Tzv.svatých knih a spisů není zrovna málo. Křesťané považují za Boží slovo Bibli, Muslimové korán, Mormoni knihu Mormon apod.

Co čekáme od podobných knih, že by mělo dokazovat jejich právo na to se považovat za Boží slovo?

- Jak by se mělo Boží slovo k lidem dostat?
- Co by mělo Boží slovo obsahovat?
- Dá se jeho pravdivost ověřit historicky, popř. na základě zkušeností?
- Jsou dnešní verze svatých knih spolehlivé, nebo už jsou všelijak upravené?

To všechno jsou důležité otázky. Možná Vás napadla řada dalších.


Na křesťanech je, aby předložili své argumenty pro pravdivost Bible. Zkuste se podívat na následující oblasti, kvůli kterým berou křesťané Bibli jako Boží slovo.

Co je vůbec Bible?

Bibli tvoří 66 knih, které napsalo 40 pisatelů v rozmezí asi 1600 let. Pisatelé měli různá povolání (králové, pastýři, proroci, rybáři...), žili v různých dobách, kulturních a náboženských okolnostech a přesto je Bible jednotným textem. Je psána v jednom duchu a vzájemně si neodporuje navzdory všemu uvedenému.
Bible je celkově svědectvím o vztahu mezi Bohem a lidmi. Proto obsahuje jak přímou Boží řeč, tak i popis nejrůznějších událostí, které popsali věřící lidé. Bible tedy nespadla z nebe, ale psali ji v průběhu staletí lidé.

Objektivita Bible

V lidských knihách jsou hrdinové lidmi bez jakýchkoliv vad. Snažíme se vytvořit bezchybné postavy našich hrdinů, aby jejich jedinečnost nebyla oslabena.
Bible svým hrdinům nenadržuje. O Mojžíšovi se dozvíme, že byl vrahem. Nejvýznamější Izraelský král David je popsán jako ten, kdo morálně selhal. Dopustil se cizoložství a když se mu nepodařilo svůj čin zamaskovat, zbavil se dotyčného manžela jednou provždy. Apoštol Petr, který je považován za skálu církve, na veřejnosti popřel, že Krista vůbec zná.

Bible své hrdiny skutečně nevykresluje v těch nejzářivějších barvách. Díky tomu se i my můžeme přidat k partě podobných lidí a nebát se, že uspět mohou jen bezchybní superhrdinové.

Učení Bible

Je-li Bible tak úžasná, jak křesťané tvrdí, pak bychom mohli očekávat, že její učení bude univerzální a nadčasové pro jakoukoliv dobu a kulturu. Ve své podstatě ano, protože část Desatera, která se týká mezilidských vztahů je základem mnoha právních systémů:

- úcta k rodičům - "budeš ctít svého otce a svou matku"
- respektování života druhých - "nezabiješ"
- respektování hranic manželství - "nezcizoložíš"
- respektování majetku druhého - "nepokradeš"
- respektování pravdy ohledně druhých - "nebudeš křivě svědčit proti svému bližním"
- spokojenost se svým majetkem - "nebudeš toužit po tom, co ti nepatří..."


Celkově je učení Bible v tom skutečně podstatném velmi jednoduché. Nikdo se nemusí pouštět do hlubokého studia, studovat původní texty, nebo být studentem biblických škol, aby pochopil vše podstatné. Ježíš sám shrnul biblické učení do velmi prosté výpovědi:

"'Miluj Hospodina, Boha svého, z celého svého srdce, celou svou duší, celou svou silou a celou svou myslí' a 'miluj svého bližního jako sám sebe'."

Velmi prosté, výstižné a srozumitelné pro každého člověka. Zjednodušeně pověděno Bible vede lidi ke svobodě pro kvalitní mezilidské vztahy a vztah s Bohem.

