Přihlášení

František Husák

F. Husák

Kazatel František Husák pocházel z Českomoravské vysočiny, jak sám říkal, z jednoho hnízda se spisovatelem Broučků Janem Karafiátem. Narodil se v evangelické rodině reformované církve v Jimramově 15. října 1870. Duchovně na něj zvlášť zapůsobil vedle faráře Jana Karafiáta mladý vikář Gustav Švanda. Když pak duchovně probuzen došel znovuzrození a dosáhl jistoty spasení, v horlivosti první lásky zatoužil stát se služebníkem evangelia Kristova. Neměl však potřebné středoškolské vzdělání, aby mohl vstoupit na bohosloveckou fakultu a tak nezbylo než se ucházet o přijetí v některém biblickém ústavu misijním. Doporučovali ho farář Karafiát a vikář Gustav Švanda. Přece však to trvalo téměř tři roky, než byl přijat do čtyřletého kursu v biblickém ústavu na St. Chrischoně. Bylo to v roce 1897, tedy v 27. roce jeho života. Po čtyřech letech (1901) nabídlo ho ředitelství chrischonského ústavu Svobodné reformované církvi v Praze, kde byl přijat do práce. Teprve pak přestoupil z reformované církve do Svobodné reformované. Několik měsíců – tzv. zkušební rok pomáhal v službě kazateli Josefu Kostomlatskému na Vinohradech a na samém sklonku roku 1901 byl mu svěřen sbor v Náchodě, kde byl r. 1904 ordinován a v r. 1911 postavil sborový dům s modlitebnou. V roce 1920 se přestěhoval do Husova rodiště, ujal se pastýřské péče a správy sboru v Husinci a sloužil zde šest let. V roce 1926 se usadil v Třebíči na Moravě, odtud byl poslán k službě německému sborečku v Trutnově (1926– 1928) a čtyři léta pak působil v českém sboru ve Vídni. Na sklonku svého pozemského života obstarával již jako pensista uprázdněný sbor v Mezimostí (Veselí n. Lužnicí). Do nebeského domova byl odvolán po těžké nemoci 20. listopadu 1941. Jeho manželka židovského původu zahynula za německé okupace v koncentračním táboře. Kazatel Husák nebyl zvlášť výraznou osobností v církvi, nezastával žádné celocírkevní funkce. Byl však nad jiné pokorný, tichý, věrný a trpělivý pracovník a veliký modlitebník. A proto jeho téměř čtyřicetiletá služba zakončená velkým tělesným utrpením nezůstala bez dobrého ovoce.

F. Husák s manželkou
F. Husák s rodinou
Kategorie obsahu: