Odpovědi 2010/2011
listSkutky 7 - poslední kolo školního roku ( 17.6.2011 - 24.6.2011 ) 12 odpovědí

 1.  

  Jak se izraelci dostali do Egypta?

   


  Správná odpověď:

   

  Josef tam byl prodán, pak se ale vypracoval a zajistil přežití Egypta při neúrodě. Když přišel velký hlad, vydali se Josefovi bratři do Egypta pro jídlo. Tam pak poznali Josefa a zůstali tam.

   

  Honza Herman (0 bodů)
  Dostali se tam když na celou egyptskou i kananejskou zem přišlo velké soužení a hlad
 2. Proč se z Izraelců v Egyptě stali otroci?


  Správná odpověď:

  Protože nový král nevěděl nic o to, že Josef zachránil Egypt před hladomorem.

  Honza Herman (10 bodů)
  Protože lid se začal množit.
 3. Kdo vyvedl Izraelce z Egypta?


  Správná odpověď:

  Mojžíš pod Božím vedením

  Honza Herman (10 bodů)
  Mojžíš
 4. Kdo vystavěl Bohu chrám?


  Správná odpověď:

  Šalamoun

  Honza Herman (10 bodů)
  Šalamoun
 5. Jak se zachovala rada, když jim Štěpán vyprávěl o Synu člověka (o Ježíši), o tom, že Ho rada dala zavraždit a on je nyní se svým Otcem v nebi?


  Správná odpověď:

  křičeli, zuřili a pak Štěpána ukamenovali

  Honza Herman (10 bodů)
  Vyhnali ho ven z města, kde ho kamenovali.

listSkutky 6 ( 10.6.2011 - 17.6.2011 ) 17 odpovědí

 1. Proč bylo vybráno sedm mužů, co dostali za úkol?


  Správná odpověď:

  řešili spory mezi věřícími, aby apoštolové mohli kázat

  Honza Herman (10 bodů)
  protože ti co mluvili řecky sui stěžovaly že vdovy jsou oproti hebrejským kráceny na denních přídělech
 2. Jak apoštolové vyslali tyto muže do jejich služby, co pro ně udělali?


  Správná odpověď:

  apoštolové se za ně modlili a vkládali na ně ruce

  Honza Herman (10 bodů)
  Postavili je před apoštoly a ti na ně po modlitbě vkládali ruce.
 3. Co jsi se dozvěděl o Štěpánovi (jaký byl)?


  Správná odpověď:

  byl plný víry a Ducha svatého

  Honza Herman (10 bodů)
  byl plný víry a Ducha svatého
 4. Proč lidé naváděli muže, aby lhali o Štěpánovi?


  Správná odpověď:

  přeli se se Štěpánem, ale s ním byl Bůh a tak hledali způsob jak se ho zbavit jinak

  Honza Herman (10 bodů)
  Nemohli ale obstát proti moudrosti a Duchu, v jehož moci mluvil
 5. V textu se mluví o Mojžíšovi a jeho zákoně, o co jde (odpověď není  v přečtené kapitole)?


  Správná odpověď:

  Mojžíš dostal od Boha desatero přikázání a v Mojžíšových knihách je mnoho dalších zákonů, kterými se židé řídili.

  Honza Herman (5 bodů)
  Mojžíšův zákon mluví o tom jak vyvedl Izrael z afrického otroctví a že skrze něj dal bůh na hoře Sinaj desatero božích přikázání ve kterém stojí nebudeš se rouhat a nebudeš zneužívat mého jména.

listSkutky 5 ( 3.6.2011 - 10.6.2011 ) 5 odpovědí

 1. Proč zemřeli Ananiáš a Zafira?


  Správná odpověď:

  protože lhali Duchu Svatému

  Honza Herman (10 bodů)
  kvůli tomu že lhali bohu za to že přinesli všechny peníze a přitom půlku zakopali za polem
 2. Proč lidé přinášeli nemocné do Jeruzaléma?


  Správná odpověď:

  aby byli uzdraveni

  Honza Herman (10 bodů)
  aby na některého z nich alespoň padl Petrův stín, až půjde kolem. 16Množství lidí z okolních měst se scházelo do Jeruzaléma, přinášeli nemocné a trápené nečistými duchy a ti všichni byli uzdravováni
 3. Jak se apoštolové dostali z vězení?


  Správná odpověď:

  Hospodinův anděl otevřel vězení a vyvedl je ven.

  Honza Herman (10 bodů)
  protože je vyvedl hospodinův anděl anděl a řekl jim:Jděte, postavte se v chrámu a předneste lidu všechna slova tohoto Života.“
 4. Co dělali apoštolové, když vyšli z vězení?


