ČESKÝ EKUMENICKÝ PŘEKLAD BIBLE

Exodus (druhá kniha Mojžíšova) 25


Exodus 25:1 Hospodin promluvil k Mojžíšovi:

Exodus 25:2 "Mluv k synům Izraele, ať pro mne vyberou oběť pozdvihování. Vyberete oběť pozdvihování pro mne od každého, kdo ji ze srdce dobrovolně odevzdá.

Exodus 25:3 Toto bude oběť pozdvihování, kterou od nich vyberete; zlato, stříbro a měď;

Exodus 25:4 látka purpurově fialová, nachová a karmínová, jemné plátno a kozí srst;

Exodus 25:5 načerveno zbarvené beraní kůže, tachaší kůže a akáciové dřevo;

Exodus 25:6 olej na svícení, balzámy na olej k pomazání a na kadidlo z vonných látek;

Exodus 25:7 karneolové drahokamy a kameny pro zasazení do nárameníku a náprsníku.

Exodus 25:8 Ať mi udělají svatyni a já budu bydlit uprostřed nich.

Exodus 25:9 Uděláte všechno přesně podle toho, co ti ukazuji jako vzor svatého příbytku i vzor všech bohoslužebných předmětů.

Exodus 25:10 Udělají z akáciového dřeva schránu dva a půl lokte dlouhou, jeden a půl lokte širokou a jeden a půl lokte vysokou.

Exodus 25:11 Obložíš ji čistým zlatem, uvnitř i zvnějšku ji obložíš a opatříš ji dokola zlatou obrubou.

Exodus 25:12 Uliješ pro ni čtyři zlaté kruhy a připevníš je k čtyřem jejím hranám: dva kruhy na jednom boku a dva kruhy na druhém.

Exodus 25:13 Zhotovíš tyče z akáciového dřeva a potáhneš je zlatem.

Exodus 25:14 Tyče prostrčíš skrz kruhy po stranách schrány, aby bylo možno na nich schránu nést.

Exodus 25:15 Tyče zůstanou v kruzích, nebudou vytahovány.

Exodus 25:16 Do schrány uložíš svědectví, které ti dám.

Exodus 25:17 Zhotovíš příkrov z čistého zlata dlouhý dva a půl lokte a široký jeden a půl lokte.

Exodus 25:18 Potom zhotovíš dva cheruby ze zlata; dáš je vytepat na oba konce příkrovu.

Exodus 25:19 Jednoho cheruba uděláš na jednom konci a druhého cheruba na druhém konci. Uděláte cheruby na příkrov, na oba jeho konce.

Exodus 25:20 Cherubové budou mít křídla rozpjatá vzhůru; svými křídly budou zastírat příkrov. Tvářemi budou obráceni k sobě; budou hledět na příkrov.

Exodus 25:21 Příkrov dáš nahoru na schránu a do schrány uložíš svědectví, které ti dám.

Exodus 25:22 Tam se budu s tebou setkávat a z místa nad příkrovem mezi oběma cheruby, kteří budou na schráně svědectví, budu s tebou mluvit o všem, co ti pro Izraelce přikážu.

Exodus 25:23 Zhotovíš stůl z akáciového dřeva dlouhý dva lokte, široký jeden loket a vysoký jeden a půl lokte.

Exodus 25:24 Obložíš jej čistým zlatem a opatříš jej dokola zlatou obrubou.

Exodus 25:25 Uděláš mu také dokola na dlaň širokou lištu a k liště uděláš dokola zlatou obrubu.

Exodus 25:26 Opatříš jej čtyřmi zlatými kruhy a připevníš je ke čtyřem rohům při jeho čtyřech nohách.

Exodus 25:27 Kruhy budou těsně pod lištou, aby držely tyče na nošení stolu.

Exodus 25:28 Tyče zhotovíš z akáciového dřeva a potáhneš je zlatem; na nich se stůl bude nosit.

Exodus 25:29 Zhotovíš k němu též mísy, pánvičky, konvice a obětní misky používané k úlitbě; zhotovíš je z čistého zlata.

Exodus 25:30 Pravidelně budeš klást přede mne na stůl předkladný chléb.

Exodus 25:31 Zhotovíš svícen z čistého zlata. Svícen bude mít vytepaný dřík a prut; jeho kalichy, číšky a květy budou s ním zhotoveny z jednoho kusu.

Exodus 25:32 Z jeho stran bude vycházet šest prutů, tři pruty svícnu po jedné straně a tři pruty svícnu po druhé straně.

Exodus 25:33 Na jednom prutu budou tři kalichy podobné mandloňovému květu: číška a květ. A tři kalichy podobné mandloňovému květu na druhém prutu: číška a květ. Tak to bude na všech šesti prutech vycházejících ze svícnu.

Exodus 25:34 Na svícnu budou čtyři kalichy podobné mandloňovému květu s číškami a květy.

Exodus 25:35 Jedna číška bude pod jednou dvojicí prutů, druhá číška bude pod druhou dvojicí prutů a třetí číška bude pod třetí dvojicí prutů; tak to bude u všech šesti prutů vycházejících ze svícnu.

Exodus 25:36 Příslušné číšky a pruty budou s ním zhotoveny z jednoho kusu; všechno bude vytepané z čistého zlata.

Exodus 25:37 Ke svícnu zhotovíš také sedm kahánků; kahánky ať jsou nasazeny tak, aby osvětlovaly prostor před ním.

Exodus 25:38 Zhotovíš k němu z čistého zlata i nůžky na knoty a pánve na oharky.

Exodus 25:39 Bude zhotoven se všemi těmito předměty z jednoho talentu čistého zlata.

Exodus 25:40 Hleď, abys všechno udělal podle vzoru, který ti byl ukázán na hoře.


[INDEX] [EXODUS]:  [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40]