KATEGORIE: Kázání

Kázání

 • Pán umývá učedníkům nohy

  22. 6. 2013 | Kázání

  Je před velikonočními svátky. V církvi bývá čten oddíl Písma svatého o tom, jak Pán Ježíš sloužil svým učedníkům. Je to událost, kterou zaznamenal jen jeden evangelista, apoštol Jan. Je to příběh důležitý, protože kdykoli Pán Ježíš něco pověděl nebo udělal, vždy k tomu měl důvod. Nikdy nic neděla nebo neřekl „jen tak“, aby řeč nestála. Každé jeho slovo i čin měly svou příčinu.

  Jan 13,1-17  Bylo před velikonočními svátky. Ježíš věděl, že přišla jeho hodina, aby z tohoto světa šel k Otci; miloval své, kteří jsou ve světě, a prokázal svou lásku k nim až do konce. Když byli u večeře a ďábel již vložil do srdce Jidáše Iškariotského, syna Šimonova, aby ho zradil, Ježíš vstal od stolu a vědom si toho, že mu Otec dal všecko do rukou a že od Boha vyšel a k Bohu odchází, odložil svrchní šat, vzal lněné plátno a přepásal se; pak nalil vodu do umyvadla a začal učedníkům umývat nohy a utírat je plátnem, jímž byl přepásán. (Pokračování textu…)

  Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Pán umývá učedníkům nohy
 • Hospodin – On je Pán (lesa)

  5. 6. 2013 | Kázání

  Při volbách českého prezidenta vymyslel český humorista, dramatik, scenárista, textař a herec v jedné osobě Zdeněk Svěrák krátkou bajku. Bajka zní takto: Jeden lišák v lese dosluhuje a navrhuje nám v lese jiného lišáka za sebe a to je pro nás zajíce nebezpečné a my zajíci, bychom se měli obrátit na lesníka.

  Na internetových stránkách krestandnes.cz  bylo před několika dny zveřejněné hlasování o podpoře prezidentským kandidátům. Dle tohoto internetového hlasování měl mezi křesťanskými zajíci  83.5% podporu lesník Karel Schwarzenberg. Jen 16.5%  křesťanských zajíců chtělo dát svůj hlas lišákovi Miloši Zemanovi.  Nechci, teď tady s kazatelny politizovat. Ani nechci, aby byl viděn Miloš Zeman jako velké nebezpečí pro náš les.

  Vnímám jen, že i v našem sboru zavládla v posledních dnech silná podpora pro lesníka Karla Schwarzenberga.  Viděl jsem několik mladších i starších bratrů a sester s plackou na svetru: Volím Karla! Potom, co se včera stal Miloš Zeman prezidentem, mezi některými z nás zavládlo velké zklamání, ba možná i znechucení s poměry v České Republice.

  Do této situace k nám mluví text dnešního kázání. Přečtu s proroka Izajáše 43, 11-21 (Pokračování textu…)

  Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Hospodin – On je Pán (lesa)
 • Odpuštění

  22. 5. 2013 | Kázání

  Žalm 103,8-13  Hospodin je slitovný a milostivý, shovívavý, nejvýš milosrdný; nepovede pořád spory, nebude se hněvat věčně. Nenakládá s námi podle našich hříchů, neodplácí nám dle našich nepravostí. Jak vysoko nad zemí je nebe, tak mohutně se klene jeho milosrdenství nad těmi, kdo se ho bojí; jak je vzdálen východ od západu, tak od nás vzdaluje naše nevěrnosti. Jako se nad syny slitovává otec, slitovává se Hospodin nad těmi, kdo se ho bojí.

  Jaké to potěšení a ulehčení pro lidi kteří o tomto slově vědí a věří mu. Pán Bůh, bratři a sestry je milostiví, pomalý k hněvu a velkého milosrdenství k lidem, kteří se ho bojí. Po těch hodinách kázání, která velká většina z vás již slyšela, by to měla také velká většina z vás vědět. A ne jenom vědět, ale i podle toho žít. Ten Bůh, který je milostiví, pomalý k hněvu a velkého milosrdenství, nám totiž říká, abychom byli také takoví. Abychom i mi byli plni lásky a milosrdenství k našim bližním. Je to velká výzva, výzva tak veliká, že i učedníkům Pána Ježíše vrtalo hlavou, jak a jak daleko se touto výzvou mají řídit. Učedníci byli Pánem Ježíšem vyučováni a věděli, že k lásce a milosrdenství patří i to aby odpouštěli lidem, kteří se na nich proviní. Pán Ježíš jim přece vtloukal ne jenom do hlavy, ale především do srdce, aby odpouštěli, aby i jim bylo odpuštěno. Petr se jednoho dne Pána Ježíše zeptal, jak to s tím odpuštěním přesně vypadá. (Pokračování textu…)

  Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Odpuštění
 • Boží hory

  12. 5. 2013 | Kázání

  Víme to z Bible i ze svých zkušeností, nejsme dokonalí. Nejsme také zproštěni životních zkoušek. Nevyhýbají se nám nemoci, životní těžkosti, ani důsledky pochybení naší společnosti. Ale v jedné podstatné věci se od svého okolí lišíme. Známe Pána Boha jako svého Otce a pomocníka svého života. Věříme v něho a zakoušíme jeho pomoc. Izraelský král David byl zralým mužem, státníkem a vojevůdcem. A také on věděl ze své osobní zkušenosti, že jsou v životě situace, ve kterých mu pomůže jen jeho Pán a Bůh.

  Žalm 121,1-2 Píseň k pouti. Pozvedám své oči k horám: Odkud mi přijde pomoc? Pomoc mi přichází od Hospodina, on učinil nebesa i zemi.

  (Pokračování textu…)

  Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Boží hory
 • Buďte bdělí…

  4. 2. 2012 | Kázání

  1 Korintským 16:13-14  Buďte bdělí, stůjte pevně ve víře, buďte stateční a silní! Všecko nechť se mezi vámi děje v lásce.

  Ta napomenutí apoštola Pavla dobře známe. Co nám chce říci tím slůvkem „buďte bdělí…“?

  Kdesi jsem četl, že si jeden otec vyšel se svou dcerkou na výlet a lehl si na krásnou rozkvetlou louku a usnul. Za chvíli se probudil a nikde neviděl svou hrající se dcerku, tak ji začal hledat a volat jménem a nic. Pak si všiml, že nedaleko od toho místa je shluk lidí a když přišel blíže, uviděl, že tam je hluboký sráz. Lidé mu řekli, že tam nějaká holčička spadla. Když se dostal dolů, zjistil,  že jeho milovaná dcerka spadla z toho srazu a zahynula tam. Začal křičet a naříkat, rval si vlasy a volal: „Já jsem vrah, já jsem vrah…“ (Pokračování textu…)

  Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Buďte bdělí…
 • Komunikace s Bohem a s lidmi mobilem

  8. 1. 2012 | Kázání

  „A když ve svém soužení úpěli k Hospodinu, vytrhl je z tísně.“ Ž 107, 6
  Samuel odpověděl: Mluv, tvůj služebník slyší!“ 1Sam 3, 10

  Vrátili jsme se před časem z Dolan, kam jezdíváme 1x za rok na týdenní dovolenou. Manželka odtamtud pochází a my tam vždy strávíme milé společenství s našimi příbuznými, švagrem a švagrovou, s jejich některými dospělými dětmi  a s dalšími příbuznými, kteří tam mají chalupy nebo domy v údolí.  Naše děti, když byly malé, nikam jinam ani nechtěly jezdit. Bylo tam osm bratranců a sestřenic, krásné zalesněné údolí, potok, kde se chlapci pokoušeli chytat pstruhy a jiné atrakce, takže prohlašovali, že by k moři ani nechtěli, že jim bohatě stačí Dolany. Byli jsme rádi, že se jim v Dolanech tak líbí, na cestu k moři jsme stejně neměli.

  Jednu výhodu má pobyt v Dolanech, jak dnes vnímám,   ještě navíc. Není tam signál mobilu. A  tak vlastně jednou za rok se mi mobil  odmlčí skoro na celý týden.  Teprve, když zajedu do blízkého městečka, do Proseče, kde obvykle v neděli sloužím slovem v takovém rodinném shromáždění, nebo do V. Mýta, kam jsem v sobotu vezl synovce, si zapnu mobil a za chvíli se mi začnou hromadit zprávy a vzkazy, které jsem v průběhu týdne nepřijal, protože tam nebyl signál. Na ty nejnutnější pak krátce reaguji SMS zprávou nebo telefonátem a pak zase na několik dnů mobil vypnu. (Pokračování textu…)

  Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Komunikace s Bohem a s lidmi mobilem
 • Skrytá Boží sláva

  6. 12. 2011 | Kázání

  Přísloví 25; 2…Sláva Boží je věc ukrýt, sláva králů je věc prozkoumat…

  Je doba adventu. Je to čas očekávání příchodu Božího Syna na tuto zem, jeho vtělení. Bůh se stal člověkem. A to je veliké tajemství.

