Církevní sňatek

V rámci duchovní péče mají členové a přátelé sboru možnost požádat o uspořádání svatební bohoslužby. To je pro církev příležitostí ke zvěstování Božího slova, k připomenutí Božích slibů a manželských řádů a k výzvě,  aby manželé ve společném životě následovali Pána Ježíše. Uspořádání svatebního shromáždění má mít veřejný, důstojný a slavnostní ráz a má vyjadřovat úctu k manželství a rodině.
V Církvi bratrské je dvojí způsob svatební bohoslužby: církevní sňatek s právním účinkem a svatební shromáždění  bez právního účinku. Nedílnou součástí obojího způsobu je zvěstování Božího slova, přímluvné modlitby, osobní sliby manželské věrnosti a lásky a zpravidla společný zpěv shromáždění. Snoubenci požádají o sňatek minimálně 2 měsíce předem. Staršovstvo sboru po dohodě se snoubenci schvaluje způsob a místo svatební bohoslužby. Staršovstvo má v odůvodněných případech právo církevní sňatek nebo svatební shromáždění odmítnout.
Církevním sňatkem nebo svatebním shromážděním sloužíme tam, kde snoubenci stojí o modlitby církve, slibují si manželskou věrnost a lásku a účastní se přípravy na manželství.