Verše k zapamatování


Následující verše budou zkoušeny na regionálním kole biblické stezky. Abychom tě podpořili při jejich učení, tak za každý naučený verš získáš dva body do naší soutěže na Lavině. Veršů je třináct a tak si můžeš vydělat až 26 bodů, které můžou být rozhodující. Zkoušení veršů bude na posledních dvou dubnových Lavinách.

 1. A kázal: "Za mnou přichází někdo silnější, než jsem já; nejsem hoden, abych se sklonil a rozvázal řemínek jeho obuvi. Já jsem vás křtil vodou, on vás bude křtít Duchem svatým.

  (Marek 1:7 - 8)

 2. V těch dnech přišel Ježíš z Nazareta v Galileji a byl v Jordánu od Jana pokřtěn. V tom, jak vystupoval z vody, uviděl nebesa rozevřená a Ducha, který jako holubice sestupuje na něj. A z nebe se ozval hlas: "Ty jsi můj milovaný Syn, tebe jsem si vyvolil."

  (Marek 1:9 - 11)

 3. Když byl Jan uvězněn, přišel Ježíš do Galileje a kázal Boží evangelium. Naplnil se čas a přiblížilo se království Boží. Čiňte pokání a věřte evangeliu."

  (Marek 1:14 - 15)

 4. Potom vzal těch pět chlebů a dvě ryby, vzhlédl k nebi, dobrořečil, lámal chleby a dával učedníkům, aby jim je předkládali. I ty dvě ryby rozdělil všem. A jedli všichni a nasytili se.

  (Marek 6:41 - 42)

 5. A začal je učit, že Syn člověka musí mnoho trpět, být zavržen od starších, velekněží a zákoníků, být zabit a po třech dnech vstát.

  (Marek 8:31)

 6. Co prospěje člověku, získá-li celý svět, ale ztratí svůj život?

  (Marek 8:36)

 7. Tu přišel oblak a zastínil je a z oblaku se ozval hlas: "Toto jest můj milovaný Syn, toho poslouchejte."

  (Marek 9:7)

 8. "Nechte děti přicházet ke mně, nebraňte jim, neboť takovým patří království Boží. Amen, pravím vám, kdo nepřijme Boží království jako dítě, jistě do něho nevejde."

  (Marek 10:14 - 15)

 9. Vždyť ani Syn člověka nepřišel, aby si dal sloužit, ale aby sloužil a dal svůj život jako výkupné za mnohé."

  (Marek 10:45 - 45)

 10. Bděte tedy, neboť nevíte, kdy pán domu přijde, zda večer, či o půlnoci, nebo za kuropění, nebo ráno; aby vás nenalezl spící, až znenadání přijde. Co vám říkám, říkám všem: Bděte!"

  (Marek 13:35 - 37)

 11. A když uviděl setník, který stál před ním, že takto skonal, řekl: "Ten člověk byl opravdu Syn Boží."

  (Marek 15:39 - 39)

 12. Řekl jim: "Neděste se! Hledáte Ježíše, toho Nazaretského, který byl ukřižován. Byl vzkříšen, není zde. Hle, místo, kam ho položily.

  (Marek 16:6)

 13. A řekl jim: "Jděte do celého světa a kažte evangelium všemu stvoření.

  (Marek 16:15)

(aktualizováno 11. 3. 2011) pdftisk


Dnes navštívili stránky 3 lidi, celkově už 61269 lidí.

emailadministrace stránek
Stránky Laviny Horní Krupá
Kontakt na administrátora : Milos.Matejicka@seznam.cz
TOPlist