  Tajemství je něco, co zůstává člověku skryto. Lidé jsou posedlí objevovat neznámé věci. Dějiny lidstva jsou vlastně neustálým odhalováním tajemství. Nové a nové objevy mění způsob a kvalitu lidského života. (Pokračování textu…)

  Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Skrytá Boží sláva
 • Příprava na věčnost

  24. 11. 2011 | Kázání

  Kazatel 12:1  Pamatuj na svého Stvořitele ve dnech svého jinošství, než nastanou zlé dny a než se dostaví léta, o kterých řekneš: „Nemám v nich zalíbení“;

  jsem rád , že vás mohu opět pozdravit v klubu seniorů. Je mi líto, že letos nebudu s vámi při vašem pobytu v Malenovicích. Proč tam letos nebudeme s vámi vám hned řeknu.

  Máme totiž před sebou s manželkou ve stejnou dobu jednu delší cestu, na kterou se už teď připravujeme.  Když  budete v Malenovicích,  poletíme s manželkou do Bonnu v Německu za rodinou své dcery. Už teď se těšíme na naší první návštěvu u nich. Vnoučata nám skoro každý den telefonuji, těší se na nás a my na ně.  A tak se na cestu připravujeme.

  Jak se připravujeme? To víte kupujeme nějaké menší dárky, aby to moc nevážilo, abychom neměli kufr přes váhu. Nějaká eura jsem si už také vyměnil. Nechal jsem se ostříhat na krátko, aby mi to dlouho vydrželo. Paní holička  mne tak „vymigala“, že se bojím, aby mne vnoučata vůbec poznala. A protože cestou do Prahy a z Prahy chceme také navštívit další příbuzné,  s nimiž se vidíme sotva  1 až 2x ročně, musíme nakoupit něco i pro něco. Tak ty nákupy už máme zhruba za sebou. Nesmíme zapomenout také cestovní pas. (Pokračování textu…)

  Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Příprava na věčnost
 • Boží ochrana a vedení

  10. 11. 2011 | Kázání

  Žalmy 139:1-8  Hospodine, zkoumáš mě a znáš mě. Víš o mně, ať sedím nebo vstanu, zdálky je ti jasné, co chci dělat. Sleduješ mou stezku i místo, kde ležím, všechny moje cesty jsou ti známy. Ještě nemám slovo na jazyku, a ty, Hospodine, víš už všechno. Sevřel jsi mě zezadu i zpředu, svou dlaň jsi položil na mě. Nad mé chápání jsou tyto divy, jsou nedostupné, nestačím na to. Kam odejdu před tvým duchem, kam uprchnu před tvou tváří? Zamířím-li k nebi, jsi tam, a když si ustelu v podsvětí, také tam budeš.

   Zdálo se mi někdy nesnadné k víře, že by mohl Pán Bůh mít takový přehled o nás lidech, kterých je na zemi zhruba 5 miliard. Že by o každém věděl, sledoval naší cestu, dokonce ví o místě kde ležím, čteme zde dokonce, že všechny moje cesty jsou mu známy, dokonce ještě nemáme slovo na jazyku  a Hospodin už všechno ví. Dlouho to zkušenost žalmistova byla nad naše  pomyšlení. A to nejen proto, že nás je tak mnoho na zemi, ale i proto,  že my často měníme cíl své cesty. Žalmista vystihnul dobře naše rozpaky. Říká: „Nad mé chápání jsou tyto divy, jsou nedostupné nestačím na to.“v. 6. (Pokračování textu…)

  Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Boží ochrana a vedení
 • Úspěch ….a pak?

  20. 10. 2011 | Kázání

  Jsem rád, že vás mohu pozdravit při vašem posledním setkání před prázdninami. Další rok klubu seniorů Elim Ostrava je tedy za námi, doufám, že ta vaše pravidelná setkávání vám byla povzbuzením ve všelijak obtížném období vašeho života. Bible se dívá velmi realisticky na naše stáří. Čteme v ní mimo jiné, že stáří jsou léta, ve kterých člověk nemá zalíbení. Na druhé straně nás to zase vede k vděčnosti za každý den, který jsme mohli prožít pokojně, bez velkých bolesti a ještě navíc obklopeni třeba láskou a vděčností našich nejbližších.

  Dnes bych vám rád nejdříve připomenul v čem spočívá skutečná moudrost života. Kdosi to řekl takto: Skutečná moudrost života spočívá v tom, že člověk nikdy nezapomíná na cíl svého života. V knize Kazatel /11, 9/ to Písmo připomíná dokonce

  i mladým lidem, že nemají zapomenout na to, že budou jednou skládat účty z toho jak žili. Čteme tam: „Raduj se jinochu ze svého mládí, užívej pohody ve svém jinošství, a jdi cestami svého srdce, za vidinou svých očí. Věz však,že tě za to všechno Bůh postaví před soud.“Je to volání k zodpovědnosti za svůj život již od mládí.    (Pokračování textu…)

  Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Úspěch ….a pak?