KATEGORIE: Modlitební předměty

Modlitební předměty

 • 10. 03. 2024 – Rozloučení s Teofilem Jersákem

  26. 3. 2024 | Modlitební předměty, Pozvánky

  Teofil Jersak parte 2024

  Komentáře nejsou povolené u textu s názvem 10. 03. 2024 – Rozloučení s Teofilem Jersákem
 • 23. 03. 2024 – Rozloučení s Jaroslavem Bechným

  22. 3. 2024 | Modlitební předměty, Pozvánky

  Komentáře nejsou povolené u textu s názvem 23. 03. 2024 – Rozloučení s Jaroslavem Bechným
 • 24. 03. 2024 – Výroční členské shromáždění

  1. 3. 2024 | Modlitební předměty, Pozvánky

  Komentáře nejsou povolené u textu s názvem 24. 03. 2024 – Výroční členské shromáždění
 • 04. 02. 2024 – Večeře Páně s Teofilem Jersákem

  5. 2. 2024 | Fotografie, Modlitební předměty

  Zpet do fotogalerie.
  Komentáře nejsou povolené u textu s názvem 04. 02. 2024 – Večeře Páně s Teofilem Jersákem
 • Hesla Církve bratrské v Ostravě na rok 2024

  2. 1. 2024 | Modlitební předměty

  V neděli 31. 12. 2023 jsme společně vylosovali biblické verše pro následující rok 2024.

  Sbor Buďte k sobě navzájem laskaví, milosrdní, odpouštějte si navzájem, jako i Bůh v Kristu odpustil vám.
  Efezským 4, 32
  Staršovstvo Kdo vyzná, že Ježíš je Syn Boží, v tom zůstává Bůh a on v Bohu.
  1. list Janův 4, 15
  Setkávání žen Věřit Bohu znamená spolehnout se na to, v co doufáme, a být si jist tím, co nevidíme.
  Židům 11, 1
  Besídka Ovoce spravedlnosti sklidí u Boha ti, kdo rozsévají pokoj.
  List Jakubův 3, 18
  Dorost Bez víry však není možné zalíbit se Bohu. Kdo k němu přistupuje, musí věřit, že Bůh jest a že se odměňuje těm, kdo ho hledají.
  Židům 11, 6
  Mládež Jako když někoho utěšuje matka, tak vás budu těšit.
  Izajáš 66, 13
  Klub seniorů Žijte v Kristu Ježíši, když jste ho přijali jako Pána. V něm zapusťte kořeny, na něm postavte základy, pevně se držte víry, jak jste v ní byli vyučeni, znovu a znovu vzdávejte díky.
  Koloským 2, 6-7
  Hudební skupina Podřiďte se tedy Bohu. Vzepřete se ďáblu a uteče od vás, přibližte se k Bohu a přiblíží se k vám.
  1. list Jakubův 4, 7
  KOPR Pokoj, pokoj dalekým i blízkým, praví Hospodin. Vyléčím jej.
  Izajáš 57, 19
  Mamaklub Netrapte se žádnou starostí, ale v každé modlitbě a prosbě děkujte a předkládejte své žádosti Bohu. A pokoj Boží, převyšující každé pomyšlení, bude střežit vaše srdce i mysl v Kristu Ježíši.
  Filipským 4, 6-7 
  Technici Zůstaňte ve mně, a já ve vás. Jako ratolest nemůže nést ovoce sama od sebe, nezůstane-li při kmeni, tak ani vy, nezůstanete-li při mně.
  Jan 15, 4 

  Hesla na rok 2023

  Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Hesla Církve bratrské v Ostravě na rok 2024
 • 10. 12. 2023 – nové staršovstvo

  12. 12. 2023 | Fotografie, Modlitební předměty

  Zpet do fotogalerie.
  Komentáře nejsou povolené u textu s názvem 10. 12. 2023 – nové staršovstvo
 • Jonatan Rosen

  2. 10. 2023 | Aktuality, Modlitební předměty

  Modleme se za Jonatana Rosena po zákroku.

  Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Jonatan Rosen
 • 22. 04. 2023 – Svatba Kristýnky a Martina Arztových

  19. 5. 2023 | Fotografie, Modlitební předměty

  Zpet do fotogalerie.
  Komentáře nejsou povolené u textu s názvem 22. 04. 2023 – Svatba Kristýnky a Martina Arztových
 • 25. 03. 2023 – Svatba Marty a Tima Férových

  17. 5. 2023 | Fotografie, Modlitební předměty

  Zpet do fotogalerie.
  Komentáře nejsou povolené u textu s názvem 25. 03. 2023 – Svatba Marty a Tima Férových
 • Hesla Církve bratrské v Ostravě na rok 2023

  13. 1. 2023 | Modlitební předměty

  V neděli 01. 01. 2023 jsme společně vylosovali biblické verše pro následující rok 2023.

  Sbor Mějte z toho jen radost, moji bratří, když na vás přicházejí rozličné zkoušky. Vždyť víte, že osvědčí-li se
  v nich vaše víra, povede to k vytrvalosti.
  List Jakubův 1, 2-3
  Staršovstvo Avšak každý, kdo vzývá Hospodinovo jméno, se zachrání.
  Jóel 3, 5a
  Setkávání žen A Pán, Kristus, budiž svatý ve vašich srdcích. Buďte vždy připraveni dát odpověď každému, kdo by vás vyslýchal o naději, kterou máte, ale čiňte to s tichostí a s uctivostí.
  1. list Petrův 3, 15-16a
  Malá Besídka Pamatujte si, moji milovaní bratří: každý člověk ať je rychlý k naslouchání, ale pomalý k mluvení, pomalý
  k hněvu; vždyť lidským hněvem spravedlnost Boží neprosadíš.
  List Jakubův 1, 19-20
  Velká Besídka Všechno, cokoli mluvíte nebo děláte, čiňte ve jménu Pána Ježíše a skrze něho děkujte Bohu Otci.
  Koloským 3, 17
  Dorost Kdo utiskuje nuzného, tupí toho, kdo jej učinil, kdežto ctí ho ten, kdo se nad ubožákem slitovává.
  Přísloví 14, 31
  Mládež A ve vašem srdci ať vládne pokoj Kristův, k němuž jste byli povoláni v jedno společné tělo. A buďte vděčni.
  Koloským 3, 15
  Klub seniorů Dal jsem jim také své dny odpočinku, aby byly znamením mezi mnou a jimi, aby věděli, že já, Hospodin, je posvěcuji.
  Ezechiel 20, 12
  Hudební skupina Neboť kdo se narodil z Boha, přemáhá svět. A to vítězství, které přemohlo svět, je naše víra.
  1. list Janův 5, 4 
  KOPR Mějte z toho jen radost, moji bratří, když na vás přicházejí rozličné zkoušky. Vždyť víte, že osvědčí-li se v nich vaše víra, povede to k vytrvalosti.
  List Jakubův 1, 2-3 
  Mamaklub Hospodin se mi ukázal zdaleka: „Miloval jsem tě odvěkou láskou, proto jsem ti tak trpělivě prokazoval milosrdenství.
  Jeremjáš 31, 3 
  Skupinka mužů Ovoce spravedlnosti sklidí u Boha ti, kdo rozsévají pokoj.
  List Jakubův 3, 18 

  Hesla na rok 2022

  Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Hesla Církve bratrské v Ostravě na rok 2023