ČESKÝ EKUMENICKÝ PŘEKLAD BIBLE

1 Timoteovi 6


1 Timoteovi 6:1 Všichni, kdo nesou jho otroctví, ať mají své pány v náležité úctě, aby Boží jméno ani naše učení neupadly do špatné pověsti.

1 Timoteovi 6:2 Ti, kdo mají věřící pány, ať k nim nemají menší úctu proto, že jsou jejich bratří, nýbrž ať jsou jim poddáni o to raději, že mohou sloužit věřícím a milovaným. Tomu všemu uč a to přikazuj.

1 Timoteovi 6:3 Jestliže někdo učí něco jiného a nedrží se zdravých slov našeho Pána Ježíše Krista a učení pravé zbožnosti,

1 Timoteovi 6:4 je nadutý, ničemu nerozumí a jen si libuje ve sporech a slovních potyčkách. Z toho vzniká závist, svár, urážky, podezřívání,

1 Timoteovi 6:5 ustavičné hádky lidí, kteří mají zvrácenou mysl a jsou zbaveni pravdy, a zbožnost pokládají za prostředek k obohacení.

1 Timoteovi 6:6 Zbožnost, která se spokojí s tím, co má, je už sama velké bohatství.

1 Timoteovi 6:7 Nic jsme si totiž na svět nepřinesli, a také si nic nemůžeme odnést.

1 Timoteovi 6:8 Máme-li jídlo a oděv, spokojme se s tím.

1 Timoteovi 6:9 Kdo chce být bohatý, upadá do osidel pokušení a do mnoha nerozumných a škodlivých tužeb, které strhují lidi do zkázy a záhuby,

1 Timoteovi 6:10 Kořenem všeho toho zla je láska k penězům. Z touhy po nich někteří lidé zbloudili z cesty víry a způsobili si mnoho trápení.

1 Timoteovi 6:11 Ty však se tomu jako Boží člověk vyhýbej! Usiluj o spravedlnost, zbožnost, víru, lásku, trpělivost, mírnost.

1 Timoteovi 6:12 Bojuj dobrý boj víry, abys dosáhl věčného života, k němuž jsi byl povolán a k němuž ses přihlásil dobrým vyznáním před mnoha svědky.

1 Timoteovi 6:13 Vyzývám tě před Bohem, který dává všemu život, a Kristem Ježíšem, který vydal svědectví svým dobrým vyznáním před Pontiem Pilátem,

1 Timoteovi 6:14 abys bez poskvrny a výtky plnil své poslání až do příchodu našeho Pána Ježíše Krista.

1 Timoteovi 6:15 Jeho příchod zjeví v určený čas požehnaný a jediný Vládce, Král králů a Pán pánů.

1 Timoteovi 6:16 On jediný je nesmrtelný a přebývá v nepřístupném světle; jeho nikdo z lidí neviděl a nemůže uvidět. Jemu patří čest a věčná moc. Amen.

1 Timoteovi 6:17 Těm, kteří jsou bohatí v tomto věku, přikazuj, ať nejsou pyšní a nedoufají v nejisté bohatství, nýbrž v Boha, který nás štědře opatřuje vším, co potřebujeme;

1 Timoteovi 6:18 napomínej je, ať konají dobro a jsou bohatí v dobrých skutcích, štědří, dobročinní,

1 Timoteovi 6:19 a tak ať si střádají dobrý základ pro budoucnost, aby obdrželi pravý život.

1 Timoteovi 6:20 Opatruj, co ti bylo svěřeno, Timoteji, vyhýbej se bezbožným řečem a protikladným naukám, které se lživě nazývají "poznání".

1 Timoteovi 6:21 Kdo se k němu hlásí, zbloudil ve víře. Milost s vámi!


[INDEX] [1 TIMOTEOVI]:  [1] [2] [3] [4] [5] [6]