O sboru

Církev bratrská je společenstvím křesťanů, kteří vyznávají Pána Ježíše Krista jako Božího Syna a svého Spasitele. Církev bratrská má v České republice celkem 73 sborů. Kromě sborů se shromáždění konají i v menších tzv. stanicích. Každá stanice je přidružena pod svůj mateřský sbor. Sbory jsou seskupeny do 12 seniorátů. Společně se slovenskými sbory tvoří jednu, státem uznanou Církev bratrskou.

Historicky navazujeme na odkaz původní Jednoty bratrské, jejímž biskupem byl Jan Ámos Komenský a která vznikla v 15. století, a na probuzenecké hnutí 19. století. Církev bratrská vznikla v r. 1880 jako Svobodná reformovaná církev, po vzniku Československa byl název změněn na Jednotu českobratrskou a po připojení polských sborů na severní Moravě byl název definitivně změněn na Církev bratrskou.

Uvědomujeme si, že Církev bratrská je malou částí obecné církve, a proto budujeme vztahy s ostatními církvemi v naší republice. Spolupracujeme s nimi v rámci Evangelické aliance a Ekumenické rady církví.

V mnoha zemích světa najdeme církve podobné Církvi bratrské. Vytvářejí 28 národních svazů, které se spojily do Mezinárodní federace svobodných evangelikálních církví. Prostřednictvím Světového reformovaného svazu jsme napojeni na církve reformované. Představitelé církví se často navštěvují a vytvářejí spolupráci mezi jednotlivými sbory.

 

Proč se scházíme

Společenství církve je vždy zaměřeno dvěma směry – vertikálním a horizontálním. První směřuje k nebi – poznáváme Boha, budujeme svůj vztah s ním a oslavujeme ho, druhý k člověku, k poznání sebe sama, života kolem nás a k řešení závažných problémů a krizí v současnosti- Věříme, že jako křesťané máme v dnešním světě důležité poslání:

 • ukazovat lidem cestu k Bohu
 • přinášet jim dobrou zprávu o tom, že díky Ježíši Kristu je vždycky možné začít znovu vnášet do mezilidských vztahů lásku a vzájemné pochopení
 • žít podle Božích norem a tím dokazovat, jaký má evangelium dopad na praktický život – osobní, rodinný a společenský.

 V našem sboru existují různé typy setkávání. Můžete si vybrat některý z našich programů podle svého zájmu a věku (viz. sekce Pravidelné akce).

 

Podmínky členství

Členem Církve bratrské se může stát každý,

 • pro koho je Ježíš Kristus osobním Spasitelem a Pánem
 • komu je Bible nejvyšší autoritou v životě
 • kdo může upřímně vyznat svou křesťanskou víru slovy:

 

Věřím v Boha, Otce všemohoucího,
Stvořitele nebe i země.
Věřím v Ježíše Krista,
Syna jeho Jediného, Pána našeho,
jenž se počal z Ducha svatého,
narodil se z Marie Panny,
trpěl pod Pontským Pilátem,
byl ukřižován, umřel, byl pohřben,
sestoupil do pekel,
třetího dne vstal z mrtvých,
vstoupil na nebesa,
sedí na pravici Boha,
Otce všemohoucího,
odkud přijde soudit živé i mrtvé.
Věřím v Ducha svatého,
svatou církev obecnou,
společenství svatých, hříchů odpuštění,
těla z mrtvých vzkříšení a život věčný.

Ten, kdo vyzná své hříchy a pozve Ježíše Krista do svého života, může požádat vedení sboru o křest a přijetí do sboru. Členům se rovněž vysluhuje Večeře Páně. Podrobnosti právech a povinnostech členů jsou uvedeny v Ústavě a Řádu Církve bratrské.

 

Služba druhým

Snažíme se být užiteční všem lidem, kteří potřebují pomoc, a to nejen společně, ale i jako jednotlivci a rodiny. Příležitostnými sbírkami pomáháme trpícím a těm, kdo se ocitli v nouzi. Podporujeme činnost Křesťanské společnosti pro evangelizaci a diakonii Elim v Ostravě.

Pořádáme koncerty, přednášky, besedy a evangelizace pro veřejnost, na nichž se snažíme zodpovědět aktuální otázky a ukazovat lidem na cestu víry.

