Vánoční besídka 2013

 

Velkou besídku navštěvuje 12 dětí (5 dívek a 7 chlapců). Učebním plánem pro školní rok 2013/2014 jsou lekce od Mgr. Ráchel Bícové „Rok víry“.
Ve vedení besídky se střídají Martin a Michal Burianovi, Karel Štumpf  a  Iva Preislerová.
Děti ve velké besídce postupně seznamujeme s obsahem jednotlivých lekcí, ve kterých prolínají témata ze Starého a Nového zákona. V září jsme začali Mojžíšem a jeho vírou, která osvobozuje. Představiteli odvážné víry se stali Jozue a David. Děti poznávají víru i z pohledu žen (Sára, Debóra a Chana). Tématem víry, která uzdravuje a vzkříšením Ježíše se budeme zabývat celý březen a duben. Téma víry, která je silnější než strach, a víry, co dokáže měnit životy, uzavřou Petr a Pavel.
Cílem našich nedělních setkávání je především představit dětem víru jako praktickou a reálnou záležitost, která patří do jejich života. Hodně s dětmi diskutujeme, využíváme vlastní svědectví, společně se modlíme.
Pro významné příležitosti (Vánoce, Velikonoce) s dětmi nacvičujeme krátká pásma písniček, básniček a různé scénky, vystupujeme také před sborem.
Plánujeme s dětmi i další akce, kde máme příležitost vzájemně se sdílet (přespání ve sboru s KDZ, výlety společně s rodinami, celotýdenní pobyt dětí a vedoucích během hlavních prázdnin).
Velice si vážíme důvěry, kterou k nám, vedoucím besídky, máte. Uvědomujeme si také tíhu zodpovědnosti za vaše děti. I to by nám měl připomínat verš velké besídky pro rok 2014: „Dávejte si dobrý pozor na to, jak žijete, abyste si nepočínali jako nemoudří, ale jako moudří; nepromarněte tento čas,....“ (Efezským 5, 15 - 16).