Přihlášení

Kdo jsme:

Jsme společenství lidí:Modlitebna

 • kteří věří, že Bůh pro člověka stvořil dobrý a nádherný svět plný krásy, lásky, radosti,
  pokoje ... , ve kterém práce přináší užitek všem
 • kteří si uvědomují a přiznávají bolestné selhání člověka, ať už obecně lidské společnosti,
  či křesťanstva, především však své vlastní, když jsme ten nádherný stvořený svět pokazili
  a znetvořili bolestí utrpení, které si navzájem fyzicky, či duševně způsobujeme, nespravedlností,
  násilím, lží, rozvraty rodin, utrpením dětí i starých lidí, sobectvím a ...
 • kteří se radují z každého dobrého díla, z každé krásy, ale přitom bolestně zakoušejí,
  že ani to nejlepší a nejkrásnější lidské dílo nemůže skutečně napravit to,
  co bylo námi lidmi pokaženo a znetvořeno
 • Modlitebna ze zadukteří věří, že náprava je možná, avšak pouze skrze Pána Ježíše Krista, který na sebe vzal náš hřích, zemřel na kříži, vstal z mrtvých a tomu, kdo před ním pokorně doznává své hříchy, je odpouští a dává mu nový život ... 
 • kteří sami na sobě zakusili pravdivost i moc Ježíšových slibů, radují se z jeho odpuštění
  i lásky, proto mu nyní chtějí vděčně sloužit celým svým životem
 • kteří tuto dobrou zprávu chtějí nyní sdílet se všemi lidmi ochotnými naslouchat

Co děláme:Dětský tábor

  rádi se společně scházíme, abychom se vzájemně sdíleli, pomáhali si, chválili Boha, zpívali, modlili se za sebe i za ostatní a učili se poznávat Boha a Jeho vůli zjevenou v Bibli

Výlet s dětmiCo nabízíme:

 • především dobrou zprávu o Ježíši Kristu, a pak vůbec celé Biblické poselství
 • bohoslužby nejen pro dospělé, ale i děti
 • přátelské prostředí otevřené pro všechny
 • vyslechnutí vašich příběhů a zápasů
 • setkání dětí a mládeže plné různých her a jiných aktivit
 • různé příležitostné akce jako jsou výlety, kuličkiáda, stavění legoměstečka aj.
 • ve spolupráci s místní skupinou YMCA letní tábory pro děti, nízkoprahový klub
  anebo příležitost k zdokonalení v anglickém jazyce na "English campu"

Církev bratrská:Díkůvzdání

 • je společenstvím lidí, kteří vyznávají osobní křesťanskou víru v trojjedinného Boha jako svého Spasitele a Pána
 • přijímá Bibli jako zjevené Boží Slovo za jediné měřítko víry, učení a života
 • hlásí se k základním starokřesťanským vyznáním víry, k dědictví světové i domácí reformace, zvláště pak k odkazu Jednoty bratrské a k zásadám evangelikálního hnutí
 • tvoří svazek samostatných sborů, do kterých může kdokoliv přijít a hledat odpovědi na základní životní otázky
 • vidí své poslání ve zřetelném vyznávání křesťanské víry a ve vedení lidí k poznání toho,
  co tato víra znamená v současném světě
 • svou víru uskutečňuje zvěstováním evangelia, misijní činností, praktickou službou potřebným lidem různého věku v rozmanitých životních situacích a budováním sborů podle příkladu novozákonní církve

Chcete-li se o Církvi bratrské dozvědět něco víc, podívejte se na oficální stránky církve: http://portal.cb.cz/

Kategorie obsahu: