 4:1 Tak byl král Šalomoun králem nad celým Izraelem.

1 Královská 4:2 A toto byli jeho nejvyšší úředníci: Azarjáš, syn Sádokův, byl knězem.

1 Královská 4:3 Elíchoref a Achijáš, synové Šíšovi, byli písaři, Jóšafat, syn Achílúdův, byl kancléřem,

1 Královská 4:4 Benajáš, syn Jójadův, byl nad vojskem. Sádok a Ebjátar byli kněžími.

1 Královská 4:5 Azarjáš, syn Nátanův, byl nad správci, Zabúd, syn Nátanův, byl knězem a královým přítelem.

1 Královská 4:6 Achíšar byl nad domem a Adóníram, syn Abdův, byl nad nucenými pracemi.

1 Královská 4:7 Šalomoun měl dále dvanáct správců nad celým Izraelem a ti opatřovali potravu pro krále a jeho dům. Každý měl v roce svůj měsíc, kdy potravu opatřoval.

1 Královská 4:8 Toto jsou jejich jména: Syn Chúrův v Efrajimském pohoří.

1 Královská 4:9 Syn Dekerův v Mákasu a v Šaalbímu, Bét-šemeši, Elónu a Bét-chánanu.

1 Královská 4:10 Syn Chesedův v Arubótu. Jemu podléhalo Sóko a celá země cheferská.

1 Královská 4:11 Syn Abínádabův spravoval celou pahorkatinu dórskou. Měl za ženu Táfatu, dceru Šalomounovu.

1 Královská 4:12 Baana, syn Achílúdův, spravoval Taanak a Megido a celý Bét-šeán, který leží vedle Saretanu pod Jizreelem, od Bét-šeánu až k Ábel-mechóle, až za Jokmoám.

1 Královská 4:13 Syn Geberův v Rámotu v Gileádu. Jemu podléhaly vsi Jaíra, syna Manasesova, který byl v Gileádu, podléhala mu také krajina argóbská, která je v Bášanu, šedesát velkých měst s hradbami a bronzovými závorami.

1 Královská 4:14 Achínádab, syn Idův, v Machanajimu.

1 Královská 4:15 Achímaas na území Neftalíově; také on si vzal za ženu Šalomounovu dceru, a to Basematu.

1 Královská 4:16 Baaná, syn Chúšajův, na území Ašerově a v Alótu.

1 Královská 4:17 Jóšafat, syn Parúachův, na území Isacharově.

1 Královská 4:18 Šimeí, syn Élův, na území Benjamínově.

1 Královská 4:19 Geber, syn Uríův, v zemi gileádské, v zemi emorejského krále Síchona a bášanského krále Óga; v té zemi byl jeden výsostný znak.

1 Královská 4:20 Juda a Izrael byli tak početní jako písek u moře. Měli co jíst a pít a radovali se.


[INDEX] [1.KRÁLOVSKÁ]:  [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22]