Naše sociální služba

» Projekt denního Stacionáře pro děti s kombinovaným postižením je už od roku 1990 součástí Sboru Církve bratrské v Praze 3.

» Poskytujeme registrovanou sociální službu podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, a vyhlášky č. 505/2006 Sb., kterou se provádí zákon o sociálních službách.

» Snažíme se simulovat rodinnou atmosféru a dáváme tím klientům pocit bezpečí. Poskytováním denní formy péče zachováváme stálý kontakt klientů s jejich rodinami, který je pro ně velmi důležitý.

» Usilujeme o vytvoření podnětného prostředí v malém kolektivu a rozvoj schopností a dovedností klienta v rámci individuální práce.

» Ve stacionáři také umožňujeme absolvování odborných studijních praxí. Spolupracujeme s 3. lékařskou fakultou UK v Praze a dalšími školami se sociálním zaměřením.

» Rozsah poskytované služby

» Poskytujeme denní formu služby, a to každý všední den v čase 8:00 – 18:00.

» Docházka do stacionáře a pobyt v něm se odvíjí od individuálního přání klientů (1x – 5x týdně) a také od volné kapacity našeho zařízení.

» Cílová skupina

Službu poskytujeme

osobám ve věku 1 – 64 let:
» s kombinovaným postižením
» s mentálním postižením
» s tělesným postižením
» se sluchovým postižením
» se zdravotním postižením

Službu neposkytujeme

» při naplnění kapacity stacionáře

» osobě žádající o jiný druh sociální služby, než poskytujeme

» osobě znovu-žádající o poskytnutí sociální služby
v kratší době než 6 měsíců po vypovězení smlouvy předchozí,
a to z důvodu porušování povinností z ní vyplývajících

» Celková kapacita stacionáře je max. 15 klientů.

» Základní činnosti a úkony

 • a) pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu:

  1. pomoc při oblékání a svlékání včetně speciálních pomůcek
  2. pomoc při přesunu na lůžko nebo vozík
  3. pomoc při prostorové orientaci, samostatném pohybu ve vnitřním prostoru
  4. pomoc a podpora při podávání jídla a pití

 • b) pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu:

  1. pomoc při úkonech osobní hygieny
  2. pomoc při použití WC

 • c) poskytnutí stravy:

  zajištění stravy přiměřené době poskytování služby a odpovídající věku, zásadám racionální výživy a potřebám dietního stravování

 • d) výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti:

  1. pracovně výchovná činnost
  2. nácvik a upevňování motorických, psychických a sociálních schopností a dovedností
  3. vytvoření podmínek pro zajišťování přiměřeného vzdělávání nebo pracovního uplatnění

 • e) zprostředkování kontaktu se společenským prostředím:

  pomoc při obnovení nebo upevnění kontaktu s rodinou a pomoc a podpora při dalších aktivitách podporujících sociální začleňování osob

 • f) sociálně terapeutické činnosti:

  socioterapeutické činnosti, jejichž poskytování vede k rozvoji nebo udržení osobních a sociálních schopností a dovedností podporujících sociální začleňování osob

 • g) pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí:

  pomoc při komunikaci vedoucí k uplatňování práv a oprávněných zájmů

» Z nabídky naší služby

Canisterapie
Ergoterapie
Zahradní terapie
Muzikoterapie
Biblioterapie
Arteterapie
Relaxační programy

» Úhrada sociální služby

» Od 1. 9. 2019 činí výše úhrady za poskytování sociální služby 85,- Kč/hod. podle skutečně spotřebovaného času nezbytného k zajištění úkonů uvedených v odstavci 1 písm. a), b), d) až g) § 12 vyhlášky č. 505/2006 Sb., kterou se provádí zákon o sociálních službách. Pokud poskytování těchto úkonů, včetně času nezbytného k jejich zajištění, netrvá celou hodinu, výše úhrady se poměrné krátí.

» Dále pak 61,- Kč/oběd a 20,- Kč/svačina.