  Správná odpověď:

  kázali v chrámě

  Honza Herman (10 bodů)
  šli do chrámu a tam učili lid
 5. Popiš vlastními slovy, co navrhl Gamaliel?


  Správná odpověď:

  před Ježíšem povstali jiní proroci a jejich učení zaniklo. Jestli Ježíšovo učení není z Boha, tak zanikne taky. Jestli je ale z Boha, je zbytěčné apoštolůlm bránit

  Honza Herman (8 bodů)
  to aby jim nic neudělali,že by z toho nic neměli protože by museli bojovat proti bohu a to se nedá

listSkutky 4 ( 27.5.2011 - 3.6.2011 ) 10 odpovědí

 1. Proč byli Petr s Janem zatčeni?


  Správná odpověď:

  protože učili o zmrtvýchvstání Ježíše

  Honza Herman (10 bodů)
  Protože chrámové stráže se saduceji nemohli snést to že mluvili v souvislosti s Ježíšem a že hlásají vzkříšení mrtvých
 2. V kom je spása (záchrana lidí)?


  Správná odpověď:

  v Ježíši nazaretském

  Honza Herman (10 bodů)
  Spása je jenom v Ježíši a v nikom jiném.
 3. Proč nakonec Petra a Jana propustili?


  Správná odpověď:

  protože nenašli nic, za co by je odsoudili

  Honza Herman (10 bodů)
  Protože zjistili že to jsou neučení prostí lidé, žasli a poznali že byly s Ježíšem.
 4. O kom se mluví ve verši:

  kámen vámi staviteli zavržený,
  jenž se stal kamenem úhelným  Správná odpověď:

  o Ježíši

  Honza Herman (10 bodů)
  Mluví se tam o Ježíši
 5. Co dělali Pert s Janem po svém propuštění?


  Správná odpověď:

  vyprávěli o tom, co se jim stalo

  Honza Herman (10 bodů)
  Po té co byli propuštěny, přišly ke svým a vyprávěli, co jim řekli vrchní kněží a starší

listSkutky 3 ( 20.5.2011 - 27.5.2011 ) 13 odpovědí

 1. Co dal Petr chromému v chrámě?


  Správná odpověď:

  uzdravení

  Honza Herman (10 bodů)
  Petr chromému řekl ať vstane a chodí a on vstal a začal chodit.
 2. Jak na to reagovali lidé okolo?


  Správná odpověď:

  byli ohromeni

  Honza Herman (10 bodů)
  Byly ohromeni tím co se mu stalo a samým úžasem bez sebe.
 3. S kým Petr do chrámu přišel?


  Správná odpověď:

  s Janem

  Honza Herman (10 bodů)
  Petr přišel do chrámu s Janem
 4. Vyber a svými slovy popiš jednu myšlenku, kterou Petr řekl v chrámě?


  Správná odpověď:

  individuální

  Honza Herman (10 bodů)
  Řekl lidem že by měli činit pokání, a to podle mně znamená že by se lidé měli začít chovat jinak než se chovali dosud, že by měli pomáhat druhým lidem a neměli by se ohlížet jenom na sebe ale i na jiné
 5. Proč asi Petr v chrámu mluvil, co ho k tomu vedlo?


  Správná odpověď:

  Poznal Ježíše a chtěl aby o něm vědělo oc nejvíce lidí. Každý kdo pozná Ježíše by o něm měl říkat ostatním.

  Honza Herman (8 bodů)
  Vedlo ho k tomu to že viděl lidi kolem sebe jak jsou ohromeni tím že Petr s Janem uzdravili toho mrzáka co sedával u Krásné brány a žebral on jim na to řekl ať činí pokání

listSkutky 2 ( 13.5.2011 - 20.5.2011 ) 15 odpovědí

 1. Co se stalo o Letnicích


  Správná odpověď:

  sestoupil Duch Svatý a lidé mluvili v jazycích

  Honza Herman (10 bodů)
  Když přišel den Letnic, byli všichni spolu. Náhle se z nebe ozval hukot, jako by se řítil prudký vítr, a naplnil celý dům, kde seděli. Ukázaly se jim jakoby ohnivé jazyky, které se rozdělily a spočinuly na každém z nich. Všichni byli naplněni Duchem svatým a začali mluvit jinými jazyky, jak jim Duch dával promlouvat.
 2. Kterého proroka citoval Petr?


  Správná odpověď:

  proroka Joele

  Honza Herman (10 bodů)
  Petr citoval proroka Joela
 3. Co důležitého řekl Petr o Ježíši?


  Správná odpověď:

  Ježíš, kterého židé ukřižovali Bůh vzkřísil

  Honza Herman (5 bodů)
  Řekl že zemřel a byl pochován.
 4. Kdo může přijmout dar Ducha Svatého


  Správná odpověď:

  kdokoliv (viz: I vy přijmete dar Ducha svatého, neboť to zaslíbení platí pro vás a vaše potomky i pro všechny, kdo jsou daleko – kohokoli povolá Hospodin, náš Bůh.)

