Provozní řád

PROVOZNÍ ŘÁD LESNÍHO KLUBU RYBIČKA

1. Úvod
2. Provozní informace
3. Spolupráce a komunikace s rodiči
4. Omlouvání dítěte
5. Stravování
6. Finance
7. Informace o zdravotním stavu dítěte
8. Kontakty


1.ÚVOD

Provozní řád klubu Rybička (dále jen Rybička) stanovuje formu organizace, upřesňuje kompetence všech zainteresovaných (dětí, rodičů, pracovníků) a podává rámcový přehled a informace o fungování školky. Je nezbytnou součástí dohody mezi rodiči a zřizovatelem, Občanským sdružením Chapadlo Brno, se sídlem Královopolská 74, 616 00 Brno – Žabovřesky (dále jen „zřizovatel“).

Provozní řád je platný od 1. 10. 2013 do nahrazení novým provozním řádem. S provozním řádem je možné se seznámit na www.rybicka.info. Rodiče dětí registrovaných k docházce jsou povinni se s provozním řádem Rybičky seznámit nejpozději při podpisu smlouvy o docházce dítěte do Rybičky.

2. PROVOZNÍ INFORMACE

2.1. Provozní podmínky

Zázemím Rybičky je zděný vytápěný domek se zahradou, Rybička má v pronájmu přízemí domu, ul.Královopolská 74, 616 00 Brno, ve vlastnictví Církve bratrské-IČO: 701 48 031 (společný vchod), kde se nachází plně vybavená kuchyň, herny, toalety a koupelna. Chodba domu slouží k převlékání a přezutí dětí.

V herně jsou umístěny stoly a židle odpovídající počtu dětí, a místo k odpolednímu odpočinku (karimatky a spacáky, které si děti přinesou samy).

Zahrada je k dispozici po celou provozní dobu školky k výuce, pěstování rostlin, práci na zahradě a k dětským hrám. K využití je i zastřešená zahradní pergola se stoly a židlemi, dětská klouzačka, trampolína. Zřídili jsme jako součást výuky dětský ZOO koutek, jedná se o králíky, morčata a další zvířata. Hlavní zodpovědnost za zvířata leží na pověřené veterinářce.

Pro výuku budeme dále využívat záhony pro pěstování zeleniny, o které se společně starají pedagogové a děti.

S majetkem je nakládáno jako s pronajatým majetkem Církve bratrské, s veškerými věcmi a pomůckami je zacházeno šetrně, v případě poškození, zničení nebo opotřebení musí zřizovatel zaplatit náhradu v plné výši a to z amortizačního fondu, na který je pravidelně zasílána  stanovená částka.

2.2. Osobní vybavení dětí v Rybičce.

Rodič je povinen zajistit na každý den suché, nejlépe nepromokavé oblečení  a pevnou obuv pro pobyt venku dle ročního období, oblečení na odpolední odpočinek, vlastní ručník, karimatku a spacák pro odpolední odpočinek.Kartáček a pastu zajišťujeme ve spolupráci s Ichtys Dent každé 3 měsíce. 

Dále náhradní obuv, převlečení a přezůvky v pytlíku, který bude mít dítě denně na svém místě v zázemí Rybičky. 

Rodiče zajistí dvakrát ročně vyčištění karimatek i spacáků. 

V případě vzdálenějšího pobytu v přírodě, výletu nebo kulturní akce – divadla, kina, budou rodiče včas informováni o změně a co je nutné si vzít sebou.

Na tyto akce dítě musí mít baťůžek se svačinou, termosku nebo lahev s pitím, kapesník, pláštěnku a náhradní ponožky.

2.3. Zahájení provozu Rybičky

Pravidelný provoz je zahájen k 1.10.2013 po dobu školního roku.

2.4. Denní harmonogram

Provoz je celodenní od 7:30 hod. do 16.30 hod.

Docházka je celodenní, nebo půldenní

Celodenní program dětí v Rybičce:

7:30 – 9:00 předávání dětí pedagogům, hry a činnosti dle vlastní volby v zázemí
9:00 – 9:15 ranní kruh – probuzení a přivítání se, uvedení do dne, zpěv
9:15 – 9:30 hygiena, svačina na pozemku
9:30 – 12:00 odchod do lesa, pobyt v lese s integrovaným enviromentálním programem, prožívání příběhu v lese, pohybové hry (hry zaměřené na psychomotorický rozvoj, říkadla spojené s pohybem, tanečky, rozcvička, relaxační cvičení…), nebo práce na pozemku (děti se podílejí na drobných pracích – úprava záhonů, příprava dřeva, odhazování sněhu, stavba dětského koutku),
předškolní příprava pro předškoláky
12:00 – 12:30 hygiena, společný oběd
12:30 – 12:45 předávání dětí, které odcházejí poo
12:45 – 14:00 polední klid, četba pohádek a příběhů, předškolácké úkoly, malování
14:30 – 14:45 odpolední svačinka
14:45 – 16:00 kroužky, odpolední program
16:00 – 16:30 předávání dětí

2.5. Zápis dětí do Rybičky

Rodiče projeví svůj zájem přihlásit své dítě k docházce do Rybičky u zápisu (termín bude vždy stanoven), či průběžně prostřednictvím e-mailu, kdy oznámí požadovaný termín zahájení docházky. Zároveň vyplní potřebné dokumenty (Přihláška a Evidenční list dítěte) dostupné na webu organizace www.rybicka.info.

