ČESKÝ EKUMENICKÝ PŘEKLAD BIBLE

Genesis (první kniha Mojžíšova) 8


Genesis 8:1 Bůh však pamatoval na Noeho i na všechnu zvěř a všechen dobytek, který s ním byl v arše. Způsobil, že nad zemí zavanul vítr, a vody se uklidnily.

Genesis 8:2 Byly ucpány prameny propastné tůně i nebeské propusti a byl zadržen lijavec z nebe.

Genesis 8:3 Když přešlo sto padesát dnů, začaly vody ze země ustupovat a opadávat,

Genesis 8:4 takže sedmnáctého dne sedmého měsíce archa spočinula na pohoří Araratu.

Genesis 8:5 A vody ustupovaly a opadávaly až do desátého měsíce; prvního dne desátého měsíce se objevily vrcholky hor.

Genesis 8:6 Když pak přešlo čtyřicet dnů, otevřel Noe v arše okno, které udělal,

Genesis 8:7 a vypustil krkavce; ten vylétával a vracel se, dokud se vody na zemi nevysušily.

Genesis 8:8 Pak vypustil holubici, kterou měl u sebe, aby viděl, zda vody z povrchu země ustoupily.

Genesis 8:9 Holubice však nenalezla místečka, kde by její noha mohla spočinout, a vrátila se k němu do archy, neboť vody dosud pokrývaly povrch celé země. Vztáhl tedy ruku, vzal ji a vnesl ji k sobě do archy.

Genesis 8:10 Čekal ještě dalších sedm dní a znovu vypustil holubici z archy.

Genesis 8:11 A holubice k němu v době večerní přilétla, a hle, měla v zobáčku čerstvý olivový lístek. Tak Noe poznal, že vody ze země ustoupily.

Genesis 8:12 Čekal ještě dalších sedm dní a opět vypustil holubici; už se však k němu zpátky nevrátila.

Genesis 8:13 Léta šestistého prvého, první den prvního měsíce, začaly vody na zemi vysychat. Tu Noe odsunul příklop archy a spatřil, že povrch země osychá.

Genesis 8:14 Dvacátého sedmého dne druhého měsíce byla již země suchá.

Genesis 8:15 I promluvil Bůh k Noemu:

Genesis 8:16 "Vyjdi z archy, ty a s tebou tvá žena i tvoji synové a ženy tvých synů.

Genesis 8:17 Vyveď s sebou všechno tvorstvo, jež je s tebou, všechnu zvěř i ptactvo a dobytek a všechnu havěť plazící se po zemi. Ať se na zemi hemží, ať se na zemi plodí a množí."

Genesis 8:18 Noe tedy vyšel a s ním jeho synové a jeho žena a ženy jeho synů.

Genesis 8:19 Všechna zvěř, všechna havěť a všechno ptactvo, vše, co se plazí po zemi, vyšlo podle svých čeledí z archy.

Genesis 8:20 Noe pak vybudoval Hospodinu oltář a vzal ze všech čistých dobytčat i ze všeho čistého ptactva a zapálil na tom oltáři oběti zápalné.

Genesis 8:21 I ucítil Hospodin libou vůni a řekl si v srdci: "Už nikdy nebudu zlořečit zemi kvůli člověku, přestože každý výtvor lidského srdce je od mládí zlý, už nikdy nezhubím všechno živé, jako jsem učinil.

Genesis 8:22 Setba i žeň a chlad i žár, léto i zima a den i noc nikdy nepřestanou po všechny dny země."


[INDEX] [GENESIS]:  [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50]