Učíme se o bibli


Pokud by jsi chtěl najít jakýkoliv verš v bibli, ale bibli nemáš, můžeš použít některou z biblí, kterou najdeš na internetu.
Doporučuji: Bible Překlad 21 století, nebo starší Bible ekumenická
Taky je možné si bibli stáhnout do počítače: Theophilos, nebo Davar3 (oba kvalitní programy s výběrem mnoha překladů, stránky jsou v angličtině, takže pokud budeš potřebovat pomoct, požádej Miloše, rád ti pomůže)

Žalm 1

 1. Blaze muži, který se neřídí radami svévolníků, který nestojí na cestě hříšných, který nesedává s posměvači,
 2. nýbrž si oblíbil Hospodinův zákon, nad jeho zákonem rozjímá ve dne i v noci.
 3. Je jako strom zasazený u tekoucí vody, který dává své ovoce v pravý čas, jemuž listí neuvadá. Vše, co podnikne, se zdaří.
 4. Se svévolníky je tomu jinak: jsou jak plevy hnané větrem.
 5. Na soudu svévolní neobstojí, ani hříšní v shromáždění spravedlivých.
 6. Hospodin zná cestu spravedlivých, ale cesta svévolníků vede do záhuby.

Žalm 23 - Žalm Davidův

Zřejmě nejznámější žalm z bible, který jsme se učili na táboře Divoký západ 2009.
 1. Žalm Davidův. Hospodin je můj pastýř, nebudu mít nedostatek.
 2. Dopřává mi odpočívat na travnatých nivách, vodí mě na klidná místa u vod,
 3. naživu mě udržuje, stezkou spravedlnosti mě vede pro své jméno.
 4. I když půjdu roklí šeré smrti, nebudu se bát ničeho zlého, vždyť se mnou jsi ty. Tvoje berla a tvá hůl mě potěšují.
 5. Prostíráš mi stůl před zraky protivníků, hlavu mi olejem potíráš, kalich mi po okraj plníš.
 6. Ano, dobrota a milosrdenství provázet mě budou všemi dny mého žití. Do Hospodinova domu se budu vracet do nejdelších časů.

Desatero Božích přikázání

 1. Já jsem Hospodin, tvůj Bůh; já jsem tě vyvedl z egyptské země, z domu otroctví. Nebudeš mít jiného boha mimo mne.
 2. Nezobrazíš si Boha zpodobením ničeho, co je nahoře na nebi, dole na zemi nebo ve vodách pod zemí. Nebudeš se ničemu takovému klanět ani tomu sloužit. Já jsem Hospodin, tvůj Bůh, Bůh žárlivě milující. Stíhám vinu otců na synech do třetího i čtvrtého pokolení těch, kteří mě nenávidí, ale prokazuje milosrdenství tisícům pokolení těch, kteří mě milují a má přikázání zachovávají.
 3. Nezneužiješ jména Hospodina, svého Boha. Hospodin nenechá bez trestu toho, kdo by jeho jména zneužíval.
 4. Pamatuj na den odpočinku, že ti má být svatý. Šest dní budeš pracovat a dělat všechnu svou práci. Ale sedmý den je den odpočinutí Hospodina, tvého Boha. Nebudeš dělat žádnou práci ani ty ani tvůj syn a tvá dcera ani tvůj otrok a tvá otrokyně ani tvé dobytče ani tvůj host, který žije v tvých branách. V šesti dnech učinil Hospodin nebe i zemi, moře a všechno, co je v nich, a sedmého dne odpočinul. Proto požehnal Hospodin den odpočinku a oddělil jej jako svatý.
 5. Cti svého otce i matku, abys byl dlouho živ na zemi, kterou ti dává Hospodin, tvůj Bůh.
 6. Nezabiješ.
 7. Nesesmilníš.
 8. Nepokradeš.
 9. Nevydáš proti svému bližnímu křivé svědectví.
 10. Nebudeš dychtit po domě svého bližního. Nebudeš dychtit po ženě svého bližního ani po jeho otroku ani po jeho otrokyni ani po jeho býku ani po jeho oslu, vůbec po ničem, co patří tvému bližnímu.

