Ukrajinský fond

Nový transparentní účet sboru určený výhradně na nákup a dovoz humanitární pomoci na Ukrajinu:

2602512811/2010

Na základě návrhu staršovstva vznikl fond pro potřeby válečných ukrajinských uprchlíků, kteří se alespoň 14 dní zdržují (nebo je předpoklad, že se budou zdržovat) v Náchodě nebo jeho spádových obcích.

Pro fond byla vyčlenšna částka 300.000 Kč za rok z MDF. Návrh byl odsouhlasen na výročním členském shromáždění dne 28. 3. 2022.

Komise fondu
 • Přemek Hejzlar, tel.: 608 749 039
 • Blanka Lukavská, tel.: 774 658 185
 • Hana Hejzlarová, tel.: 731 425 399

Předměty využití

 • Sborové aktivity související se sociálním zabezpečením a společenským začleněním uprchlíků.
  Např.: Vybavení a provoz sborové kavárny pro uprchlíky, školní pomůcky a vybavení, nezbytné vybavení náhradního ubytování v užívání sboru, zajištění Biblí v ukrajinštině.
 • Aktivity fyzických osob, a to členů sboru nebo jejich příbuzných související se sociálním zabezpečením uprchlíků.
  Např.: Příspěvek na pohonné hmoty pro přepravu konkrétních uprchlíků do náhradního ubytování v Náchodě a okolí, příspěvek na nezbytné vybavení náhradního ubytování, podpora dětských společenských aktivit.
 • Náklady související se zabezpečením zdravotního stavu konkrétních uprchlíků. Rozumí se nezbytné náklady, které nejsou hrazené ze zdravotního pojištění.
  Např.: Doplatky na některé léky, léčebné výlohy, zdravotní nebo kompenzační pomůcky nehrazené nebo pouze zčásti hrazené státem, a to za předpokladu, že dotčená osoba nebo její rodina nemá dostatečný příjem k zajištění výše zmiňovaných potřeb nebo nemá možnost si pomůcky vypůjčit.

Způsob zažádání o příspěvek

 1. Limity pro čerpání jsou 10.000 Kč pro jednorázovou činnost a 30.000 Kč na celkový měsíční úhrn činností. Vše nad tyto limity schvaluje staršovstvo, které může operativně limity upravit po vyhodnocení situace.
 2. Člen sboru CB Náchod nebo jeho rodinný příslušník vyplní písemnou žádost dostupnou na tomto odkaze nebo v tištěné podobě na pultu s knihami ve vestibulu sboru.
 3. Vyplněnou žádost je pak třeba zaslat komisi fondu na e-mail fond-ukrajina@googlegroups.com nebo osobně předat některému členovi komise fondu (viz Komise fondu výše).
 4. Komise do týdne rozhodne o schválení nebo zamítuntí žádosti (v případě zamítnutí uvede důvod).
 5. Žadatel do 14 dnů od oznámení o schválení žádosti uskuteční schválené výdaje a předloží účtenky Přemkovi Hejzlarovi, ten zajistí do 14 dní od jejich předložení proplacení žadateli.
 6. V odůvodněných případech je možné požadovanou částku vyplatit zálohově; v takovém případě členové komise dohodnou se žadatelem termín vyúčtování zálohy.

Zásady

 • Příspěvek z fondu má být adresný – tedy pro konkrétní osoby nebo konkrétní aktivitu/projekt, ve kterém je žadatel zapojený.
 • Podmínkou schválení žádosti mimo výše uvedeného je, že její obsah koresponduje s posláním a zásadami Církve bratrské (např. nepřispějeme na vybavení pro věštce, okultistické seance atp.).
 • Z fondu nebudou hrazeny náklady na stavební úpravy bytů/ubytovacích prostor ani na vybavení pevně spojené s bytem/ubytovacím prostorem (např. podlahové krytiny, dveře, okna, sanitární vybavení atp.).
 • Co se týká nezbytného vybavení ubytovacích prostor, komise upřednostní poptávku vybavení z darů; pokud ubytovatel nabízený dar v přiměřené kvalitě odmítne, komise má možnost žádost zamítnout.
  • Pokud poptávané vybavení nebude k dispozici formou daru, je možné uhradit pronajímateli ubytovacích prostor 50% nákladů na požadované vybavení v ceně pro daný druh zboží obvyklé a za předpokladu, že pronajímatel nemůže uhradit jejich nákup z příspěvků poskytovaných státem.
  • V případě přiznání příspěvku na nezbytné vybavení ubytovacích prostor zůstává toto vybavení dále ve vlastnictví ubytovatele.
 • Komise má vyhrazené právo posoudit v individuálním případě žádost přesahující rámec těchto pravidel (při zachování limitů finančního plnění).
 • Komise je usnášení schopná za účasti nejméně dvou jejích členů.
 • Komise předkládá přehled žádostí a čerpání prostředků z fondu staršovstvu, a to vždy jednou měsíčně za předchozí měsíc.
 • S přehledem čerpání z fondu za předchozí rok budou členové Sboru seznámeni na výročním členském shromáždění.
 • Na vyžádání mohou členové požádat o nahlédnutí do aktuálního přehledu čerpání prostředků fondu Přemka Hejzlara, který je komisí pověřený evidováním žádostí a proplacených položek.
+