ČESKÝ EKUMENICKÝ PŘEKLAD BIBLE

Izajáš 24


Izajáš 24:1 Hle, Hospodin vyplení zemi a zpustoší ji, rozvrátí její tvářnost a rozpráší její obyvatele.

Izajáš 24:2 Bude na tom stejně lid i kněz, otrok i jeho pán, služka i její paní, kupující i prodavač, věřitel i dlužník, lichvář i zadlužený.

Izajáš 24:3 Země bude zcela vypleněna a vyloupena; toto slovo promluvil Hospodin.

Izajáš 24:4 Truchlit, vadnout bude země, chřadnout, vadnout bude svět, nejvznešenější z lidu země budou chřadnout.

Izajáš 24:5 Zhanobena je země svými obyvateli, neboť přestoupili zákony, změnili nařízení, porušili věčnou smlouvu.

Izajáš 24:6 Proto pozře zemi prokletí, kdo v ní přebývají, budou pykat; proto obyvatelé země zajdou v žáru a zůstane lidí maličko.

Izajáš 24:7 Bude truchlit mošt, zvadne vinná réva, všichni, jejichž srdce se raduje, budou vzdychat.

Izajáš 24:8 Ustane veselí bubnů, pomine hluk rozjařených, ustane veselí citary.

Izajáš 24:9 Nebudou pít za zpěvu víno, opojný nápoj pijákům zhořkne.

Izajáš 24:10 Zbořeno bude pusté město, vchod do každého domu bude zatarasen.

Izajáš 24:11 V ulicích bude žalostný křik pro víno, nastane večer veškeré radosti, veselí se vystěhuje ze země.

Izajáš 24:12 Ve městě zůstane hrozná spoušť, zničena, rozbita bude brána.

Izajáš 24:13 I bude uprostřed země, mezi národy, tak jako když se srážejí olivy, jako paběrky, když končí vinobraní.

Izajáš 24:14 Všude pozvednou svůj hlas a budou plesat, nad důstojností Hospodinovou budou jásat i při moři.

Izajáš 24:15 Proto vzdejte Hospodinu čest i na východě, jménu Hospodina, Boha Izraele, na ostrovech mořských.

Izajáš 24:16 Od kraje země jsme slyšeli prozpěvovat: "Sláva spravedlivému!" Já jsem však řekl: "Je mi zle! Je mi zle! Běda mi!" Věrolomní jednají věrolomně, věrolomní se dopouštějí věrolomnosti.

Izajáš 24:17 Postrach, propast, past na tebe, obyvateli země!

Izajáš 24:18 Kdo uteče před hlučícím postrachem, padne do propasti, a kdo vyleze z propasti, do pasti se lapí, otevřou se nebeské propusti shora a budou se třást základy země.

Izajáš 24:19 Země se rozlomí, země se rozkymácí, země se rozpadne.

Izajáš 24:20 Země se rozvrávorá, bude jak opilec, bude se zmítat jako budka. Dolehne na ni její nevěrnost, i padne a už nepovstane.

Izajáš 24:21 V onen den Hospodin ztrestá nebeský zástup na výšině i pozemské krále na zemi.

Izajáš 24:22 Budou sebráni, jako je sebrán vězeň do jámy, a budou zavřeni pod zámek; po mnohých pak dnech budou potrestáni.

Izajáš 24:23 Zardí se bledá luna, zastydí se žárné slunko, až se Hospodin zástupů ujme kralování na hoře Sijónu a v Jeruzalémě před svými staršími v slávě.


[INDEX] [IZAJÁŠ]:  [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50] [51] [52] [53] [54] [55] [56] [57] [58] [59] [60] [61] [62] [63] [64] [65] [66]