ČESKÝ EKUMENICKÝ PŘEKLAD BIBLE

Exodus (druhá kniha Mojžíšova) 1


Exodus 1:1 Toto jsou jména synů Izraelových, kteří přišli do Egypta s Jákobem; každý přišel se svou rodinou:

Exodus 1:2 Rúben, Šimeón, Lévi a Juda,

Exodus 1:3 Isachar, Zabulón a Benjamín,

Exodus 1:4 Dan a Neftalí, Gád a Ašer.

Exodus 1:5 Všech, kdo vzešli z Jákobových beder, bylo sedmdesát. Josef už byl v Egyptě.

Exodus 1:6 Potom zemřel Josef a všichni jeho bratři i celé to pokolení.

Exodus 1:7 Ale Izraelci se rozplodili, až se to jimi hemžilo, převelice se rozmnožili a byli velice zdatní; byla jich plná země.

Exodus 1:8 V Egyptě však nastoupil nový král, který o Josefovi nevěděl.

Exodus 1:9 Ten řekl svému lidu: "Hle, izraelský lid je početnější a zdatnější než my.

Exodus 1:10 Musíme s ním nakládat moudře, aby se nerozmnožil. Kdyby došlo k válce, jistě by se připojil k těm, kdo nás nenávidí, bojoval by proti nám a odtáhl by ze země."

Exodus 1:11 Ustanovili tedy nad ním dráby, aby jej ujařmovali robotou. Musel stavět faraónovi města pro sklady, Pitom a Raamses.

Exodus 1:12 Avšak jakkoli jej ujařmovali, množil se a rozmáhal dále, takže měli z Izraelců hrůzu.

Exodus 1:13 Proto začali Egypťané Izraelce surově zotročovat.

Exodus 1:14 Ztrpčovali jim život tvrdou otročinou při výrobě cihel a všelijakou prací na poli. Všechnu otročinu, kterou na ně uvalili, jim ještě ztěžovali surovostí.

Exodus 1:15 Egyptský král poručil hebrejským porodním bábám, z nichž jedna se jmenovala Šifra a druhá Púa:

Exodus 1:16 "Když budete pomáhat Hebrejkám při porodu a při slehnutí zjistíte, že to je syn, usmrťte jej; bude-li to dcera, ať si je naživu."

Exodus 1:17 Avšak porodní báby se bály Boha a rozkazem egyptského krále se neřídily. Nechávaly hochy naživu.

Exodus 1:18 Egyptský král si porodní báby předvolal a řekl jim: "Co to děláte, že necháváte hochy naživu?"

Exodus 1:19 Porodní báby faraónovi odvětily: "Hebrejky nejsou jako ženy egyptské; jsou plné života. Porodí dříve, než k nim porodní bába přijde."

Exodus 1:20 Bůh pak těm porodním bábám prokazoval dobrodiní a lid se množil a byl velmi zdatný.

Exodus 1:21 Protože se porodní báby bály Boha, požehnal jejich domům.

Exodus 1:22 Ale farao všemu svému lidu rozkázal: "Každého syna, který se jim narodí, hoďte do Nilu; každou dceru nechte naživu."


[INDEX] [EXODUS]:  [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40]