ČESKÝ EKUMENICKÝ PŘEKLAD BIBLE

Exodus (druhá kniha Mojžíšova) 31


Exodus 31:1 Hospodin promluvil k Mojžíšovi:

Exodus 31:2 "Hleď, povolal jsem jménem Besaleela, syna Urího, vnuka Chúrova, z pokolení Judova.

Exodus 31:3 Naplnil jsem ho Božím duchem, totiž moudrostí, důvtipem a znalostí každého díla,

Exodus 31:4 aby uměl dovedně pracovat se zlatem, stříbrem a mědí,

Exodus 31:5 opracovávat kameny pro vsazování a obrábět dřevo k zhotovení jakéhokoli díla.

Exodus 31:6 Dal jsem mu také k ruce Oholíaba, syna Achísamakova z pokolení Danova. A do srdce každého dovedného řemeslníka jsem vložil moudrost, aby zhotovili všecko, co jsem ti přikázal:

Exodus 31:7 stan setkávání a schránu svědectví, též příkrov na ni a všecko náčiní stanu,

Exodus 31:8 stůl s náčiním, svícen z čistého zlata s veškerým náčiním a kadidlový oltář;

Exodus 31:9 i oltář pro zápalné oběti s veškerým náčiním a nádrž s podstavcem;

Exodus 31:10 také jemně tkaná roucha, totiž svatá roucha pro kněze Árona a roucha jeho synů ke kněžské službě;

Exodus 31:11 i olej k pomazání a kadidlo z vonných látek pro svatyni. Ať učiní všechno, jak jsem ti přikázal."

Exodus 31:12 Hospodin řekl Mojžíšovi:

Exodus 31:13 "Promluv k Izraelcům: Dbejte na mé dny odpočinku; to je znamení mezi mnou a vámi pro všechna vaše pokolení, abyste věděli, že já Hospodin vás posvěcuji.

Exodus 31:14 Budete dbát na den odpočinku; má být pro vás svatý. Kdo jej znesvětí, musí zemřít. Každý, kdo by v něm dělal nějakou práci, bude vyobcován ze společenství svého lidu.

Exodus 31:15 Šest dní se bude pracovat, ale sedmého dne bude slavnost odpočinutí, Hospodinův svatý den odpočinku. Každý, kdo by dělal nějakou práci v den odpočinku, musí zemřít.

Exodus 31:16 Ať tedy Izraelci dbají na den odpočinku a dodržují jej po všechna svá pokolení jako věčnou smlouvu.

Exodus 31:17 To je provždy platné znamení mezi mnou a syny Izraele. V šesti dnech totiž učinil Hospodin nebe a zemi, ale sedmého dne odpočinul a oddechl si."

Exodus 31:18 Když přestal k Mojžíšovi na hoře Sínaji mluvit, dal mu dvě desky svědectví; byly to kamenné desky psané Božím prstem.


[INDEX] [EXODUS]:  [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40]