  Honza Herman (10 bodů)
  Kdokoli- kohokoli si povolá pán Bůh
 5. Kolik lidí uvěřilo v Pána Ježíše v den Letnic?


  Správná odpověď:

  okolo třech tisíc

  Honza Herman (10 bodů)
  Okolo tří tisíc lidí.

listSkutky 1 ( 6.5.2011 - 13.5.2011 ) 20 odpovědí

 1. Komu psal autor Skutků svoji knihu?


  Správná odpověď:

  Theophilovi

  Honza Herman (10 bodů)
  teofilovi
 2. Co byla poslední slova Pána Ježíše před jeho odchodem do nebe?


  Správná odpověď:

  Přijmete ale moc Ducha svatého přicházejícího na vás a budete mými svědky v Jeruzalémě, v celém Judsku, v Samaří a až na konec světa.

  Honza Herman (10 bodů)
  nespouštějte jeruzalem
 3. Mezi kterými dvěma vybírali učedníci nového apoštola?


  Správná odpověď:

  Josef Barnabáše zvaný také Justus a Matěj

  Honza Herman (10 bodů)
  Justusem, a Matějem
 4. Jak proběhl výběr?


  Správná odpověď:

  modlili se a pak losovali

  Honza Herman (10 bodů)
  losovali
 5. Kdo byl nakonec vybrán?


  Správná odpověď:

  Matěj

  Honza Herman (10 bodů)
  matěj

listVelikonoce 2 ( 22.4.2011 - 29.4.2011 ) 29 odpovědí

 1. Který den vstal Ježíš z mrtvých?


  Správná odpověď:

  v neděli

  Honza Herman (0 bodů)
  Třetí den což byla neděle
 2. Kdo se o jeho vzmrtvých-vstání dozvěděl jako první?


  Správná odpověď:

  byly to ženy, které šly ráno ke hrobu

  Honza Herman (10 bodů)
  Všichni to věděli stejně ale,dosvěděl se to jako první ANDĚL
 3. Který z učedníků nevěřil, že Ježíš vstal z mrtvých?


  Správná odpověď:

  Tomáš

  Honza Herman (0 bodů)
  Jidáš
 4. Co slíbili Jidášovi za to, že Ježíše zradí?


  Správná odpověď:

  30 stříbrných

  Honza Herman (8 bodů)
  Třicet stříbrných
 5. Jak se zachoval (co udělal) Jidáš po té, co zradil Ježíše?


  Správná odpověď:

  vrátil peníze a šel se oběsit

  Honza Herman (10 bodů)
  Došel k nejvyšším a hodil tam měšec se třiceti stříbrnými a odešel.

listVelikonoce ( 15.4.2011 - 22.4.2011 ) 20 odpovědí

 1. Slavili židé velikonoce i před ukřižováním Pána Ježíše?


  Správná odpověď:

  ano, slavili vysvobození z egyptského otroctví

  Honza Herman (10 bodů)
  Ano
 2. Který učedník Ježíše třikrát zapřel?


  Správná odpověď:

  Petr

  Honza Herman (10 bodů)
  Petr
 3. Kolik lidí bylo ukřižováno s Ježíšem?


  Správná odpověď:

  dva, jeden po pravici a jeden po levici

  Honza Herman (10 bodů)
  dva muži, Ježíš byl mezi nimi
 4. Proč Ježíš zemřel na kříži?


  Správná odpověď:

  Protože všichni lidé jsou hříšní a tak nemůžou přijít do nebe. Ježíš se obětoval, vzal na sebe naše hříchy a my tak můžeme být očištěni

  Honza Herman (10 bodů)
  vzal naše hříchy na sebe
 5. Který den byl Ježíš ukřižován?


  Správná odpověď:

  ukřižován byl v pátek

  Honza Herman (0 bodů)
  v den Velikonoc

listMartin Luter ( 8.4.2011 - 15.4.2011 ) 13 odpovědí

 1. Co to byly odpustky?


  Správná odpověď:

  šlo o poplatek za odpuštění hříchů (rozšířeno zejména ve středověku)

  Honza Herman (10 bodů)
  hříšník si zaplatil,, kousek papíru´´vykoupil se ze hříchu
 2. Z čeho měl mladý Martin Luther strach?


  Správná odpověď:

  že je hříšný a není pro Boha dost dobrý

  Honza Herman (10 bodů)
  smrti
 3. Co napsal Martin Luther na dveře ve Wittenbergu (list s 95 body)?


