Proběhlo

Pokempové setkání 2012

2. září chceme spolu zavzpomínat na Kids English Camp 2012.

Sejdeme se v 14:00 v Horní Krupé, konec bude okolo 17:00.

Připraveny jsou hry, dozvíme se co bylo dál s Willem a jeho kamarády, zazpíváme pár písniček, potkáme se s malými i velkými kamarády.

Srdečně zvou vedoucí 

Léto 2012

Na letošní prázdniny jsme pro Vás připravili dva pobyty.

Stanový tábor
Olympijské hry Laviny

Kids English Camp
Léto s Iry

OH
Radlice 2012 Horní Krupá
(30. června - 7. července 2012) (22. - 28. července 2012)
Fotky zde
 Video prezentace 

Potáborové setkání 2012

Fotky zde
Video Hraničářův den  

Pokempové setkání 2012


Souboj o ceny - 2. kolo

Další kolo soutěže je tu. Tentokrát se budeme učit knihy nového zákona a desatero. Zkoušet se bude 11. a 18. května. Náhradní termín bude poslední víkend v květnu a výsledky vyhlásíme 1. června. Vítězové si odměnu vyberou některý další červnový pátek.

Soutěží se opět o jednu z pěkných cen pro celou skupinu: bazén, bowling, nebo pohár. Tenhle seznam možností ještě může být rozšířen, pokud máš nějaký typ na odměnu, řekni ho vedoucím.
 
Výsledky se budou opět průměrovat, započítán bude každý, kdo v dubnu a květnu bude alespoň třikrát na Lavině a dále každý, kdo pravidelně nechodí, ale bude chtět své skupině pomoci. Za každou část půjde získat 100 bodů.

Za každou knihu budou čtyři body, za polovinu knih 50 bodů, za všechny 100 bodů. Za každou vynechanou knihu budou čtyři body dolů, za knihu, která bude správně, ale na špatném místě dva body dolů.

Za každý bod z desatera bude deset bodů. Stačí umět to, co je zvýrazněno tučně, za polovinu zvýrazněného je pět bodů. Za prohození dvou bodů v desateru se pět bodů odečte.

Nový Zákon - seznam knih

Matouš
Marek
Lukáš
Jan
Skutky Apoštolské
Římanům
První list Korintským
Druhý list Korintským
Galatským
Efezským
Filipským
Koloským
První list Tesalonickým
Druhý list Tesalonickým
První list Timoteovi
Druhý list Timoteovi
Titovi
Filemonovi
Židům
List Jakubův
První list Petrův
Druhý list Petrův
První list Janův
Druhý list Janův
Třetí list Janův
List Judův
Zjevení Janovo

Desatero Božích přikázání

 1. Já jsem Hospodin, tvůj Bůh; já jsem tě vyvedl z egyptské země, z domu otroctví. Nebudeš mít jiného boha mimo mne.
 2. Nezobrazíš si Boha zpodobením ničeho, co je nahoře na nebi, dole na zemi nebo ve vodách pod zemí. Nebudeš se ničemu takovému klanět ani tomu sloužit. Já jsem Hospodin, tvůj Bůh, Bůh žárlivě milující. Stíhám vinu otců na synech do třetího i čtvrtého pokolení těch, kteří mě nenávidí, ale prokazuje milosrdenství tisícům pokolení těch, kteří mě milují a má přikázání zachovávají.
 3. Nezneužiješ jména Hospodina, svého Boha. Hospodin nenechá bez trestu toho, kdo by jeho jména zneužíval.
 4. Pamatuj na den odpočinku, že ti má být svatý. Šest dní budeš pracovat a dělat všechnu svou práci. Ale sedmý den je den odpočinutí Hospodina, tvého Boha. Nebudeš dělat žádnou práci ani ty ani tvůj syn a tvá dcera ani tvůj otrok a tvá otrokyně ani tvé dobytče ani tvůj host, který žije v tvých branách. V šesti dnech učinil Hospodin nebe i zemi, moře a všechno, co je v nich, a sedmého dne odpočinul. Proto požehnal Hospodin den odpočinku a oddělil jej jako svatý.
 5. Cti svého otce i matku, abys byl dlouho živ na zemi, kterou ti dává Hospodin, tvůj Bůh.
 6. Nezabiješ.
 7. Nesesmilníš.
 8. Nepokradeš.
 9. Nevydáš proti svému bližnímu křivé svědectví.
 10. Nebudeš dychtit po domě svého bližního. Nebudeš dychtit po ženě svého bližního ani po jeho otroku ani po jeho otrokyni ani po jeho býku ani po jeho oslu, vůbec po ničem, co patří tvému bližnímu.