Obsahová spolehlivost současných textů

>
Možná jste už narazili na tvrzení, že současná podoba Bible nemá mnoho společného s Biblí skutečnou. Církev prý skutečnou Bibli ukryla, aby se nikdo nedozvěděl pravdu a církev si mohla dělat s lidmi co chce. To je zajímavá myšlenka, která však nemá žádnou oporu.
Zcela upřímně - pokud by církev Bibli přepsala, pak by tam rozhodně nenechala texty, které jsou pro církev značně nepříjemné. Např. o poddanosti křesťanů vládnoucí moci, o chudobě, o lásce k nepřátelům, o pokoře těch, kdo církev vedou apod. Pokud by církev Bibli přepisovala, tak by rozhodně vypadala jinak, než jak ji známe.
Určitě by také texty uhladila do jedné podoby, která by nevyvolávala zbytečné otázky. Např. by mohla místo 4 evangelií udělat jediné evangelium apod.

Spolehlivost kopií

Z hlediska kopií je Bible velmi přesnou knihou. Židé, kteří opisovali svitky s biblickými texty, měli různé pomůcky pro zajištění spolehlivosti přepisu. Zajímavé jsou v tomto ohledu Svitky od Mrtvého moře, na kterých je vidět, jak přesně se biblické texty dochovaly.

Historická spolehlivost

Dalším hlediskem je velmi podstatná historická spolehlivost Bible. Je Bible jen snůškou náboženství a mýtů, nebo je Bible historicky věrohodnou knihou?
Bible obsahuje mnoho velmi konkrétních geografických údajů, jmen osob a řadu historických údajů. To není typické pro běžnou představu o tom, co by měly "svaté spisy" obsahovat. Očekáváme spíše něco velmi nekonkrétního, co nelze vyvrátit, ani potvrdit. Bible si ale svým pojetím koleduje o důkladnou kritiku, protože obsahuje mnoho velmi konkrétních dat.
Zajímavé je, že díky řadě archeologických výzkumů je dnes historičnost Bible brána velmi vážně. Mnoho míst a osob, o kterých se pochybovalo, že vůbec existovaly, jsou dnes doloženým faktem. Můžete se pro zajímavost podívat na české stránky o biblické archeologii.
Zajímavými tituly ohledně pravdivosti Bible jsou např. dvě knihy novináře Lee Strobela (Kauza víra a Kauza Kristus, které jsou k dostání i v češtině).

Osobní zkušenosti

Dá se čekat, že Bible přinese stejné zkušenosti lidem v nejrůznějších dobách a kulturách, je-li skutečně Božím slovem? Proměňuje Bůh Bible lidské životy stejným, nebo alespoň obdobným způsobem, jak se o tom píše v Bibli?
Pokud si odmyslíme odlišnost projevů v rámci různých kultur i důrazů v rámci různých církví, pak to podstatné je stejné. Lidé se setkávají s Bohem, zažívají odpuštění svých hříchů, prožívají změnu charakteru k lepšímu, uzdravení svých vztahů apod.
Je tady však i část, která je zcela nadpřirozená. Lidé všude na světě mají zkušenosti s vyslyšenými modlitbami, se zázraky, s uzdraveními, s Božím vedením, Boží mocí apod.
To, co lidé čtou v Bibli není historie, o které se mohou pouze domnívat, že se možná stala. Zkušenosti ukazují, že lidé prožívají totéž, co je popsáno v Bibli. Sami ve svém životě si ověřují pravdivost Bible.

Praktické rady

Ať už je váš postoj k Bibli jakýkoliv, zkuste si ji přečíst bez předsudků. Každý jsme jiný, ale není špatné začít číst evangelia - svědectví o životě Ježíše Krista. Jsou naší kultuře srozumitelnější a díky tomu, že obsahují řadu příběhů a podobenství, tak jsou dobrým začátkem pro čtení Bible.
Druhou dobrou radou je to, abyste si našli srozumitelný překlad. Začít u nějakého starobylého překladu po předcích asi nebude tou nejlepší volbou.
Třetí a nejodvážnější radou je číst Bibli s očekáváním. Neboli - pokud je to opravdu Boží slovo, tak ať to na vlastní kůži poznám. Ať ke mě Bůh promlouvá...

Jiří Bort