Zamyšlení nad Hesly Jednoty bratrské 17.1.2019

I padl Jozue tváří k zemi, klaněl se a otázal se: „Jaký rozkaz má můj pán pro svého služebníka?“ (Joz 5,14)
Blažené vaše oči, že vidí, i vaše uši, že slyší. (Mt 13,16)

Jozue stál před úkolem dobýt opevněné Jericho. Úkol, kterého se jeho soukmenovci před 40ti lety zalekli. Právě vymýšlel, jak se dostat do opevněného města, když mu Bůh poslal mocného spojence - velitele své vlastní armády. Čím si Jozue zasloužil takovou pomoc? Vírou. Nebyla to víra typu: "Pane Bože nějak to zařiď, já se budu dívat, protože na to určitě nemám". Jozue byl rozhodnut do toho jít, protože věřil, že Hospodin svým zaslíbením dostojí.

Vidění reálných úkolů s vírou v Boží moc není samo sebou. Je to mimořádný, nezasloužený dar, který dává jenom Bůh. Na nás je, abychom se v úžasu a v pokoře před svatým Bohem na Jeho pokyny ptali a podle nich také žili. Nezalekli se právě tehdy, když se to jeví podezřele obtížné.

Zamyšlení nad Hesly Jednoty bratrské 9.1.2019

Pro své slovo a podle svého srdce jsi učinil celou tuto velikou věc. (2S 7,21)
V tom se ukázala Boží láska k nám, že Bůh poslal na svět svého jediného Syna, abychom skrze něho měli život. (1J 4,9)

Jakou velikou věc? Z kontextu vyplývá, že se jedná o zamítnutí Davidova plánu postavit Hospodinovi dům. Davidovi toto Boží rozhodnutí vůbec nevadí. Naopak, je nadšen z příslibů, které při té příležitosti zazněly:
- Hospodin postaví dům jemu (v.11b)!
- Hospodin bude mít otcovský vztah i k jeho synu, včetně tvrdé výchovy (v.14).
- Hospodin neodejme milosrdenství od jeho syna a národa (v.15, v.23).
- Navěky (v.24)

Vybraný novozákonní verš ale ukazuje ještě mnohem dál… Boží láska se "provalila" v Pánu Ježíši Kristu i mimo Davidův královský rod a izraelský národ, ke všem lidem kdekoliv na světě! Tedy i k Tobě…. A to je ta největší věc: Mít život skrze víru v Pána Ježíše Krista.

Počátky křesťanství v Dalmácii - přednáška

Nejbližší shromáždění

LEGO den druhý