Hledání ztracené grešle

Zveme tě na víkendový pobyt dětí, Laviny, mládeže a dalších lidí ze sboru CB v Horní Krupé.

Odjezd v pátek 25. 5. 2012 v 17:30 od modlitebny

Návrat v neděli 27. 5. 2012 ve 14:00 k modlitebně

S sebou: oblečení do přírody, náhradní boty, věci na spaní, hygienické potřeby a dobrou náladu

Cena: 250 Kč příhlášení u vedoucích Laviny do neděle 20. května

Pořádá Církev bratrská v Horní Krupé

25. května NENÍ Lavina - jsme na víkendovce

Biblická stezka

Gratulujeme postupujícím Honzovi, Honzovi a Kubovi a děkujeme všem ostatním za reprezentaci Laviny.


V sobotu 28. dubna proběhne v Havlíčkově Brodě regionální kolo biblické stezky.

Z Horní Krupé vyrážíme v 8 hodin, v Brodě se začíná v 8:15.

Soutěží tříčlené skupinky, jet může i nesoutěžící podpora, která chce ostatní podpořit a fandit.

Co sebou: věci na ven, běhá se za každého počasí.

Bližší info rád podá Aleš: mobil 606 954 368 nebo mail aales.novak@tiscali.cz.


Soutěží se na předem daném území, na kterém jsou rozmístěna stanoviště s úkoly (biblické znalosti, všeobecné znalosti, odhad, sportovní úkoly...). Každý tým dostane mapu s územím a ve stanoveném čase se snaží získat co nejvíce bodů.

Biblická stezka je bezvadná v tom, že se potkáš s dětmi z jiných míst a můžeš s nimi poměřit své síly a navázat přátelství. Po závodě bude společný oběd, po kterém dojde k vyhlášení výsledků a předání cen.

Indiánská válka + víkendovka

FOTKY

Milí kamarádi,

blíží se nám indiánská válka, která proběhne 21. dubna u Havlíčkova Brodu. Již několik let indiánskou válku spojujeme se společným přespáním Laviny a Mravenců (klubu havlíčkobrodského dorostu) a to buď u nás, nebo u nich. I letos se můžete těšit na společnou část, kdy budeme moci poznat nové kamarády.

Společnou akci protáhneme na celý víkend, začneme v pátek odpoledne v Havlíčkově Brodě, v sobotu budeme na indiánské a celý pobyt zakončíme v neděli dopoledne v Horní Krupé. Kromě nás a mravenců jsou pozváni i další děti z klubu Velryba, který je v Chotěboři. Velryba je hodně podobná Lavině, jen se tam zatím neschází tolik dětí.Sebou budeš potřebovat spacák, přezůvky, náhradní body, oblečení do přírody (mít i na převlečení), věci na spaní a oblečení na neděli, kdy vyrazíme na speciální bohoslužbu upravenou pro nás.
Pozvánka zde 

Pátek v bazénu

V pátek 13. dubna se může mladší skupina těšit na spoustu zábavy, kterou si užijí v bazénu v Havlíčkově Brodě. V souboji nešlo jen o to, kdo bude modlitbu umět lépe, ale rozhodovalo i to, jak velká část skupinky o cenu přijde soutěžit. Mladší se sešli v hojném počtu a tak i přes drobné chybičky u některých z nich dokázali porazit starší skupinku.

Vítězům blahopřejeme a poraženým přejeme, aby se v dalším kole více snažili a mohli si také užít nějakou odměnu.

Do konce školního roku budeme ještě jednou soutěžit.

