ČESKÝ EKUMENICKÝ PŘEKLAD BIBLE

Genesis (první kniha Mojžíšova) 36


Genesis 36:1 Toto je rodopis Ezauův, to je Edómův.

Genesis 36:2 Ezau si vzal ženy z dcer kenaanských: Ádu, dceru Chetejce Elóna, a Oholíbamu, dceru Anovu, vnučku Chivejce Sibeóna,

Genesis 36:3 dále Basematu, dceru Izmaelovu, sestru Nebajótovu.

Genesis 36:4 Áda porodila Ezauovi Elífaza a Basemat porodila Reúela.

Genesis 36:5 Oholíbama porodila Jeúše, Jaelama a Kóracha. To jsou synové Ezauovi, kteří se mu narodili v kenaanské zemi.

Genesis 36:6 Ezau pak vzal své ženy, syny a dcery i všechny lidi svého domu, stádo a všechen dobytek i všechen majetek, jehož v kenaanské zemi nabyl, a odešel od svého bratra Jákoba pryč do seírské země.

Genesis 36:7 Jmění, jehož nabyli, bylo totiž tak značné, že nemohli sídlit pospolu, a země, v níž pobývali jako hosté, jim nemohla pro jejich stáda stačit.

Genesis 36:8 Proto se Ezau usadil v Seírském pohoří. Ezau, to je Edóm.

Genesis 36:9 To je tedy rodopis Ezaua, praotce Edómu, v Seírském pohoří.

Genesis 36:10 Toto jsou jména synů Ezauových: Elífaz, syn Ezauovy ženy Ády, Reúel, syn Ezauovy ženy Basematy.

Genesis 36:11 Synové Elífazovi jsou: Téman, Ómar, Sefó, Gátam a Kenaz.

Genesis 36:12 Ženina Ezauova syna Elífaza byla Timna a ta porodila Elífazovi Amáleka. To jsou vnuci Ezauovy ženy Ády.

Genesis 36:13 A toto jsou synové Reúelovi: Nachat a Zerach, Šama a Miza. To jsou vnuci Ezauovy ženy Basematy.

Genesis 36:14 A toto jsou synové Ezauovy ženy Oholíbamy, dcery Anovy, vnučky Sibeónovy: porodila Ezauovi Jeúše, Jaelama a Kóracha.

Genesis 36:15 Toto jsou pohlaváři synů Ezauových. Synové Ezauova prvorozence Elífaza: pohlavár Téman, pohlavár Ómar, pohlavár Sefó, pohlavár Kenaz,

Genesis 36:16 pohlavár Kórach, pohlavár Gátam, pohlavár Amálek. To jsou elífazovští pohlaváři v edómské zemi, vnuci Ádini.

Genesis 36:17 A toto jsou synové Ezauova syna Reúela: pohlavár Nachat, pohlavár Zerach, pohlavár Šama, pohlavár Miza. To jsou reúelovští pohlaváři v edómské zemi, vnuci Ezauovy ženy Basematy.

Genesis 36:18 A toto jsou synové Ezauovy ženy Oholíbamy: pohlavár Jeúš, pohlavár Jaelam, pohlavár Kórach. To jsou pohlaváři Ezauovy ženy Oholíbamy, dcery Anovy.

Genesis 36:19 To jsou synové Ezauovi a to jsou jejich pohlaváři. To je Edóm.

Genesis 36:20 Toto jsou synové Chorejce Seíra, praobyvatelé této země: Lótan a Šóbal, Sibeón a Ana,

Genesis 36:21 Dišón, Eser a Díšan. To jsou chorejští pohlaváři, Seírovi synové v edómské zemi.

Genesis 36:22 Lótanovi synové jsou Chorí a Hémam; Lótanova sestra je Timna.

Genesis 36:23 A toto jsou synové Šóbalovi: Alván, Manachat a Ébal, Šefó a Ónam.

Genesis 36:24 Toto jsou synové Sibeónovi: Aja a Ana. To byl ten Ana, který našel ve stepi horké prameny, když pásl osly svého otce Sibeóna.

Genesis 36:25 A toto jsou Anovy děti: Dišón a Oholíbama, dcera Anova.

Genesis 36:26 A toto jsou synové Díšanovi: Chemdán a Ešbán, Jitrán a Keran.

Genesis 36:27 Toto jsou synové Eserovi: Bilhán, Zaavan a Akan.

Genesis 36:28 Toto jsou synové Díšanovi: Ús a Aran.

Genesis 36:29 Toto jsou chorejští pohlaváři: pohlavár Lótan, pohlavár Šóbal, pohlavár Sibeón, pohlavár Ana,

Genesis 36:30 pohlavár Dišón, pohlavár Eser, pohlavár Díšan. To jsou chorejští pohlaváři podle seznamu pohlavárů v seírské zemi.

Genesis 36:31 A toto jsou králové, kteří kralovali v edómské zemi, dříve než kraloval král synům izraelským.

Genesis 36:32 V Edómu kraloval Bela, syn Beórův, a jeho město se jmenovalo Dinhaba.

Genesis 36:33 Když Bela zemřel, stal se po něm králem Zerachův syn Jóbab z Bosry.

Genesis 36:34 Když zemřel Jóbab, stal se po něm králem Chušam z témanské země.

Genesis 36:35 Když zemřel Chušam, stal se po něm králem Bedadův syn Hadad, který porazil Midjána na Moábském poli. Jeho město se jmenovalo Avít.

Genesis 36:36 Když zemřel Hadad, stal se po něm králem Samla z Masreky.

Genesis 36:37 Když zemřel Samla, stal se po něm králem Šaul z Rechobótu nad Řekou.

Genesis 36:38 Když zemřel Šaul, stal se po něm králem Akbórův syn Baal-chanan.

Genesis 36:39 Když zemřel Akbórův syn Baal-chanan, stal se po něm králem Hadar. Jeho město se jmenovalo Paú a jméno jeho ženy bylo Mehetabel; byla to dcera Matredy, vnučka Mé-zahabova.

Genesis 36:40 Toto jsou tedy jména ezauovských pohlavárů podle jejich čeledí a míst, jmenovitě: pohlavár Timna, pohlavár Alva, pohlavár Jetet,

Genesis 36:41 pohlavár Oholíbama, pohlavár Ela, pohlavár Pínon,

Genesis 36:42 pohlavár Kenaz, pohlavár Téman, pohlavár Mibsár,

Genesis 36:43 pohlavár Magdíel, pohlavár Iram. To jsou edómští pohlaváři podle sídlišť v zemi jejich vlastnictví. To je Ezau, praotec Edómu.


[INDEX] [GENESIS]:  [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50]