ČESKÝ EKUMENICKÝ PŘEKLAD BIBLE

Genesis (první kniha Mojžíšova) 25


Genesis 25:1 Abraham si vzal opět ženu; jmenovala se Ketúra.

Genesis 25:2 Porodila mu Zimrána a Jokšána, Medána a Midjána, Jišbáka a Šúacha.

Genesis 25:3 Jokšán zplodil Šebu a Dedána. Synové Dedánovi byli Ašúrejci a Letúšejci a Leumejci.

Genesis 25:4 Midjánovi synové byli Éfa a Éfer a Chanók, Abída a Eldáa. Ti všichni jsou synové Ketúřini.

Genesis 25:5 Abraham však všechno, co měl, odkázal Izákovi.

Genesis 25:6 Synům svých ženin, které měl, dal dary a ještě za svého života je poslal od svého syna Izáka pryč na východ, do země východní.

Genesis 25:7 Toto jsou léta Abrahamova života, jichž se dožil: sto sedmdesát pět let.

Genesis 25:8 I zesnul Abraham a zemřel v utěšeném stáří, stár a sytý dnů, a byl připojen k svému lidu.

Genesis 25:9 Jeho synové Izák a Izmael ho pochovali do makpelské jeskyně na poli Efróna, syna Chetejce Sóchara, naproti Mamre.

Genesis 25:10 To pole koupil Abraham od Chetejců. Tam byl pochován Abraham i jeho žena Sára.

Genesis 25:11 Po Abrahamově smrti požehnal Bůh jeho synu Izákovi. A Izák sídlil u Studnice Živého, který mě vidí.

Genesis 25:12 Toto je rodopis Abrahamova syna Izmaela, kterého Abrahamovi porodila Sářina otrokyně Hagar egyptská.

Genesis 25:13 Toto jsou jména Izmaelových synů, podle nichž jsou pojmenovány jejich rody: Izmaelův prvorozený Nebajót, Kédar, Adbeel a Mibsám,

Genesis 25:14 Mišma, Dúma a Masa,

Genesis 25:15 Chadad, Téma, Jetúr, Náfiš a Kedma.

Genesis 25:16 To jsou Izmaelovi synové a to jsou jejich jména podle jejich dvorců a hradišť; dvanáct předáků jejich národů.

Genesis 25:17 A toto jsou léta Izmaelova života: sto třicet sedm let. I zesnul a zemřel a byl připojen k svému lidu.

Genesis 25:18 Jeho synové bydlili od Chavíly až k Šúru proti Egyptu a směrem k Asýrii. Izmael se položil proti všem svým bratřím.

Genesis 25:19 Toto je rodopis Abrahamova syna Izáka: Abraham zplodil Izáka.

Genesis 25:20 Izákovi bylo čtyřicet let, když si vzal za ženu Rebeku, dceru Aramejce Betúela z Rovin aramských, sestru Aramejce Lábana.

Genesis 25:21 Izák prosil Hospodina za svou ženu, protože byla neplodná. Hospodin jeho prosby přijal, a jeho žena Rebeka otěhotněla.

Genesis 25:22 Děti se však začaly v jejím těle strkat. Tu řekla: "Je-li tomu tak, co mě čeká?" A šla se dotázat Hospodina.

Genesis 25:23 Hospodin jí řekl: "Ve tvém životě jsou dva pronárody. Oba národy se rozejdou, jen co z tebe vyjdou. Jeden národ bude zdatnější než druhý, bezpočetný bude sloužit počtem skrovnějšímu."

Genesis 25:24 Potom se naplnily dny, kdy měla rodit. A hle, v jejím životě byla dvojčata.

Genesis 25:25 První vyšel celý červenohnědý a chlupatý jako kožíšek; toho pojmenovali Ezau.

Genesis 25:26 Potom vyšel jeho bratr a rukou držel Ezaua za patu; ten dostal jméno Jákob. Při jejich narození bylo Izákovi šedesát let.

Genesis 25:27 Když chlapci dospěli, stal se Ezau mužem znalým lovu, mužem pole, kdežto Jákob byl muž bezúhonný a sídlil ve stanech.

Genesis 25:28 Izák miloval Ezaua, protože z lovu měl co do úst, kdežto Rebeka milovala Jákoba.

Genesis 25:29 Jákob jednou připravil krmi. Tu přišel Ezau z pole znavený

Genesis 25:30 a řekl Jákobovi: "Dej mi zhltnout trochu toho červeného, toho krvavého, jsem znaven k smrti." Proto se jmenuje Edóm (to je Červený).

Genesis 25:31 Jákob však řekl: "Prodej mi dnes své prvorozenství!"

Genesis 25:32 Ezau na to odvětil: "Stejně mám blízko k smrti, k čemu je mi prvorozenství!"

Genesis 25:33 Jákob řekl: "Odpřisáhni mi to dnes." A on mu to odpřisáhl, a tak své prvorozenství prodal Jákobovi.

Genesis 25:34 Jákob dal pak Ezauovi chléb a čočkovou krmi. Ten pojedl, napil se, vstal a odešel. Tak Ezau pohrdl prvorozenstvím.


[INDEX] [GENESIS]:  [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50]