Před zápisem doporučujeme, aby se rodiče seznámili s provozním řádem, pedagogickou koncepcí, programem. Po předchozí domluvě navštíví rodič společně s dítětem Rybičku osobně a seznámí se s prostředím, zázemím a pedagogy.

2.6. Adaptace dítěte

Adaptace dítěte probíhá dle individuální domluvy s rodičem.

3. SPOLUPRÁCE A KOMUNIKACE S RODIČI

3.1 Komunikace: Rodič je pro pedagogy nejdůležitější spolupracovník, on zná své dítě nejlépe a nejlépe ví, co potřebuje. Vzájemná komunikace mezi rodiči a pedagogy je klíčovým faktorem úspěchu našeho společného projektu. Zejména v počáteční fázi při vzájemném poznávání dětí budou informace od rodičů zásadní. Pedagogové jsou připraveni reagovat na speciální potřeby každého dítěte.

Vítáme jakékoli připomínky a podněty ohledně dětí, jejich problémů, nálady a aktuálního stavu.
Vítáme ochotu rodičů podílet se na přípravě aktivit pořádaných pro děti (příprava na slavnosti, narozeniny dětí atd.)

Rodiče jsou pravidelně informováni o dění v  Rybičce emailem, informacemi vyvěšenými na webu nebo formou rodičovské schůzky.

Rodičovská schůzka: Pozvánku s programem rozesílá Rybička nejpozději týden předem emailem. Prosíme rodiče, aby se setkání účastnili z důvodu zajištění oboustranné informovanosti a spokojenosti.

3.2. Předávání a odevzdávání dítěte

Rodič předává dítě pedagogovi do jeho vlastních rukou. Posílat dítě samotné do školky není přípustné. Odpovědnost za dítě nese pedagog až po řádném předání rodičem. Na konci pobytu je dítě předáno rodiči nebo osobě uvedené v dokumentaci jen do vlastních rukou.

4. OMLOUVÁNÍ DÍTĚTE

V případě absence dítěte, je třeba nahlásit absenci koordinátorovi (viz kontakty) nejlépe do 9:00. Po této době nebude možné odhlásit oběd na daný den. Déle trvající absenci je potřeba nahlásit.

5. STRAVOVÁNÍ

Rybička zajišťuje oběd a odpolední svačinu. Dopolední svačinu si děti přináší z domova.

Oběd je dovážen z restaurace Zdravý restaurant Lidická – objednávání a rušení obědů se děje přes web
http://www.vitalmenu.cz/prodej-jidel/, případně telefon v případě nutnosti: 734 468 500 (plně v kompetenci rodičů)

Pitný režim – v zázemí je vždy připraven bylinný čaj či jiný nápoj pro děti. Na dobrý pitný režim dohlíží pedagog. Do lesa mají děti v batůžku vlastní lahvičku s pitím (zajišťují rodiče). V zimních měsících je vhodné vybavit dítě termoskou s teplým (ne vařícím) nápojem z domova.

6. FINANCE

6.1. Platby

Kontaktní osoba sdělí rodiči přesnou výši platby, číslo účtu a variabilní symbol pro platbu, který je totožný s rodným číslem dítěte. Rodič vždy do 20. dne v měsíci, uhradí dohodnutou částku na účet zřizovatele.

6.2 Varianty plateb za docházku do  Rybička:

Cena dle ceníku.

V případech, kdy dítě v daném měsíci nebylo přítomno na programu  Rybičky (např. z důvodů pozdní docházky, nemoci, rodinných důvodů, atd.), nevzniká nárok na vrácení peněz. V ceně školkového není zahrnuta cena za stravování.

6.3 Dary pro Rybičku

Zřizovatel přijímá finanční či věcné dary určené pro Rybičku.
Možnosti darování: Předáním peněz v hotovosti do rukou ředitele nebo na účet a to na základě sepsané darovací smlouvy.

7. INFORMACE O ZDRAVOTNÍM STAVU DÍTĚTE

Pedagog při práci s dítětem vychází z informací o zdravotním stavu dítěte, které mu rodiče poskytli. Rodič je povinen informovat pedagoga o důležitých okolnostech spojených se stavem dítěte (dítě po nemoci, závažné okolnosti v rodině, pobírání léků). Děti je nutno nechat doma v případě, že u něj zpozorujete některý z těchto symptomů:
– zvýšená teplota
– kašel a rýma, které evidentně oslabují dítě
– zvracení
– průjem
– bolest v uchu
– bolest v oblasti břicha
– bolest při močení
– vši
– v rodině se vyskytlo nějaké infekční onemocnění (salmonelosa, žloutenka atd.)

Dbáme o dobrý zdravotní stav našich dětí, vzhledem k možnosti nákazy  nemůžeme takové dítě přijmout, prosíme důrazně o respektování těchto pravidel. 

Po dobu umístění dítěte v klubu Rybička bude každé dítě pojištěno proti úrazu. Očkování dítěte není podmínkou pro přijetí dítěte k docházce do Rybička.

Pedagogové mají k dispozici lékárnu. Léky dětí jsou uloženy na bezpečném uzamykatelném místě.

8. KONTAKTY

LMŠ Rybička

Královopolská 74, 616 00 Brno-Žabovřesky

www.rybicka.info

rybicka.info@gmail.com

V Brně dne 23.7.2013