ČESKÝ EKUMENICKÝ PŘEKLAD BIBLE

Zjevení Janovo 20


Zjevení Janovo 20:1 Tu jsem viděl, jak z nebe sestupuje anděl, který má v ruce klíč od propasti a veliký řetěz.

Zjevení Janovo 20:2 Zmocnil se draka, toho dávného hada, toho ďábla a satana,

Zjevení Janovo 20:3 na tisíc let jej spoutal, uvrhl do propasti, uzamkl ji a zapečetil, aby již nemohl klamat národy, dokud se nedovrší těch tisíc let. Potom musí být ještě na krátký čas propuštěn.

Zjevení Janovo 20:4 Viděl jsem trůny a na nich usedli ti, jimž byl svěřen soud. Spatřil jsem také ty, kdo byli sťati pro svědectví Ježíšovo a pro slovo Boží, protože nepoklekli před dravou šelmou ani jejím obrazem a nepřijali její znamení na čelo ani na ruku. Nyní povstali k životu a ujali se vlády s Kristem na tisíc let. -

Zjevení Janovo 20:5 Ostatní mrtví však nepovstanou k životu, dokud se těch tisíc let nedovrší. -

Zjevení Janovo 20:6 To je první vzkříšení. Blahoslavený a svatý, kdo má podíl na prvním vzkříšení! Nad těmi druhá smrt nemá moci, nýbrž Bůh a Kristus je učiní svými kněžími a budou s ním kralovat po tisíc let.

Zjevení Janovo 20:7 Až se dovrší tisíc let, bude satan propuštěn ze svého žaláře

Zjevení Janovo 20:8 a vyjde, aby oklamal národy ve všech čtyřech úhlech světa, Góga i Magóga. Shromáždí je k boji a bude jich jako písku v moři.

Zjevení Janovo 20:9 Viděl jsem, jak vystoupili po celé šíři země a obklíčili tábor svatých a město, které miluje Bůh. Ale sestoupil oheň z nebe a pohltil je.

Zjevení Janovo 20:10 Jejich svůdce ďábel byl uvržen do jezera, kde hoří síra a kde je již dravá šelma i falešný prorok. A budou trýzněni dnem i nocí na věky věků.

Zjevení Janovo 20:11 A viděl jsem veliký bělostný trůn a toho, kdo na něm seděl; před jeho pohledem zmizela země i nebe a už pro ně nebylo místa.

Zjevení Janovo 20:12 Viděl jsem mrtvé, mocné i prosté, jak stojí před trůnem, a byly otevřeny knihy. Ještě jedna kniha byla otevřena, kniha života. A mrtví byli souzeni podle svých činů zapsaných v těch knihách.

Zjevení Janovo 20:13 Moře vydalo své mrtvé, i smrt a její říše vydaly své mrtvé, a všichni byli souzeni podle svých činů.

Zjevení Janovo 20:14 Pak smrt i její říše byly uvrženy do hořícího jezera. To je druhá smrt: hořící jezero.

Zjevení Janovo 20:15 A kdo nebyl zapsán v knize života, byl uvržen do hořícího jezera.


[INDEX] [ZJEVENÍ JANOVO]:  [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22]