Naše další aktivity:

 • klub seniorů
 • letní kempy angličtiny s americkými a britskými lektory, kde se účastníci mohou dozvědět nové informace o křesťanství a praktickém životě věřícího člověka
 • víkendové pobyty dětí v přírodě
 • letní tábory pro děti
 • dovolená mládeže
 • společné rekreační pobyty a výlety rodin
 • péče o nejstarší a nemocné členy sboru

 

Posloupnost pracovníků a kazatelů v ostravské práci v létech 1895 až 2012

Období OD Období DO Pracovník
1895 1910 Tomáš Jan KADLEC, JUDr.průkopnická práce v Ostravě a v Bohumíně
1910 květen 1927 práce přerušena úmrtím Dr.T.Kadlece
8.5.1927 říjen 1927 Štifter Josef, kazatel, práce vzniklá převzetím práce Božích bojovníků
září 1927 listopad 1927 Jarkovský Jaroslav, výpomoc kazateli Štiftrovi
listopad 1927 16.9.1930 Holeček František, kazatel
únor 1930 únor 1931 Matěj František, kolportér
únor 1931 6.3. 1932 Doba bez kazatele. Sloužili hosté, kazatelé J. S. Porter, F. Urbánek, Zd. Koukol, J. Krapáč, L.Mikulecký a bratří starší – Drábek, Rosický a Mareček
6.3. 1932 duben 1936 Krapáč Josef, kazatel
1.5.1936 16.9.1940 Přib Bohumil, kazatel
27.9.1940 30.6.1941 Peslar Miroslav, kazatel
27.9.1941 1.5.1942 Macek Miroslav, kazatel na zkoušku
1.5.1942 listopad 1942 Kazatelé L.Rejchrt, farář J.Polák, F.Urbánek, J. Ondráček, bratří Dr. Fajfr, Uherka, Dr. Nedbal, F. Benda z Brna a prof. A. Přidal z Olomouce
listopad 1942 leden 1943 Rejchrt Ludvik, kazatel, bratr V.Kubový z České Třebové a bratří starší-Drábek, Mareček, Rosický, Mrázek
Únor 1943 30.3.1943 Macek Miroslav po skončení služby v Brně
26.4.1943 19.9.1943 Rejchrt Ludvik, kazatel podruhé, bratr V.Kubový z České Třebové a bratří starší
5.9.1943 15.1.1944 Biderman Jan, diakon, hosté kazatelé: L. Rejchrt, F.Dostál z Brna, V.Andrš z Velké Lhoty, farář J.Polák od metodistů v Ostravě, profesor A. Přidal z Olomouce, F. Karpíšek z Brna, bratří starší a mládež
21.1.1944 leden 1945 Rejchrt L. kazatel – ujímá se sboru potřetí
leden 1945 červen 1945 kazatel J.Polák, bratří starší a mládež
1.7.1945 5.8.1948 Rejchrt Ludvik jako zvolený kazatel sboru
srpen 1948 31.7.1949 Talaš J., kazatel určený Radou církve
srpen 1949 únor 1965 Urban Jan, zvolený kazatel sboru
březen 1965 1975 Toušek Karel, zvolený kazatel sboru
1975 1983 Kočnar Bohuslav, zvolený kazatel sboru
1983 1985 Palát Miroslav, zvolený kazatel sboru
1985 1986 Urban Jan, kazatel – administrátor určený RCB
1986 1999 Orawski Jaroslav, zvolený kazatel sboru
19.9.1999 30.8.2003 Stebel Stanislav, zvolený kazatel sboru
1.9.2002 2003 Fér Pavel, administrátor určený RCB, místopředseda staršovstva Asszonyi Vojtěch
2003 31.8.2010 Drahokoupil Jan
1.1.2011 31.1.2017 Jurčo Daniel
31.1.2017 31.12.2018 Kušnír Matůš, administrátor
1.1.2019 dosud Mahrik Tibor
Z ostravského sboru odešlo do služby kazatele Slova Božího v naší Církvi bratrské osm bratrů. 

Jsou to: Asszonyi Jan, Asszonyi Petr, Beňa Andrej, Chromčák Zdeněk, Legát Martin, Liguš Ján, Orawski Jaroslav, Polách Petr.