Učedníci Pána Ježíše

Dvanáct učedníků povolal Pán Ježíš:
Petr, Ondřej, Filip, Tomáš, Jakub, Jan,
Bartoloměj, Jidáš, Tadeáš a Šimon,
Alfeův syn Jakub, celník Matouš zván.

Ježíš volá nás, volá také Vás.
"Pojď a následuj mne", tak zní jeho hlas.
Ježíš volá nás, volá také Vás.
Sbírat zlaté klasy, dokud žní je čas.
bible

Učíme se knihy bible

Chceme se naučit používat bibli. Prvním krokem je naučit se v ní hledat verše, no a k tomu je nezbytné znát jednotlivé knihy.

Nový Zákon - seznam knih

Matouš
Marek
Lukáš
Jan
Skutky Apoštolské
Římanům
První list Korintským
Druhý list Korintským
Galatským
Efezským
Filipským
Koloským
První list Tesalonickým
Druhý list Tesalonickým
První list Timoteovi
Druhý list Timoteovi
Titovi
Filemonovi
Židům
List Jakubův
První list Petrův
Druhý list Petrův
První list Janův
Druhý list Janův
Třetí list Janův
List Judův
Zjevení Janovo


Starý Zákon - seznam knih

1. kniha Mojžíšova - Genesis
2. kniha Mojžíšova - Exodus
3. kniha Mojžíšova - Leviticus
4. kniha Mojžíšova - Numeri
5. kniha Mojžíšova - Deuteronomium
Jozue
Soudců
Rút
1. Samuelova
2. Samuelova
1. Královská
2. Královská
1. Paralipomenon (1. Letopisů)
2. Paralipomenon (2. Letopisů)
Ezdráš
Nehemjáš
Ester
Jób
Žalmy
Přísloví
Kazatel
Píseň písní
Izajáš
Jeremjáš
Pláč
Ezechiel
Daniel
Ozeáš
Jóel
Ámos
Abdijáš
Jonáš
Micheáš
Nahum
Abakuk
Sofonjáš
Ageus
Zacharjáš
Malachiáš

Modlitba Páně

Modlitba, kterou učil Pán Ježíš své učedníky. Tato modlitba spojuje křesťany ze všech církví

Otče náš, který jsi v nebesích
posvěť se Jméno Tvé,
přijď království Tvé,
buď vůle Tvá jako v nebi, tak i na zemi.
Chléb náš vezdejší dej nám dnes
a odpusť nám naše viny,
jako i my odpouštíme našim viníkům.
A neuvoď nás v pokušení, ale zbav nás od zlého.
Neboť Tvé jest království i moc i sláva, na věky,
amen.

Apoštolské vyznání víry

Věřím v Boha, Otce všemohoucího, Stvořitele nebe i země,
i v Ježíše Krista, Syna jeho jediného, Pána našeho,
jenž se počal z Ducha svatého,
narodil se z Marie panny,
trpěl pod Pontským Pilátem,
byl ukřižován, umřel a byl pohřben, sestoupil do pekel,
třetího dne vstal z mrtvých, vstoupil na nebesa,
sedí na pravici Boha, Otce všemohoucího,
odkud přijde soudit živé i mrtvé.
Věřím v Ducha svatého, svatou církev obecnou,
svatých obcování,hříchů odpuštění,
těla z mrtvých vzkříšení a život věčný.
Amen.
(aktualizováno 26. 3. 2012) pdftisk


Dnes jsi na stránkách první, celkově už 61391 lidí navštívilo naše stránky.

emailadministrace stránek
Stránky Laviny Horní Krupá
Kontakt na administrátora : Milos.Matejicka@seznam.cz
TOPlist