OS Chapadlo

Občanské sdružení „Chapadlo Brno“

STANOVY

Čl. 1

Název, forma a sídlo

Občanské sdružení „Chapadlo Brno“ (dále jen „sdružení“) je právnickou osobou založenou v souladu se zákonem č. 83/1990  Sb. o sdružování občanů, v platném znění. Sídlo má na Královopolské 74/810, Brno Žabovřesky, 616 00.

 

Čl. 2

Charakter sdružení

Sdružení je dobrovolné, nezávislé, sdružující členy dle společného zájmu.

 

Čl. 3

Základní cíle sdružení

Základními cíli sdružení jsou:

a. ochrana přírody a krajiny
b. přispívání ke všestrannému duchovnímu, duševnímu, tělesnému i sociálnímu rozvoji dětí a mládeže
c. vedení k vnímání  krás a hodnot přírody i k hodnotám občanské společnosti
d. výchova k životnímu stylu, který vede k respektu k přírodě a k šetrnému a kreativnímu přístupu k ní
e. výchova k odpovědnosti za stav životního prostředí
f. rozvoj občanské společnosti na regionální, krajské i celorepublikové úrovni
g. podpora dobrovolnictví
h. vedení k přátelství a úctě k člověku
i. podpora rodin a pomoc
j. plnění pedagogické koncepce ČR
k. výchova k hodnotám demokratické společnosti a lidským právům
l. podpora a udržování místních tradic a zvyků

 

Čl. 4

Orgány sdružení

1. Nejvyšším orgánem sdružení je členská schůze, která se schází nejméně jednou ročně, aby:

a. schválila stanovy a případné změny stanov
b. zvolila na jednoleté funkční období nejméně tříčlenný výbor sdružení, případně tento výbor odvolala
c. schválila zprávu o činnosti sdružení, zprávu o hospodaření za předcházející období
d. určila koncepci činnosti sdružení na další období
e. rozhodla o vybírání členských příspěvků a případně stanovila výši členských příspěvků
f. schválila rozpočet sdružení na příští období
g. zvolila čestné členy sdružení, rozhodla o vyloučení člena sdružení
h. rozhodla o zániku sdružení

2. Zasedání členské schůze sdružení svolává výbor. Usnášeníschopná je členská schůze, pokud se jí zúčastní nadpoloviční většina členů. Není-li členská schůze schopna se usnášet, výbor na hodinu schůzi přeruší, po této prodlevě je schůze dále usnášeníschopná bez ohledu na počet přítomných členů.
3. Členská schůze přijímá rozhodnutí nadpoloviční většinou přítomných hlasů.
4. Výbor sdružení je výkonným orgánem sdružení, který za svou činnost odpovídá členské schůzi.
5. Činnost sdružení mezi členskými schůzemi řídí výbor, který si volí ze svého středu  předsedu, místopředsedu a pokladníka.
6. Jménem sdružení jedná předseda, či jím písemně pověřený jiný člen výboru.

Čl. 5

Členství ve sdružení

1. Členem sdružení se může stát fyzická osoba starší 18 let s trvalým bydlištěm na území České republiky.
2. Členství vzniká dnem, kdy výbor sdružení rozhodne o přijetí žadatele na základě jeho písemné přihlášky. Přihláška musí obsahovat: jméno a příjmení žadatele, adresu trvalého popř. i přechodného  bydliště, kontaktní  údaje  –  telefonické  spojení či  e-mailovou  adresu,  datum  podání  přihlášky  a  vlastnoruční podpis žadatele.
3. Výbor sdružení o přijetí rozhoduje na své nejbližší schůzi po dni podání přihlášky.

4. Člen sdružení má právo zejména:

a. účastnit se veškeré činnosti sdružení, volit výbor a další orgány sdružení a být volen do těchto orgánů
b. posuzovat a schvalovat zprávy o činnosti sdružení
c. předkládat návrhy, připomínky a náměty k činnosti sdružení

5. Člen sdružení je povinen zejména:

a. dodržovat stanovy
b. svědomitě vykonávat funkce v orgánech sdružení
c. nedělat žádné kroky, které by byly v rozporu se zájmy sdružení
d. hájit zájmy ochrany přírody a životního prostředí
e. sdělovat výboru sdružení změny údajů uvedených v přihlášce

 

Čl. 6

Zánik členství

Členství zaniká na základě písemného oznámení člena sdružení o ukončení  členství  ve  sdružení,  dále úmrtím, vyloučením člena pro hrubé porušování stanov a dále pokud člen se bez uvedení důvodů nezúčastní třech po sobě jdoucích členských schůzí či zánikem sdružení.

 

Čl. 7

Formy činnosti sdružení

Formami činnosti sdružení jsou zejména:

a. vykonávání své činnosti na principech křesťanské lásky a etiky
b. systematická práce s dětmi zaměřená na zdravý tělesný a duševní rozvoj
c. realizace činností souvisejících s ochranou přírody a místního prostředí
d. organizace volnočasových aktivit, táborů, pobytů v přírodě, pobytů s rodiči, aktivit s rodiči
e. organizace přednášek, seminářů, workshopů, zážitkových akcí, kurzů, konferencí a společenských akcí
f. vydávání tematických publikací a materiálů
g. informační činnost a konzultace, osvěta
h. environmentální vzdělávání, výchova a osvěta dětí i široké veřejnosti
i. poskytování pomoci rodičům udržet si zaměstnání, spolupráce s rodiči
j. kooperace s jinými subjekty zastávající společné zájmy
k. kontinuální práce s rodinou, poradenské a rozvojové aktivity
l. slavení tradičních svátků
m. tradiční hospodaření, zemědělství

 

Čl. 8

Hospodaření sdružení

1. Sdružení hospodaří s prostředky získanými  z  členských  příspěvků  ve  výši  schválené  členskou schůzí, s dary od fyzických a právnických osob, s příjmy z neziskové činnosti při naplňování cílů sdružení.  Prostředky vynakládá výhradně na úkony spojené s předmětem činnosti sdružení, řádně podložené účetními doklady.
2. Za hospodaření sdružení je odpovědný výbor, který členy sdružení s výsledky hospodaření také na každé členské schůzi seznamuje.

 

Čl. 9

Závěrečná ustanovení

Záležitosti neupravené těmito stanovami se řídí obecně platnými právními předpisy.

Stanovy nabývají účinnosti dnem registrace sdružení u Ministerstva vnitra ČR.