ČESKÝ EKUMENICKÝ PŘEKLAD BIBLE

Zjevení Janovo 2


Zjevení Janovo 2:1 Andělu církve v Efezu piš: Toto praví ten, který drží sedm hvězd ve své pravici, který se prochází mezi sedmi zlatými svícny:

Zjevení Janovo 2:2 "Vím o tvých skutcích, o tvém úsilí i tvé vytrvalosti; vím, že nemůžeš snést ty, kdo jsou zlí, a vyzkoušel jsi ty, kdo se vydávají za apoštoly, ale nejsou, a shledal jsi, že jsou lháři.

Zjevení Janovo 2:3 Máš vytrvalost a trpěl jsi pro mé jméno, a nepodlehls únavě.

Zjevení Janovo 2:4 Ale to mám proti tobě, že už nemáš takovou lásku jako na počátku.

Zjevení Janovo 2:5 Rozpomeň se, odkud jsi klesl, navrať se a jednej jako dřív. Ne-li, přijdu na tebe a pohnu tvým svícnem z jeho místa, jestliže se neobrátíš.

Zjevení Janovo 2:6 To však máš k dobru, že nenávidíš skutky Nikolaitů stejně jako já.

Zjevení Janovo 2:7 Kdo má uši, slyš, co Duch praví církvím: Tomu, kdo zvítězí, dám jíst ze stromu života v Božím ráji."

Zjevení Janovo 2:8 Andělu církve ve Smyrně piš: Toto praví ten první i poslední, který byl mrtev a je živ:

Zjevení Janovo 2:9 "Vím o tvém soužení a tvé chudobě, ale jsi bohat; vím, jak tě urážejí ti, kdo si říkají židé, ale nejsou, nýbrž je to spolek satanův!

Zjevení Janovo 2:10 Neboj se toho, co máš vytrpět. Hle, ďábel má některé z vás uvrhnout do vězení, abyste prošli zkouškou, a budete mít soužení po deset dní. Buď věrný až na smrt, a dám ti vítězný věnec života.

Zjevení Janovo 2:11 Kdo má uši, slyš, co Duch praví církvím: Kdo zvítězí, tomu druhá smrt neublíží."

Zjevení Janovo 2:12 Andělu církve v Pergamu piš: Toto praví ten, který má ostrý dvousečný meč:

Zjevení Janovo 2:13 "Vím, kde bydlíš: tam, kde je trůn satanův. Avšak pevně se držíš mého jména a nezapřel jsi víru ve mne ani ve dnech, kdy můj věrný svědek Antipas byl zabit mezi vámi, tam, kde bydlí satan.

Zjevení Janovo 2:14 Jen to mám proti tobě, že u sebe máš zastánce učení Balaámova. Jako on učil Baláka svádět syny Izraele, aby se účastnili modlářských hostin a smilstva,

Zjevení Janovo 2:15 tak i ty máš některé, kteří zastávají učení Nikolaitů.

Zjevení Janovo 2:16 Proto se obrať! Ne-li, brzo k tobě přijdu a budu s nimi bojovat mečem svých úst.

Zjevení Janovo 2:17 Kdo má uši, slyš, co Duch praví církvím: Tomu, kdo zvítězí, dám jíst ze skryté many; dám mu bílý kamének, a na tom kaménku je napsáno nové jméno, které nezná nikdo než ten, kdo je dostává."

Zjevení Janovo 2:18 Andělu církve v Thyatirech piš: Toto praví Syn Boží, jenž má oči jako planoucí oheň a nohy jako zářivý kov:

Zjevení Janovo 2:19 "Vím o tvých skutcích, lásce a víře, službě a vytrvalosti; vím, že tvých skutků je čím dál více.

Zjevení Janovo 2:20 Ale to mám proti tobě, že trpíš ženu Jezábel, která se vydává za prorokyni a svým učením svádí moje služebníky ke smilstvu a k účasti na modlářských hostinách.

Zjevení Janovo 2:21 Dal jsem jí čas k pokání, ale ona se nechce odvrátit od svého smilstva.

Zjevení Janovo 2:22 Hle, sešlu na ni nemoc a do velikého soužení uvrhnu ty, kdo s ní cizoloží, jestliže se od jejích činů neodvrátí;

Zjevení Janovo 2:23 a její děti zahubím. Tu poznají všechny církve, že já vidím do nitra i srdce člověka, a každému z vás odplatím podle vašich činů.

Zjevení Janovo 2:24 Vám ostatním v Thyatirech, kteří nepřijímáte toto učení, kteří jste nepoznali to, čemu říkají hlubiny satanovy, pravím: Nevkládám na vás jiné břemeno.

Zjevení Janovo 2:25 Jenom se pevně držte toho, co máte, dokud nepřijdu.

Zjevení Janovo 2:26 Kdo zvítězí a setrvá v mých skutcích až do konce, tomu dám moc nad národy:

Zjevení Janovo 2:27 bude je pást železnou berlou, jako hliněné nádobí je bude rozbíjet

Zjevení Janovo 2:28 - tak jako já jsem tu moc přijal od svého Otce. Tomu, kdo zvítězí, dám hvězdu jitřní.

Zjevení Janovo 2:29 Kdo má uši, slyš, co Duch praví církvím."


[INDEX] [ZJEVENÍ JANOVO]:  [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22]