• Hesla Církve bratrské v Ostravě na rok 2024

  V neděli 31. 12. 2023 jsme společně vylosovali biblické verše pro následující rok 2024.

  Sbor Buďte k sobě navzájem laskaví, milosrdní, odpouštějte si navzájem, jako i Bůh v Kristu odpustil vám.
  Efezským 4, 32
  Staršovstvo Kdo vyzná, že Ježíš je Syn Boží, v tom zůstává Bůh a on v Bohu.
  1. list Janův 4, 15
  Setkávání žen Věřit Bohu znamená spolehnout se na to, v co doufáme, a být si jist tím, co nevidíme.
  Židům 11, 1
  Besídka Ovoce spravedlnosti sklidí u Boha ti, kdo rozsévají pokoj.
  List Jakubův 3, 18
  Dorost Bez víry však není možné zalíbit se Bohu. Kdo k němu přistupuje, musí věřit, že Bůh jest a že se odměňuje těm, kdo ho hledají.
  Židům 11, 6
  Mládež Jako když někoho utěšuje matka, tak vás budu těšit.
  Izajáš 66, 13
  Klub seniorů Žijte v Kristu Ježíši, když jste ho přijali jako Pána. V něm zapusťte kořeny, na něm postavte základy, pevně se držte víry, jak jste v ní byli vyučeni, znovu a znovu vzdávejte díky.
  Koloským 2, 6-7
  Hudební skupina Podřiďte se tedy Bohu. Vzepřete se ďáblu a uteče od vás, přibližte se k Bohu a přiblíží se k vám.
  1. list Jakubův 4, 7
  KOPR Pokoj, pokoj dalekým i blízkým, praví Hospodin. Vyléčím jej.
  Izajáš 57, 19
  Mamaklub Netrapte se žádnou starostí, ale v každé modlitbě a prosbě děkujte a předkládejte své žádosti Bohu. A pokoj Boží, převyšující každé pomyšlení, bude střežit vaše srdce i mysl v Kristu Ježíši.
  Filipským 4, 6-7 
  Technici Zůstaňte ve mně, a já ve vás. Jako ratolest nemůže nést ovoce sama od sebe, nezůstane-li při kmeni, tak ani vy, nezůstanete-li při mně.
  Jan 15, 4 

  Hesla na rok 2023

Comments are closed.