Florbalový turnaj - Velikonoce 2012

Fotky z turnaje zde

Odjezd


8:05 z Rozsochatce (pod zámkem)

8:10 z Horní Krupé od sboru

návrat kolem 15:00 (všechny dovezeme domů)

Informace

od 8:30 do 11:30 v tělocvičně na Zemědělce v Brodě

facebook stránka

Dětský oddíl dorostu - Mravenci - pořádá další ze série florbalových turnajů pro všechny kluky a holky mladší 16 let.

 • Na hřišti bude hrát vždy 4+1, ale počet lidí v týmu omezen není.
 • V každém zápasu bude gólově zvýhodněn tým s nižším průměrným věkem (tým s nižším věkovým průměrem bude mít náskok o počet gólů, o který bude nižší jeho věkový průměr)!
 • Gól vstřelený dívkou se počítá za 2 body!
 • Systém turnaje bude určen podle počtu týmů.
Startovné je 100 Kč/tým. Týmy na prvních 3 místech obdrží ceny, drobnost je však připravena pro každý tým :)
Každý hráč musí mít boty do tělocvičny, hokejky je možné zapůjčit.

A TO NENÍ VŠE!!!
Po turnaji vyrazíme k přehradě společně uplést pomlázky a opéct nějaké buřty, abychom byli na pondělí patřičně vybaveni!!!

Souboj o velké ceny

Vedoucí se rozhodli vyhlásit velký souboj o zajímavé ceny mezi mladší a starší skupinou.

Máme tu výsledky: Mladší skupina dorazila v hojném počtu a zaslouženě se těší z vítěztví, které oslaví v pátek 13. dubna v havlíčkobrodském bazénu.

O co se hraje?

Vítězná skupina si zvolí jednu ze tří možných odměn. Tou první odměnou je páteční Lavina v bazéně, druhá možnost je bowling. Třetí alternativou je pohár někde v cukrárně. Odměna se týká vždy celé skupiny (mladších, nebo starších) a hradí ji kompletně Lavina. Každý kdo v pátek, který vybereme přijde, může s náma jet do Brodu si odměnu užít.

V čem budeme soutěžit?

Budeme soutěžit v tom, které skupina se lépe naučí Modlitbu Páně. Za každý řádek modlitby, který budeš umět, přineseš své skupině 10 bodů. Za každý řádek, který popleteš, ale bude jasné, že znáš význam bude bodů 5. V případě, že na daném řádku popleteš jedno slovo (prohodíš je, vynecháš...) je za toto slovo budou dva body dolů. 

Modlitba Páně

Otče náš, který jsi v nebesích
posvěť se Jméno Tvé,
přijď království Tvé,
buď vůle Tvá jako v nebi, tak i na zemi.
Chléb náš vezdejší dej nám dnes
a odpusť nám naše viny,
jako i my odpouštíme našim viníkům.
A neuvoď nás v pokušení, ale zbav nás od zlého.
Neboť Tvé jest království
i moc i sláva, na věky, amen.

Pravidla

Protože nás nechodí do obou skupin stejně, budou získané body skupinky vyděleny počtem soutěžících. Jako soutěžící je brán každý, kdo byl alespoň třikrát na Lavině v období od 10. února do 30. března. Nezáleží tedy na tom, jestli přijde 30. března na Lavinu, započítán bude. Je tak na každém, aby si zařídil, že bude moci svoji skupinu podpořit. Jako soutěžící může dále být ten, kdo 30. března přijde na Lavinu a bude chtět soutěžit i když v období od 10.2. do 30.3. nebyl na Lavině třikrát.

Pravidlo o dělení bodů počtem soutěžících má za cíl, aby byl boj spravedlivý a početnější skupina neměla výhodu. Nerozhoduje absolutní počet bodů, ale průměr na jednoho soutěžícího. Dalším důvodem pravidel je to, aby nikdo neměl pocit, že radši nemá chodit, aby to své skupině nepokazil. Cílem je pravý opak. I když se někdo naučí jen kousek modlitby a přijde, své skupince pomůže.


Párty s biblí

9. března se těšte na párty. Tentokrát bude tématem kniha knih - bible.

Stránka 7 z 101...5678910

Dnes navštívilo stránky 10 lidí, celkově už 56764.

emailadministrace stránek
Stránky Laviny Horní Krupá
Kontakt na administrátora : Milos.Matejicka@seznam.cz
TOPlist