ČESKÝ EKUMENICKÝ PŘEKLAD BIBLE

Genesis (první kniha Mojžíšova) 21


Genesis 21:1 Hospodin navštívil Sáru, jak řekl, a splnil jí, co slíbil.

Genesis 21:2 Sára otěhotněla a Abrahamovi, ačkoli byl stár, porodila syna v čase, který mu Bůh předpověděl.

Genesis 21:3 Abraham dal svému narozenému synu, kterého mu Sára porodila, jméno Izák.

Genesis 21:4 Když mu bylo osm dní, Abraham svého syna Izáka obřezal, jak mu Bůh přikázal.

Genesis 21:5 Abrahamovi bylo sto let, když se mu syn Izák narodil.

Genesis 21:6 Tu Sára řekla: "Bůh mi dopřál, že se mohu smát. Se mnou ať se směje každý, kdo o tom uslyší."

Genesis 21:7 A dodala: "Kdo by byl Abrahamovi řekl, že Sára bude kojit syny? A přece jsem mu porodila syna, ačkoli je stár."

Genesis 21:8 Dítě rostlo a bylo odstaveno. V den, kdy Izáka odstavili, vystrojil Abraham veliké hody.

Genesis 21:9 Sára však viděla, že syn, jehož Abrahamovi porodila Hagar egyptská, je poštívač.

Genesis 21:10 Řekla Abrahamovi: "Zapuď tu otrokyni i jejího syna! Přece nebude syn té otrokyně dědicem spolu s mým synem Izákem."

Genesis 21:11 Ale Abraham se tím velmi trápil; vždyť šlo o jeho syna.

Genesis 21:12 Bůh však Abrahamovi řekl: "Netrap se pro chlapce a pro tu otrokyni; poslechni Sáru ve všem, co ti říká, neboť tvé potomstvo bude povoláno z Izáka.

Genesis 21:13 Učiním však národ i ze syna otrokyně, neboť také on je tvým potomkem."

Genesis 21:14 Za časného jitra vzal Abraham chléb a měch vody a dal Hagaře. Vložil jí dítě na ramena a propustil ji. Šla a bloudila po Beeršebské stepi.

Genesis 21:15 Když voda v měchu došla, odložila dítě pod jedním křoviskem.

Genesis 21:16 Odešla a usedla opodál, co by lukem dostřelil, neboť si řekla: "Nemohu se dívat, jak dítě umírá." Usedla tam, zaúpěla a rozplakala se.

Genesis 21:17 Bůh uslyšel hlas chlapce a Boží posel z nebe zavolal na Hagaru. Pravil jí: "Co je ti, Hagaro? Neboj se! Bůh slyšel hlas chlapce na tom místě, kde je.

Genesis 21:18 Vstaň, vezmi chlapce a pečuj o něj, já z něho učiním veliký národ."

Genesis 21:19 Tu jí Bůh otevřel oči a ona spatřila studni s vodou. Šla, naplnila měch vodou a dala chlapci napít.

Genesis 21:20 A Bůh byl s chlapcem. Když vyrostl, usadil se ve stepi a stal se lučištníkem.

Genesis 21:21 Usadil se v Páranské stepi a jeho matka mu dala ženu z egyptské země.

Genesis 21:22 V té době řekl abímelek a píkol, velitel jeho vojska, Abrahamovi: "Bůh je s tebou ve všem, co činíš.

Genesis 21:23 Proto mi na místě přísahej při Bohu, že neoklameš mne ani mého nástupce a následníka. Milosrdenství, jaké jsem já prokázal tobě, prokazuj i ty mně a zemi, v níž jsi pobýval jako host."

Genesis 21:24 Abraham tedy řekl: "Jsem hotov přísahat."

Genesis 21:25 Ale domlouval abímelekovi kvůli studni s vodou, kterou abímelekovi služebníci uchvátili.

Genesis 21:26 Abímelek na to odvětil: "Nevím, kdo to udělal. Tys mi to neoznámil a já jsem o tom dodnes neslyšel."

Genesis 21:27 I vzal Abraham brav a skot a dal abímelekovi. Pak spolu uzavřeli smlouvu.

Genesis 21:28 Sedm ovcí ze stáda postavil Abraham zvlášť.

Genesis 21:29 Tu se abímelek Abrahama otázal: "Co s těmi sedmi ovcemi, které jsi postavil zvlášť?"

Genesis 21:30 A on řekl: "Sedm ovcí si ode mne vezmi na svědectví, že jsem tuto studni vykopal já."

Genesis 21:31 Proto se to místo nazývá Beer-šeba (to je Studně přísahy), že tam oba přísahali.

Genesis 21:32 Po uzavření smlouvy v Beer-šebě se abímelek a píkol, velitel jeho vojska, hned navrátili do pelištejské země.

Genesis 21:33 A Abraham zasadil v Beer-šebě tamaryšek a vzýval tam jméno Hospodina, Boha věčného.

Genesis 21:34 Abraham pobyl v pelištejské zemi jako host mnoho dní.


[INDEX] [GENESIS]:  [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50]