  Správná odpověď:

  své pochopení křesťanova života o němž byl ochoten s kýmkoliv diskutovat.

  například že člověk má litovat svých hříchů, nebo že bible je největší poklad na světě

  Honza Herman (10 bodů)
  31. října, vylepil mnich Martin velký list na chrámové dveře, na nichž se vyvěšovaly učené disputace univerzitních mistrůV devadesáti pěti bodech, o nichž Mladý Luther byl ochoten s kýmkoliv vést rozhovor, v nich shrnoval své pochopení křesťanova života.
 4. Jaká byla reakce lidí na tento list?


  Správná odpověď:

  lidé přestávali kupovat odpustky, papež nechal spálit knihy Martina Luthera a později ho prohlásil za kacíře (ten kdo odvádí lidi od církve)

  Honza Herman (10 bodů)
  hned
 5. Jak Martin Luther reagoval na to, že lidé v reakci na jeho učení začali bořit oltáře a pálit obrazy?


  Správná odpověď:

  Vyšel ze svého úkrytu, šel mezi lidi a kázal o tom, že máme spoléhat na Boží slovo a ne na násilí.

  Honza Herman (0 bodů)
  Doktor Martin také nebyl z rodu mírných, nevýbojných lidí; dokázal být bojovný, prudký a neústupný. Papežův výnos ho rozhněval. Jakým právem jedná starý muž v Římě tak pánovitě? Nedávno mu přece napsal otevřený a pravdivý dopis, kde vyslovil svůj názor: „Nepřej, svatý otče, sluchu sirénám, které ti namlouvají, že nejsi obyčejný člověk a že můžeš přikázat cokoliv. Jsi služebník všech služebníků Božích a v postavení nebezpečnějším a bědnějším než kdokoliv z lidí. Nedej se klamat. Zejména ne od těch, kdo lživě předstírají, že jsi pánem světa, a kdo nedovolují být křesťanem nikomu, kdo se ti nepodrobí.“

listOsobnosti - Augustin ( 1.4.2011 - 8.4.2011 ) 29 odpovědí

 1. Jak se jmenovala Augustinova matka?


  Správná odpověď:

  Monika

  Honza Herman (10 bodů)
  augustina
 2. Co chtěl Augustin dělat od svého mládí?


  Správná odpověď:

  Být řečníkem, učencem

  Honza Herman (10 bodů)
  uverit v boha
 3. Jak Augustin uvěřil v Boha?


  Správná odpověď:

  onemocněl (dostak zápal plic) a  dostal strach, že nebude moc dělat řečníka,  po nějaké době slyšel dítě jak říká rozpočítávadlo (vezmi a čti, vezmi a čti), vzal bibli, četl a zjistil, že mluví k němu, to ho ovlivnilo, tak uvěřil.

  Honza Herman (10 bodů)
  ze ho zacal poslouchat
 4. Jak se jeho život změnil po jeho uvěření, co dělal?


  Správná odpověď:

  Stal se biskupem a psal knihy, ktetré lidi čtou dodnes a dodnes je přivádějí blíže k Bohu

  Honza Herman (10 bodů)
  pomahal druhym a siril o bohu
 5. Jak se jmenuje Augustinova nejznáměnší kniha a o čem je?


  Správná odpověď:

  Vyznání

  - píše v ní o svých pocitech před svým uvěřením

  Honza Herman (3 bodů)
  buh moje spasa

listProměnění na hoře ( 25.3.2011 - 1.4.2011 ) 25 odpovědí

 1. Kteří učedníci šli s Ježíšem na horu?


  Správná odpověď:

  Petr, Jakub, Jan

  Ester Neumannová (10 bodů)
  S Ježíšem na horu šli Petr Jakub a Jan
 2. Koho tam viděli?


  Správná odpověď:

  Mojžíše a Eliáše

  Ester Neumannová (0 bodů)
  Viděli tam Eliáše a Mojžíše jak rozmlouvají s Ježíšem
 3. Co zaznělo z nebe?


  Správná odpověď:

  Marek 9:7 Toto je můj milovaný Syn. Toho poslouchejte

  Ester Neumannová (10 bodů)
  Z nebes zaznělo: Toto je můj milovaný Syn. Toho poslouchejte.
 4. Jak vypadalo Ježíšovo oblečení, když byl proměněn?


  Správná odpověď:

  zbělelo a rozzářilo se

  Ester Neumannová (10 bodů)
  byl bílý
  Jan Neumann (10 bodů)
(aktualizováno 28. 9. 2011) pdftisk


Dnes navštívili stránky 2 lidi, celkově už 60143 lidí.

emailadministrace stránek
Stránky Laviny Horní Krupá
Kontakt na administrátora : Milos.Matejicka@seznam.cz
TOPlist